Ene-ata

Gahar medeniýetinde çagalary terbiýelemek

Amerikalylar tutuş ýurt aýrylyşýan ýaly taraplary saýlaýarlar. ALhli gaplarda gygyrmak. Reňkli @ # $% taşlandy. Gahar medeniýeti häzirki dünýämiz.

Birnäçe ýyllap maşgalam bilen Afrikada ýaşadyk. .Agny, Amerikanyň habar beriş serişdeleriniň gahar-gazap medeniýetinden ýakymly izolýasiýa etdim. Goşmaça bonus hökmünde, meşhurlaryň teswirleri nol boldy.

Alsoöne meniň göwnüme degmek aňsatdygy barada maglumatym ýokdy.

Deriniň jyns geýimini ýitirmek baradaky gülkünçligime gaty manysyz bir zat iberendigimi boýun alýaryn. (Men derisinden tikilen jeans = iki diş dişinde alma.)

Erbet pikir.

Adamlaryň derini nädip goraýandyklaryna ynanmarsyňyz. Bagyr ýetmezçiliginde enäniň abraýyny gorajak ýalydy.

Bu, 2016-njy ýylda geçiriljek ABŞ saýlawlaryndan öň bolupdy. Amerika, tutuş ýurt aýrylyşýan ýaly taraplary saýlamazdan ozaldy. (Bilýäňizmi, olaryň nämedigini alyp, HEMMESI CAPS-da biri-biriňize gygyrýarsyňyz. Köp reňkli @ # $% atylýar.)

Biz gülýäris. Emma gahar medeniýetiniň hakykydygyny hemmämiz bilýäris. Wikipediýa “gahar-gazap medeniýeti”, adatça sosial mediýada problemaly hasaplanýan özüni alyp barşyna ünsi çekmek bilen şahsyýetleri we toparlary jogapkärçilige çekmegi maksat edinýän köpçülikleýin utanç görnüşi diýip kesgitleýär.

Uly mesele näme? Gahar medeniýeti şeýle bolýar: medeniýet. Birek-birege jogap bermegiň usuly, kemsidiji buýsanç, birleşdirilmedik gahar-gazap we asylsyz netije.

Näme üçin gahar-gazaba münmeli däl

Eger gaharymyz nämäniň dogrydygyny däl-de, ýerine nämäniň ýalňyşlygyny getirýän bolsa?

Pikirlerimizi paýlaşýanlar tarapyndan saklananda güýç rahatlanýar. Gazap medeniýeti barada HuffPost duýduryş berýär: “Önümçilikli gürlemek ölýär, rahat gözlegde oňaýly pikirlenmäge ähmiýet berýän ýapyk akyllar tarapyndan aýak astyna alynýar.”

Ikinji jahan urşundan öň propagandany gözden geçiriň. Täzeliklere ýekeje düşündiriş ýa-da garaýyş hödürledi. Soň hakykatdanam täzelik bolýança çişirilen habar. Ol ýerde has uly burun, şol ýerde süpüriji söz. Ol ýerde “duşman” adamlar topary söndürildi.

Crediteri gelende aýtsak, gahar-gazap medeniýeti her kime ses berýär. Diňe ýuka jyns hakda däl. Ene-ataňyzyň ýerzemininde XBox-a çenli 23 ýaşly çaga bolup bilersiňiz. Pyrtykal eşik geýip bilersiňiz. Agşam wagtynda ýoga balakly ýewangeli hristian ene bolup bilersiňiz.

We megafon markasy üýtgeşme agenti bolup bilersiňiz.

Şonuň üçin çagalarymyz gahar-gazap medeniýetine aňsatlyk bilen siňip bilýärler. Gahar, esasanam gorky wagtynda güýç we täsir duýgusyny berýär. Ejem üç ýetginjegimi sosial media tupany bilen ýuwaş-ýuwaşdan tanyşdyrýarka, gahar-gazap medeniýetiniň çekilmegine düşünýärin. Uly medeni üýtgeşmeler wagtynda ogullarym özlerini güýçsiz we aladaly duýýarlar. Köp görelde alýanlary öz içine alýan beýleki adamlar gorkunç we gaharly. Näme üçin beýle däl?

