Nika

Çagalaryňyzy kyn geçişde ýol görkezmek

Nýu-Yorkorkdan Arkanzasa göçmek maşgalamyz üçin agyr degdi, ýöne syýahat bize birnäçe zatlary öwretdi.

11 we 14 ýaşynda çagalarymyz aýalym bilen paýlaşjak bolýan habarymyzyň agyrlygyny doly bilýärdiler. Aşhananyň stolunda hereketsiz oturdylar.

Ilki bilen sözleri tapmak üçin göreşdim. Soň bolsa aýtdym.

“Arkanzasa göçýän ýaly.”

Urgyny siňdirenlerinde, gözümiň öňünde kiçelýändigini gördüm. Olar gaty kiçijik, şeýle bir näzik görünýärdi. Göçmek, göz öňüne getirip boljak iň erbet habar boldy.

Nýu-Yorkorkuň döwlet mekdeplerine beren wesýetinde çagalarymyz Arkanzasyň nirededigini bilmeýärdiler. Olaryň biri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bir bölegidigini-de bilmeýärdi. Ilatynyň 96% azalýan sebite göçmäge düýbünden taýyn däldi. Bizem şeýledik.

Şol gün, üç ýyldan gowrak wagt gerek syýahaty başladyk.

Geň täze dünýä

Hereketler bozulýar. Bizi tanyşlardan aýyrýar we ýalňyz we näbellidir.

Göçürilenden soň hemme zat has çylşyrymly we gyssagly duýulýar. DMV-e baryp görýäris, hyzmatlarymyzy döredýäris, lukmanlary gözleýäris we mugallymlar bilen gürleşýäris. Theerli ýaşaýjylaryň gaça durmagy bilýän ulaglaryna dykylýarys. Soňra dogry çykmagy kesgitlemek üçin göreşenimizde ýol gahar-gazabynyň soňuna çykýarys. Stress duýgularymyzy kynlaşdyrýar we gahar bilen gözýaşyň arasynda pyçagyň gyrasynda ýaşaýarys.

Biz ulular.

Çagalarymyň ýüzlerinden şok süpürişigini görenimde, bu üýtgemäni gaýtadan işlemekde meniň kömegime mätäçdigini bildim. Myöne öz duýgularym bilen iş salyşanymda, olara nädip kömek edip bilerin? Edilmeli zatlaryň hemmesi bilen, hatda wagty nädip tapyp bilerin?

Bu göçüm maşgalamyz üçin agyr boldy, ýöne syýahat bize birnäçe zatlary öwretdi.

Biziň ugrumyza ynamly bolmalydy.

Maşgalamyzy şeýle düýpli özgerişlikler bilen başdan geçirjek bolsak, ädimlerimizi ugrukdyrýan Hudaýyňdygyna ynanmalydyrys. Çagalarymyza aýtmazdan ozal, aýdyňlyk üçin doga etdik we takwa maslahat soradyk.

Çagalarymyzyň pikirleri we duýgulary biziň üçin çuňňur möhümdir. Emma ene-atalar hökmünde çagalarymyzyň islegine däl-de, Hudaýa gulak asmak we Onuň islegine boýun bolmak biziň jogapkärçiligimizdir. Maşgala demokratiýa däl. Hudaýyň bizden näme isleýändigini bilenden soň, berk jaň etmeli bolduk. Çagalarymyzy bagtsyz edenem bolsa.

Taňrynyň islegine eýerýändigimiz baradaky berk ynam öňümizdäki uzak we kyn günleri başdan geçirmäge mümkinçilik berdi.

“Musa oňa:” Seniň barlygyň meniň bilen gitmese, bizi bu ýerden terk etme “diýdi (Çykyş 33:15).

Biz düşnükli bolmaly.

Urgyny ýeňilleşdirmek synanyşygymda: “Göçýän ýaly” diýdim. Gynansagam, şol wagtky 11 ýaşly çagam bu sözleri “Göçmejek pursatymyz bar” diýip düşündirdi. Suratlar diwarlardan aýrylyp, otagda gutular hatara düzülensoňam, oglumyz galarys diýip umyt etdi.

