Ene-ata

Geçmişimiz hakda çagalarymyza aýtmalymy?

Written by Margaret P Holman

Istalňyşlyklar we agyry bize bellik edip biler. Childrenöne çagalarymyza geçmişimiz hakda aýtsak, olara ýeňip geçmegiň ýollaryny görkezýäris. Çagalarymyz hem muny bilmelidirler.

Her birimiz ýalňyşlyk goýberdik. Geçmişimizde buýsanýan zatlarymyz az. Childrenöne geçmişimiz hakda çagalarymyza aýtmalymy?

Dynç günleriniň birinde ýygnakda bir är-aýal äriniň ençeme ýyllap aýalyny nädip aldandygy hakda ejiz bir wakany gürrüň berdiler. Aýaly weýrançylykly habary eşidip, özüni nikada galmak we adamsynyň toba etmegi üçin doga etmek üçin Hudaý tarapyndan çagyrylandygyny duýdy.

Ençeme ýyllap doga etdi, hiç hili dikeldiş ýokdy.

Şol wagt kakalarynyň hereketleri sebäpli ýüregi ýarylan gyzlaram doga edip başladylar. Bu maşgala abatlanylmaz ýaly bozulan nikanyň içinde arassalygy döretmek üçin Hudaýa mätäçdi.

Bu maşgala öz hekaýalaryny gürrüň bermek üçin tomaşaçylarda boldy. Bagtymyza, bu adamsynyň edýän işiniň nädogrydygyna düşündi we maşgalasyna dikeltmek islegi bilen eden hereketlerinden toba etdi.

Zyna baradaky her bir hekaýanyň beýle gutarmaýandygyna düşünýärin. Öweý kakamyň sekizinji synpda okaýarkam maşgalamyzy terk etmek baradaky agyr karary ýadymda. Her bir hekaýa bagtly bellik bilen gutarmasa-da, jemgyýetlerimiz gaty agyr ýalňyşlyklar goýberýän, ýöne olar tarapyndan kesgitlenmezligi saýlap alýan kämillik adamlaryndan doly.

Geçmişimiz hakda çagalarymyza aýdyp biljek zatlarymyz

Istalňyşlyklar we agyry bize bellik edip biler, ýöne çagalarymyz ýeňip geçmegiň ýollaryny eşitmelidirler. Etiketkalar bizi çäklendirip, geçmişimize zynjyrlap biler. Bellikler umytdan doly optimistik durmuşy ýaşamagy kynlaşdyryp biler.

Ouröne çagalarymyz nädip täze edilendigimizi eşitmekden ýadamazlar.

Täze kesgitlemeleriň biri “öňküsi ýaly tapylmady”. Geçmişimiziň ýalňyşlyklary, günälerimiz ýa-da bize edilen günälerimiz bilen kesgitlenmän, täze adamlara öwrülip biler.

Bu maşgalanyň beren görkezmelerinden soň, öz hekaýamdan azajyk paýlaşdym. Men gidenim üçin öweý kakama gaharym gelip, onuň ýoklugynyň meniň goragym üçin nirede hyzmat edendigini görmek üçin nädip gitdim.

Hemmämiziň öňem, soňam hekaýamyz bar – tapawudymyzy görkezýän täzelik. Sen näme? Öňki şowsuzlyklaryňyz we ýitgileriňiz sizi kesgitleýärmi?

Hekaýamy paýlaşanymdan soň, adamsy: “Bu gün meniň adym” Zynahor “-dan” Wepaly är “diýip üýtgedi.” Bu adamsy we kakasy ençeme ýyllap toba edip ýaşasa-da, özüni bagyşlanan we täze ýaly görmek üçin göreşdi. Birnäçe ýyllap aýalyna we gyzlaryna biwepalyk edenligi üçin özüni bagyşlamak kyn boldy.

Hatda ýygnakda beren şaýatlygyny paýlaşmak, günäsini we geçmişdäki ýazgylaryny agyr ýatladýardy. Emma bu gün täze bir zat boldy. Adynyň indi “Ynamsyz”, “entok”, “Egoist” ýa-da “Şowsuzlyk” däldigini bilýärdi. Özüniň eşiden ady “Wepaly är”, dünýägaraýşy üýtgedi.

Biz täze edilýäris

Çagalarymyz saglyk we bitewilik baradaky kararlarymyzyň täze adamlara öwrülmegini eşitmeli. Belki, biz olar bilen öýde däl-de, ofisde has köp wagt saýlap, ýok bolduk. Belki, telefonlarymyzda we e-poçta jogaplaryna olaryň gözüne seredenimizden has köp wagt sarp etdik. Belki, hekaýaňyz özüňizden başga bir maşgalany saýlan bu kakasyna meňzeýär.

Nädogry kararlaryňyz bolsa-da, indi olar tarapyndan kesgitlenmeli däl. Täzeden düzmek hiç wagt giç däl. Täze ýol bilen ýaşamak üçin hiç wagt garry dälsiňiz.

Çagalarymyza geçmişimiz hakda gürrüň bermeli. Sebäbi çagalarymyz häzirki günlerimiziň öňkülerinden has gowy adam bolmagyň mysallaryny görmek isleýärler. Bu modeller, ýalňyşlyk goýberseler-de, olary hem kesgitlemeli däldigini görkezýär.

Bagyşlamak we bagyşlamak

Nädogry bolanymyzda ilkinji bolup ötünç soramagyň mysaly bolup bileris. Emma bagyşlamak diňe ilkinji ädimdir. Etiketkalary taşlap, täze ýaşamak ikinji.

Bu adam maşgalasyndan bagyşlandy, ýöne “Zynahor” belligini taşlap, “Wepaly är” adyny alanda özüni bagyşlap başlady. Bu täzelik hakda aýalyndan we gyzlaryndan başga hiç kimiň bagtly däldigini gördüm. Çagalarymyza geçmişimiz hakda aýdanymyzda, çagalarymyz iň uly şadyýan bolup bilerler. Olary öňem goýberenimizde-de.

Täze endikleri öwrenmek

Köne ýazgylarymyzdan daşda ýaşanymyzda, ýapyşyp bileris. Emma pida ýeňiji bolup biler. Biziň hemmämiz täze endikleri öwrenip bileris. Nika dikeldilip, maşgalalar ýaraşyp biler. Köne ýazgylary yzda galdyryp, çagalarymyzyň bizi görmeginiň täze ýoluny saýlamaga taýynmy?

Agyr saýlan kararlarymyza we size näme edilendigine garamazdan, täze ýaşamak hiç wagt giç däl. Hemmämize täze başlangyç gerek. Köne ýazgylary yzda galdyryň we geçmişiňiziň ýalňyşlyklary bilen kesgitlenmäň. Yzyňyzdan geljek nesiller üçin täze ýol saýlaň.

Çagalaryňyz munuň üçin sag bolsun aýdýarlar.😃