Ene-ata

Eje bolmak meni gorkuzdy

Godüregimi Hudaýyň täze bir zat etmegine taýýarlap bilerinmi ýa-da köne ýazgylaryň we pasyllaryň ysmaz bolmagyna ýol bererinmi?

Söýüşeniňizde, adamlar haçan meşgullanjakdygyňyzy bilmek isleýärler. Durmuşa çykanyňyzda, adamlar haçan öýlenjekdigiňizi bilmek isleýärler. Öýlenen badyňyza adamlar haçan çaga dogurjakdygyňyzy bilmek isleýärler.

Öýlenenimizde ýanýoldaşym ikimiz otuz ýaşymyzdadygy sebäpli, dostlarymyz we maşgalamyz öýümizi kabul edişligimizden çykanymyzda atan tüwi bilen birlikde maşgalamyzy haçan başlajakdygymyz barada soraglar berýärler.

Eje bolmakdan gorkdum

Akyl taýdan çagalaryň bereketdigine ynanýardym (Zebur 127: 3). Ruhy taýdan, Hudaýyň ärlere we aýallara hasyl bolmagy we çaga dogurmagy tabşyrandygyny bilýärdim (Gelip çykyş 1:28). Emma duýgy taýdan özümi taýyn duýmadym. Eje bolmakdan gorkdum.

Özümiň ejem ýaly bolaryn öýdüp gorkdum. Aslynda hatda “Eje” ady hem meni gorkuzdy. Geçmişimden bir ýarany bilýärdim, ysmazdy.

Gynansagam, oňaýsyz Injil aýatlaryny äsgermezlik etmek üçin mugt rugsat alyp bilmeris. Geçmişi bozulan maşgaladan bolan gyz Ester Fleýs diýip tanamagyň wagty geldi. Täze maşgala siklini we geljek nesiller üçin miras döretmegiň wagty geldi.

Durmuşa çykanymyzdan birnäçe aý soň, adamymyň ertirki kofesini öň otagda içip otyrka, meniň üçin doga edýändigini eşitdim. Çaga dogurmak islegi hakda Hudaý bilen gürleşýärdi, Ondan köpelip, bedenimiň çaga dogurmagy üçin maşgalamyza ak pata bermegini soraýardy. Kimdir biriniň siziň üçin doga edýändigini eşideniňizde, hatda dünýädäki hiç kimden has gowy görýän adamyňyz bolsa, göwnüňizden turmak kyn.

Eje bolmakdan gorkýandygymy nädip ýatladym? Oňa taýyn däl ýaly bir zat üçin doga edenim üçin bizar bolmak isledim. Muňa derek, onuň dilegleriniň jogabyny görmäge kömek edip biljek adamdygym baradaky ruh oýandy. Çaga edinmek islegini amala aşyryp bilýän aýaldym.

Husbandanýoldaşymyň dilegleriniň jogabyny görmek isledim, eje bolmakdan gorksam-da, oňa çagalar bilen ak pata bermek isledim.

Gorkudan itmek

Hatda “Eje” ady hem meni aladalandyrdy. Godöne men Hudaýdan eneligiň meniň şahsyýetimiň bir bölegi bolmagyny isleýändigini sorap başladym.

Gowy eje boljakdygymyň kepilliginiň ýokdugyny bilýärdim, hatda biologiki çaga doguryp biljekdigime-de ynanmaýardym. Prayingöne men doga edip başladym, Hudaý, meniň atlarymyň biri “Eje”? Bu meniň üçin roluňy?

Bu dogalary okamakdan gorkdum. Men haýsy jogaby alyp biljekdigimden gorkdum. Garaşylýan zatlary ýerine ýetirip bilmerin öýdüp gorkdum. Onsoňam bu at maňa gaty agyr degensoň, “Eje” täze adyny tutmakdan gorkdum.

Newöne täze möwsüme girmek, özümizi çäklendirýän ýazgylary yzda galdyrmagymyzy talap edýär. Köne atlarymyzda galyp, köne hekaýalarymyz bilen tanşanymyzda, durmuşymyzy özümize gönükdirýäris. Hudaý hekaýalarymyzy we bolýan adamlarymyzyň üsti bilen Öz adyny dünýä aýan etmek isleýär.