Çagalarymyň reaksiýasy baradaky gorkularymy aç-açan sözlerimi aýyrmaga ýol berdim, oglum bolsa töledi. Habar agyr bolsa-da, ene-atalar aç-açan gürleşmeli.

“Dostuň ýaralary wepalydyr; peýdasy duşmanyň öpüşidir ”(Süleýmanyň pähimleri 27: 6).

Hemme zat gowy bolmaz.

Hudaýyň ahyrsoňy tejribämizi ýagşylyk üçin ulanjakdygyny bilýärdim, ýöne ýakyn geljek umytly däldi. Çagalarymyz dostlary, doganoglanlary, mekdebi, ýaşlar toparlary we hatda itleri bilen birlikde ýeke-täk öýüni ýitirjek boldular. Töwerekde hiç zat ýokdy. Bu zyýan bererdi.

“Gowy bolar!” Statementsaly sözler bilen howandarlyk etmezligi saýladyk. ýa-da “Alada etme, has gowy dost taparsyň!” Biz ýerine ýetirip bilmejek wadalarymyzy berip, ynamymyzy ýitirmek islemedik. Muňa derek, ýitgilerini aç-açan ara alyp maslahatlaşdyk.

Öýdäki soňky günümiz, giň maşgala bilen boş otagymyzyň polunda oturdyk we ýatlamalary paýlaşdyk. Biziň kiçi “ýatlama hyzmatymyz” hemmelere matam ýörişine başlamaga mümkinçilik berdi.

Bu gurşawda birek-birege kömek edip bildik. Hemmämiz bilelikde başdan geçirýändigimiz sebäpli duýgularymyzy gizlemegiň zerurlygy ýokdy. Çagalarymyz aglaýanymyzy gördüler, arz-şikaýatlarymyzy eşitdiler we gorkularymyzy beýan etdiler. Ageaşa görä, agyrylarynda ýeke däldigini olara habar berýäris.

“Men nalanymdan ýadadym; her gije düşegimi gözýaş bilen doldurýaryn; Otagymy aglamak bilen suwarýaryn “(Zebur 6: 6).

Çagalarymyz wagyzdan başga-da biziň barlygymyza mätäçdi.

Ene-atalar hökmünde “boo-boo” öpmek we hemmesini gowulaşdyrmak isleýäris. Hristian kontekstinde bu köplenç her ýagdaýa aşa ruhy taýdan sebäp bolýar. Agyrydan öňe geçmäge we göni jennetde bize berlen şöhratlara geçmäge synanyşýarys. Thisöne bu köplenç biperwaý we elýeterli däl ýaly bolýar.

Biziň aýdýanlarymyz teologiki taýdan takyk bolsa-da, wagt meselesi möhümdir. Agyry köplenç ýüregi ýumşadýar we hakykaty kabul etmek üçin taýýarlaýar. Bu prosese howlukmaýarys. Häzirki agyrylaryny niýetleri üçin ulanjakdygyna Hudaýa bil baglaň. Çagalaryňyza barlygyňyzy sowgat beriň we wagzy soňrak saklaň.

“Reb ýürege düşenlere ýakyn we ezilenleri ruhda halas edýär” (Zebur 34:18).

Artykmaç tölemeli däldik.

Iň soňky etmek isleýän zadymyz, döreden ýagdaýymyza jogap bermek üçin çagalarymyzy terbiýelemekdi. Alsoöne, şeýle hem, olara aşa erkinlik bermek bilen günämiziň öwezini dolmak islemedik.

Kä günler olara goşmaça merhemet gerekdigini aýdyp bilerdik, beýleki günlerde bolsa düzediş gerekdi. Islendik gün degişli jogap tapmak üçin olaryň emosional ýagdaýyna üns bermeli bolduk.

“Razy bolmazlygyňyz gowy, ýöne hormatsyzlyk etmegiňiz dogry däl”.

“Aglamagyňyz gowy, ýöne günüň dowamynda otagyňyzda gizlenmek gowy däl.”

