Baýramçylyklar

Çagalarymy birek-birege minnetdar bolmagy öwretmek

Husbandanýoldaşym bilen gidenimizden köp wagt geçmänkä, çagalarymyzyň henizem biri-biriniň bolmagyny isleýärin.

Şükür bagşy ýakynlaşdygyça, ýüregimi minnetdarlyk möwsümine taýýarlamak üçin Mukaddes .azgylara çümüp başladym. Şükür etmegiň maňa tebigy bir zat bolmagyny arzuw edýärin, ýöne seýrek duýulýar.

Recentlyakynda okan minnetdarlygymyň bir kesgitlemesi, “minnetdarlygymy görkezmäge taýynlyk”. Bu kesgitleme, minnetdarlygymyň, töweregimdäki köp nygmatlara minnetdarlygymy görkezmäge taýyn bolup biljekdigimi görkezýär.

Taňrynyň Sözüni yzygiderli okamak kömek edýär. Jamesakup 1:17 maňa “her bir gowy sowgat we her bir ajaýyp sowgat ýokardan, Atadan inýär …” ýatladýar.

Çagalarymyň hem minnetdarlyk ýüreklerini ösdürmegini isleýärin. Durmuşyň bu döwründe, olara Hudaýyň beren iň gowy sowgatlaryndan biri-birine minnetdarlygy öwretmek isleýärin. Belki, munuň sebäbi olaryň jedelleri ýaly şatlygymy hiç zat sarsdyrmaýar. Ora-da munuň sebäbi, indi ulalanymdan soň, doganlarym bilen ulalmagyň nähili bagtdygyny görüp bilerin.

Doganlar bereket

Çagalygymdaky ýatlamalaryň köpüsi meni iki uly doganym bilen bilelikde görkezýär: howly oýunlary, wagtal-wagtal kellesi kesilen Barbie, Täze ýyl joraplary doganlarymyň ýatylýan otagynda boşadyldy, ene-atalarymyza goşmaça 20 minut uky bermek, kirli ýolda welosiped sürmek , we tomusda ejemizi däli sürmek.

Realöne hakykatdanam, gygyrýan oýunlar, saçlary çekmek, “Ejeme aýdýaryn” diýip haýbat atmak, doganlarymyň biri üçin gara göz. Doganlaryňyza minnetdar bolmak köplenç garranyňyzda bolup geçýär. Gynansagam, doganlary bilen asla gürleşmeýän dostlarym bar.

Çagalarym üçin muny islämok, şonuň üçin çagalarym üçin iň köp ýaýran dogalarymyň biri, üçegimiziň aşagynda ulalansoň, has ýakynlaşmagydyr. Husbandanýoldaşym bilen gidenimizden köp wagt geçmänkä, çagalarymyzyň henizem biri-biriniň bolmagyny isleýärin.

Çagalarymyň birek-birege agyrlyk däl-de, bereket hökmünde görjekdigine kepil geçýän zat ýok. Hereöne ine, minnetdarlyk tohumyny ekmek üçin durmuşa geçirýän 10 zadym.

  1. Her dogan jedellerine goşulmaň.

Bu meniň üçin aýratyn kyn, ýöne tarap tutmak diňe “Eje / Kaka seni iň gowy görýär”. Çagalar, hatda ululykda-da halanýan ýaly görünýän doganlara gahar-gazap dörederler.

Başarsaňyz, ondan daşda duruň. Olary bir karara gelmek üçin bilelikde işlemäge höweslendiriň ýa-da duýgular köşeşýänçä daşlaşyň.

  1. Biri-birine hyzmat etsinler.

Özüňe üns berýän bolsaň, başgalara minnetdar bolmak kyn. Şonuň üçin olaryň birek-birege nähili kömek etmelidigini öwrenmegini isleýärin. Ellerim agşamlyk naharyny doly taýýarlanda, 12 ýaşly çagamyň kiçi doganyna öý işlerine kömek etmegine rugsat berdim. Oglum, kellesi gapy düwmesiniň üstünden zordan çyksa-da, aýal dogany üçin gapyny açar diýlip garaşylýar. Kiçijik zatlar möhümdir.

  1. Doganlaryna haýran galýan sebäpleri tapmagyny isläň.

Çagalarym esasanam gödek bolsa, minnetdarlyk bildirýän zatlaryny sanamagymy isleýärin. Esasanam okuw ýylynyň işsizliginde çagalarym ýadadylar we biri-birine çykarýarlar.