Gaharyň üstünlik gazanmagynyň beýleki sebäpleri:

Anonimlik = jemgyýet ýok

Taryhyň dowamynda maskalaryň anonimligi saklandy.

Şol sebäpden, garaňkyda, märekäniň gorag köpçüliginde ýa-da kakanyň gury arassalaýyş işini bilýän kiçijik şäher däl-de, şäherde zorluk etmek has ähtimal. Hatda günlük äýnekleri hem az jomart edýär.

Jemgyýet, birek-biregi tanamak, birek-biregi jogapkärçilige çekmek, diňe bilmek bilen günlük äýneklerini aýyrýar.

Internetiň anonimligi, gowşaklygy bolmazdan gödeklik berýär. Ougheterlik sesler we ýüzsüz diktatorlar topary bar.

Çagalara teswirleri biriniň ýüzüne hormat bilen aýdýan zatlary bilen çäklendirmegi ýada salyň.

Gahar = basmak

Duzuna laýyk gelýän islendik marketing maslahaty, sarp edijileriň ünsüni sowýandygyny aýdýar. Sözbaşylar traffik, pul we meşhurlyk üçin bäsleşýär.

Writerazyjylar duýgy döretmek arkaly iň köp basylýar. Bilesigelijilik, rehimdarlyk, gahar, yhlas ýa-da gowy gülmek mümkinçiligi bolsun. Ativearamaz superlatiwler kärdeşlerine garanyňda 63% köp basýar. “Husbandanýoldaşyňy söýmegiň 6 usuly” we “äriň seni ýigrenýändigine göz ýetirmegiň 6 usuly” serediň. Ativearamaz sözbaşylar has ynamly duýulýar we gyssaglylygy döredýär.

Gahar = şahsyýet

Şahsy hukuk bozulmalarynyň birini saýlamak, “Starbucks” -da içgi saýlamak ýaly kesgitlenýär. .

Gahary çykarmak

Hudaý gahary üýtgetmek üçin gural hökmünde ýaratdy. Gahar işjeňleşýär, bize bir zatlar etmäge mejbur edýär. Isanyň ybadathanadaky gaharyny göz öňüne getiriň. Goda-da Hudaýyň halkyna, fariseýlere zulum edýänlere.

Şeýle hem, bize adalatly duýduryş berdi. Zebur 37: 8 duýduryş berýär: “Gahardan gaça duruň we gazabyňyzy taşlaň! Özüňi alada etme; diňe ýamanlyga ýykgyn edýär. ” Jamesa-da Jamesakubyň “adamyň gahary Hudaýyň dogrulygyny öndürmeýär” (1:20).

Gahar ot ýalydyr: onsuz zatlar ölýär. Iýmit çig bolýar; gyş öýleri doňýar; taryhy adamzat howpy garaňkylykda haýran galdyrýar. Controlöne ot gözegçilikden çykyp, ähli öýleri, tokaýlary, şäherleri ýakýar – ölüme sebäp bolýar.

Şeýlelik bilen, çagalara gaharyň ulanylyşyny haýal, gözegçilik edilýän ýanmak bilen çäklendirmäge nädip kömek edip bileris?

 1. Öýüňizdäki gahary dolandyrmakdan başlaň.

Iň ýakyn gatnaşyklarymyz okuw meýdançasyny emele getirýär. Çagalar gaharymyzy nädip çözmelidigimizi synlaýarlar. Paradda süýji ýaly kemsidiji doganlara nädip jogap bermeli. Olara höwes pursatlarynda gürleşmäge nädip rugsat berildi.

“4:29 Düzgün” (Efesliler 4:29) ýaly prinsiplerden başlap bilersiňiz. Gaharlananlarynda-da sözleri:

 • Gurmak üçin dogrymy?
 • Parahor dälmi?
 • Bu pursat üçin ýerlikli, şol sanda adamyň durmuşynda başga näme bolup geçýär?
 • Merhemet bermek?