Mukaddes .azgy, Hudaýyň täze bir zat edýändigini ýatladýar (Işaýa 43:19). Godüregimizi Hudaý üçin täze bir zat etmäge taýýarlaýarysmy ýa-da köne bellikler we pasyllar ysmazmy?

Bereket saýlamak

Husbandanýoldaşymyň doga edişini eşidenimden gysga wagt soň, göwrelidigimi bildik. Biz muňa ynanamzok!

Ençeme ýyllap, hatda onlarça ýyllap doga-dileglerimem jogapsyz galýardy, bu doganyň birnäçe ýyl, gözýaş we ýürek agyrylarynyň hem bolmagyna garaşýardym. Sometimesöne kämahal imanymyzy berkitmek üçin doga-dileglerimize çalt jogap bermek Hudaýyň işiniň bir bölegi.

Dokuz aý çagamyza taýynlyk görmek, şahsyýetimiň bu täze bölegini kabul edip başlamak üçin ýeterlik wagt berdi. Gowy ene bolup biljekdigime şübhelenmekden, Hudaýyň oglum üçin iň gowy ene bolmak üçin zerur zatlaryň hemmesini berjekdigine ynanmakdan başladym.

Enougheterlik derejede gowy däldigimi, ýeterlik derejede akylly däldigimi ýa-da ýeterlik derejede enjamlaşdyrylandygymy we ene-atamda Hudaýyň meniň bilen boljakdygyna ynanýandygym baradaky köne ýalany taşlamagy makul bildim. “Çaga edinmek meni karýeramda saklap biler” ýaly gorkulara syn etdim, her gün Hudaýa şükür edip, bu oglumyň söýgülimiň merkezi bolup biljekdigi üçin Hudaýa şükür edýärin.

Başga görnüşli dogluşy başdan geçirmek

Göwrelilik, maňa Hudaýyň beren täze rollarymyzda marinasiýa etmek üçin wagt gerekdigi üçin ajaýyp mysal boldy. Hawa, Hudaý bizi millisekuntda üýtgedip biler – Eje bolmakdan gorkup, oglum bilen duşuşmaga tolgunmakdan başladym. Stillöne şonda-da nädip ýaşamalydygymy öwrenmek üçin birneme wagt gerekdi.

Çaga dogurmak meniň imanym üçin gowy boldy. Agyry näçe uzyn bolsa-da ahyrsoňy gutarýandygyny gördüm. Görgüleriň fiziki, emosional we ruhy taýdan gowy miwe berýändigini gördüm. Agyrymda kömege mätäçdigimi, güýçli adamsymyň, doula, şepagat uýalarynyň we maňa kömek etjek lukmanymyň bardygyny aýtdy. Güýçlidigimi subut etjek bolman, agyrymda kömek sorap garaşýardym.

Hudaý siziň üçin täze bir hekaýa we şol hekaýada täze rol döredende, ajaýyp bir proses boljakdygyny gördüm.

Wagt gerek bolup biler. Siziň pikir edişiňiz ýaly bolup bilmez. Alongolda agyry bolup biler. Size kömekçiler we höweslendirijiler gerek bolar. Emma bu proses diýseň owadan we bu biziň her birimiz üçin niýetlenendir. Hudaý elmydama içimizde täze bir zat berýär.

Hudaýyň size nähili täze ady bolup biler? Belki, köne şahsyýetiňiz “islenmedik” we “terk edilen” bolsa gerek. Sizi “saýlanan” we “aladaly” hökmünde täze şahsyýetiňize alyp barjakdygyna Hudaýa ynanarsyňyzmy? Belki, köne hekaýaňyzda özüňizi oňaýsyz duýdyňyz. Özüňizi täze bir hekaýa alyp barjakdygyna Hudaýa ynanarsyňyzmy?

Täze şahsyýetiňiz, geçmişiňize ünsi çekmek üçin däl-de, Hudaýyň içiňizde edenlerini aýtmak üçin niýetlenendir. Hudaýyň size täze atlary we täze möwsümleri garaşýar. Ondan täze bir zat dünýä inmegini soraň.