Düýn agşam oglum aýal doganyna gödek garady. Ondan özüne göwni ýetýän üç zady oýlap tapmagyny haýyş etdim. Özüniň owadandygyny aýdanyndan soň, öý işini gutarandan soň onuň bilen oýnaýar we özi bilen mekdep oýnaýar, uly aýal doganyna ötünç soraýar.

  1. Her bir çaga üçin aýratyn wagt beriň.

Bu, birinji nokatda tarapdarlyk hakda aýdanlarymyza gaýdyp gelýär. Çagalarym alty ýyl aralykda. Iň ulusy ejemiň we kakamyň özüne bolan duýgusyny ýada salýar we birnäçe günläp muny sypdyrýar.

Gabanjaňlyk duýgusyna garşy göreşmek üçin her gün her çaga bilen birnäçe minutlyk wagtymy gysýaryn. Günleri bilen baglanyşykly islendik tolgunmany ýa-da aladany bildirýärler, ýa-da diňe bir kitap okaýarys. Näme etsekem, olary görýändigimi we şahsyýet hökmünde söýýändigimi bilmeklerini isleýärin.

  1. Maşgala wagtyny höweslendiriň.

Bilelikde gezelençlere gidiň (we DVD pleýerleri / planşetleri syýahatyň iň bolmanda bir bölegi üçin alyp gidiň), maşgala gezelençlerine we pikniklere gidiň. Näme etseňizem, bilelikde wagt geçirmek ýatlamalary döredýär we maşgala birligiňizi güýçlendirýär.

  1. Bilelikde işlemegiň ýollaryny tapyň.

Leavesapraklary dökýärmi ýa-da kakam üçin doglan gün sowgadyny meýilleşdirýärmi, çagalaryňyzy taslamalarda bilelikde işlemäge höweslendiriň. Olara maşgalaňyzyň bileleşigiňize bilelikde hyzmat edip biljekdigini we meýilnamany durmuşa geçirmegini üpjün ediň.

  1. Hormaty höweslendiriň

Islendik gowy gatnaşykda sagdyn hormat dozasy bar. Çagalarymyň birek-birege hormat goýmagynyň bir usuly, rugsatsyz biri-biriniň otagyna girmezlikdir. Paýlaşmagy maslahat berýärin, ýöne ilki bilen soramazdan bir zat almaga rugsat berilmeýär. Başga adama we olaryň zatlaryna hormat goýýandygyny görkezýär.

  1. Sagdyn aragatnaşyk endiklerini öwrediň.

Hakykatdanam, olaryň jedellerinden daşda durmaga synanyşsam-da, biri gelende belli bir düzgünleri berjaý edýändigine göz ýetirýärin: at dakmak, gygyrmak we beýleki adamyň pikirini diňlemek. Bu esasy düzgünleri ýerine ýetirip bilmeýän bolsalar, biraz wagt ýöremeli we sowanlarynda gaýdyp gelmeli.

  1. Birek-biregiň arkasyny almagy öwrediň.

Çagalarym ulalansoň, birek-birege bil baglap biljekdigini bilmeklerini isleýärin. Oglum mekdepde kyn günleri başdan geçirýän bolsa, aýal dogany oňa duýgudaşlyk eder we maslahat berer. Tersine ýagdaý üýtgedilenden soň, oglum özüne gyzyklanýandygyny habar bermek üçin aýal doganyny “has gowy duýdy”.

Mekdepde ýa-da öýde kimdir biri fantastika eden günlerinde, hemmämiz ol adamy öwýäris we belleýäris. Maşgala bolup, gowy we erbet tarapdan biri-birimiz üçin geldik.

  1. Sagdyn doganlyk gatnaşyklarynyň nähili bolýandygyny nusga alyň.

Uly doganlaryňyz bilen ak pata alan bolsaňyz, çagalaryňyza muny habar beriň. Çagalykdan doganlaryňyz bilen halaýan pursatlaryňyzy paýlaşyň. Hemmäňiziň hakykatdanam näzikdigiňize gülüň. Çagalarym ejem we kakam hakda çagalyk hekaýalaryny eşitmegi gowy görýärler. Gyzym hatda adamymyň aýal doganyndan kakasyna çagalygynda nahar iýmegini haýyş etdi.

Çagalarymyň söweşýän, biri-birini silkip, gygyrýan we meni düýbünden dälirän günleri bolar. Doganlaryň edýän zady.

Mostöne iň agyr günlerde-de, men olaryň ejesidigime şükür edýärin. Hemmämiziň biri-birimize şükür edýärin. Belki, bir gün, biri-birine bolanlygy üçin minnetdar bolarlar.