“Youthaşlar toparyna goşulmak üçin garaşmagyňyz gowy, ýöne ýekşenbe güni ýygnakdan öýde galmagyňyz gowy däl.”

Netijede, biziň maksadymyz, belli bir derejede özüni alyp barşyndan has köp Hudaýa bil baglamagy öwretmekdi.

“Atalar, çagalaryňyzy gaharlandyrmaň; ýerine, olary Rebbiň täliminde we öwredişinde terbiýeläň ”(Efesliler 6: 4).

Hudaý olaryň derdini ýeňip geçer ýaly uludyr.

Çagalarymyň kynçylyklary bilen meniň ýanyma gelmegini gowy görýärin, ýöne kynçylyklaryny Hudaýa eltmegi öwretmesem, olary başarmadym.

Gyzymyz täze mekdepde öz ornuny tapmak üçin göreşende, meniň islegim ony mümkin boldugyça köp täze dost tapmaga höweslendirmekdi. Thenöne soň, duýýan boşlugyny hakykatdanam dolduryp biljek ýeke-täk biri bilen baglanyşmaga kömek etmek üçin pursatdan peýdalanardym.

Şonuň üçin onuň üçin zatlary düzetmäge synanyşmagyň ýerine, her gije ýatmazdan ozal gynanç we hasrat hakda yhlas bilen okadym. Men onuň üçin doga etdim we otagdan çykanymdan soň namazyny dowam etdirmegini maslahat berdim.

Käwagt Hudaýyň çagalarymyzyň durmuşynda bizden garaşsyz işlejekdigine ynanmak kyn, ýöne başarar we edip biler.

Indi gyzymyz kyn ýagdaýa düşeninde, Hudaýyň Sözünde nädip jogap tapmalydygyny bilýär.

“Zähmet çekýän we agyr ýüklenenleriň hemmesi meniň ýanyma geliň, men size dynç bererin. Boýuntyrygymy özüňe al-da, menden öwren, sebäbi men mylaýym we ýüregim pes, ruhlaryňa rahatlyk taparsyň. Çünki meniň boýuntyrygym aňsat, ýüküm bolsa ýeňil ”(Matta 11: 28-30).

Hemmämiz ýene düýş görmek üçin rugsat gerekdi.

Duýdansyz söýýän zatlarymyzy ýitirenimizde, “näme üçin biynjalyk bolýarsyňyz?” garaýyş.

Olary ýitirip bilýän bolsaňyz, näme üçin wagt sarp etmeli?

Göçüp bilýän bolsaňyz, näme üçin jaýy düzetmegiň üstünde işleýärsiňiz?

Bu garaýşa garşy göreşmek üçin aşhanada düýşlerimizi ýerleşdirip boljak düýş diwaryny döretdik. Käbirleri, oglumyň goýan 1965-nji ýyldaky gyzyl reňkli Mustang öwrülişi ýaly, uzyn atylan bolmagy mümkin. Itöne bu mümkinçilikleri göz öňüne getirmäge we geljege umyt bilen garamaga kömek etdi.

“Bu ýeňil wagtlaýyn jebir, deňeşdirilýän zatlara däl-de, görünmeýän zatlara seredýändigimiz üçin deňeşdirip bolmajak baky şöhraty taýýarlaýar. Çünki görünýän zatlar wagtlaýyn, ýöne görünmeýän zatlar bakydyr ”(2 Korintoslylar 4: 17-18).

Hudaý bize hiç wagt agyrysyz durmuş wada bermedi. Wada beren zady, Onuň barlygy we rahatlygydy. Çagalarymyz bilen agyrydan geçenimizde, Hudaý bilen gatnaşyklaryň ahyrsoňy nähili boljakdygyny görýäris.

Bu çäre maşgalamyz üçin kyn boldy. Maşgaladakylaryň hemmesiniň ýagdaýy gowy bolmanka üç ýyl geçdi. Itöne munuň üsti bilen biri-birimize we Hudaýa has ýakynlaşdyk. Munuň ýaly netijeler bilen, ýene bir gezek etjek däl.