Eje hökmünde, köplenç BB-ni etjek wagty granata barabar gahary ulanýardym. Gaharlanmaga haýal bolmak Hudaýyň şöhratynyň bir bölegidir (Çykyş 34: 5-6). Bir jenaýata göz ýummak adamyň şöhratydyr (Süleýmanyň pähimleri 19:11). Çagalarym, kemsidiji sözler üçin mylaýym sözler ýa-da bir topar muffin görnüşinde bereket gaýdyp geljekdigimi görerlermi?

Duşman bolanymyzda Hudaý biziň üçin gapma-garşylygy dolandyrmagy nusga aldy. Günälerimiziň doludygyny bilip, gazabyny bize ýakynlaşdyrmak üçin goýdy. Soň bolsa üýtgeşiklige sabyrsyzlyk bilen garaşdy.

 1. Çagalara şahsyýetiniň nireden gelýändigine düşünmäge kömek ediň.

Hudaýyň kimdigimizi aýdanymyzda, özümiziň buýsanç duýgusymyzy ýaralaýanlygy sebäpli, çykyp bilmeris.

Öz-özüňi dolandyrmak aşakdakylardan gelip çykýar:

 • kazy we goragçy hökmünde Hudaýdaky howpsuzlygymyz.
 • başgalaryň kimdiginden başga-da biziň gymmatlygymyz.
 • beýik bolmak ukybymyzdan aýrylan şahsyýet.

Çagalarymyz üçin bu şahsyýet duýgusyny Twitterde aýlanmazdan has öň döredýäris.

Öýlerine gowy bahalar ýa-da erbet getirenlerinde, güýçlendirýäris, üstünlik gazananyňyzda Hudaýa buýsanýaryn we minnetdar. Emma bu meniň saňa bolan söýgimi üýtgetmeýär.

Doganlary bilen gürleşende, ýene bir gezek gaýtalaýarys, kiçigöwünlilik güýjümiz barlygy sebäpli, bu jenaýata göz ýumup bilersiňiz. Hudaý haçda biziň gymmatlygymyzy eýýäm ýazdy.

1 Petrus 3: 9: “evilamanlygy ýamanlyga ýa-da sögünmek üçin tölemäň, tersine, bereket alyň, bereket gazanmak üçin size çagyryldy.”

 1. “Olary” biliň.

Hakyky durmuşda eýýäm tanaýanlaryňyza meňzeýän birine onlaýn bellik etmek we tüsse çykarmak kyn. Maşgalam bosgunlar bilen köp işledi, şonuň üçin çagalarym immigrasiýa syýasatlaryna şahsy tejribeden seredýärler.

Baglanyşyk konteksti bolmazdan näçe az bellik etsek, halk toparyny adamkärçiliksiz etmek ähtimallygymyz azdyr. Hiç kim biziň ejizligimiz ýa-da günä görnüşimiz hökmünde kabul edýän zatlarymyz bilen kesgitlenmek islemeýär.

Çagalarymyz goňşusyny özleri ýaly söýmeli bolsa, bu öýsüz goňşusyny hem öz içine alýar; başga bir jyns, din ýa-da jyns ugry boýunça goňşusy; immigrant goňşusy.

 1. Çagalaryň üýtgemeginiň şahsy ýagdaýda bolýandygyny ýada salyň.

Hakykatdanam kimdir birini çekmäge utanmak bilen üýtgeşiklik döredýärismi?

Durmuşyňyzda üýtgemeleri emele getirýän güýçler hakda pikir ediň. Iň ýakynlaryňyz ýa-da dünýäňize gelen biri bilen manyly gatnaşyklardan ýüze çykmaýarsyňyzmy?

Hiç kim: “Men Mesihi kabul etdim, sebäbi kimdir biri sosial ulgamlarda ýollarymyň ýalňyşlygyny görüp meni masgara etdi” -diýdi.

Sanly täsir, gapma-garşylyklara jogap bermek üçin zerur bolan ýakynlygy we fiziki barlygy çäklendirýär. Aragatnaşygyň ýetmiş göterimi söz däl. Muny aýyrmak mümkinçiligimiz barmy? (Siziň ygtyýaryňyzda näçe emojiýa bar.)

E-poçta, tekst we ş.m. arkaly dawa çözmekden gaça durmak bilen muny öz durmuşyňyzda görkeziň, çagalary hem şeýle etmäge höweslendiriň.

Hudaý biziň bilen bolan dawa-jenjelini töwerekdäki bulaşyklyga öwrüp, ten bilen çözdi (Johnahýa 1:14). Gomoseksualizm ýa-da abort ýa-da nätanyş adamlar bilen jynsparazlyk hakda gürlemegiň ýerine, başgalara düşünmek üçin ýürek bilen batyrgaý, mähirli söhbetdeşlikde gözüňize serediň.

Geliň, öňümizdäki adamlar bilen birleşeliň.

 1. Gahar däl-de, rehimdarlyk we akyl bilen üýtgeşiklik dörediň.

“Birine ýapyşmak” üçin derrew kanagatlanma bar. Previouslyöne öň açyk pikirleri ýapýar. Eşidiji söweşe, uçuşa ýa-da doňmaga başlaýar – diňlemeýär, düşünmeýär we garaýşymy üýtgetmeýär.

Çagalar sözbaşylara ýa-da dostunyň syýasatyna gahar bildirseler, rehimli diňlemegi nusga alyň. Başga adamyň pikirini göz öňüne getirmäge kömek etmek üçin sorag beriň: “Näme üçin bu olar üçin möhüm? Näme goraýarlar ýa-da ýitirmeklerinden gorkýarlar? Munuň esasy gymmaty näme? ” Gahary gelen adam üçin we konflikte takwa jogap bermek üçin bilelikde doga ediň (Matta 5:44).

Amalyň üsti bilen çagalar, diametriki nukdaýnazardan refleksli duýgudaşlygy we düşünişmegi ösdürip bilerler. Olara dogmatiki hereketiň rasional argumentlerinden daşgary, bir topar toparyny höweslendirýän hekaýalara we duýgulara düşünmäge kömek edip bileris.

Bu düşünmek, diňe üýtgetmek üçin açarlary berip biler.

 1. Olary amaly, sagdyn dawa çözmek endikleri bilen enjamlaşdyryň.

Dawa-jenjelde çagalara kömek ediň:

 • Gygyrmak ýa-da jedel etmek däl-de, 5-10 minut uzaklaşyň (hatda doga ediň); bu olary beýnisiniň has “haýwan” böleginden aýyrýar we öz-özüni dolandyrmaga mümkinçilik berýär.
 • Has uly dawa-jenjeller üçin çagalar bilen doga ediň, uly mesele barada kimdir biri bilen ýüzbe-ýüz bolmazdan ozal bir gije garaşmagyny haýyş ediň.
 • Çagalara bir jenaýata üns berip bilmejekdiklerine baha bermäge kömek ediň (hakykatdanam bagyşlap bilýänçä).
 • Dawa-jenjeliň çözülmegine ýol bermäň. Biri-biriňize gygyrmagyň, gitmegiň we hemmeleriň ýatdan çykýança garaşmagyň ýerine, biri-birinden bagyşlaň. (“Gözüňe gir” bilen başla (Matta 7: 5). Sosial mediýada dawa-jenjeliň çözgüdi bolmazdan birine ýüzlenmek nädogry duýulmalydyr.

Hemmämiz gaharly wagtymyz daşlaşmalydyrys. Bize gahar-gazapdan serhoş däl-de, Mukaddes Ruh (ýumşaklyk, özüni dolandyrmak, parahatçylyk we iman bilen görkezilýär) ýeterlik derejede ynam gerek (Efesliler 5:18 serediň).

Hudaý Öz halkyna hormat goýýan ýagşy işler bilen üýtgeşiklik döredýändigi hakda aýdýar (Matta 5:16).

Müňýyllyk yzarlamalaryň dowamynda, Onuň sözleri bize “içiňizdäki umyt üçin bir sebäp soraýan adama goranmaga taýyn bolmagymyzy ýada salýar; şonda-da töhmet atylanda, Mesihdäki gowy gylyk-häsiýetleriňizi kemsidýänler utanar ýaly, ýumşak we hormat bilen ediň. Evilamanlyk edeniňden, Hudaýyň islegi bolsa, ýagşylyk edeniň üçin ejir çekmek has gowudyr. ” (1 Petrus 3: 15-17)