Gizlinlik syýasaty

OneGooal üçin gizlinlik syýasaty

Https://OneGooal.com saýtyndan girip boljak OneGooal-da esasy ileri tutulýan ugurlarymyzyň biri, gelýänlerimiziň şahsy durmuşy. Bu Gizlinlik Policyörelgesi resminamasynda OneGooal tarapyndan ýygnalan we ýazga alynýan maglumatlar görnüşleri we ony nähili ulanýandygymyz bar.

Goşmaça soraglaryňyz bar bolsa ýa-da Gizlinlik Policyörelgelerimiz hakda has giňişleýin maglumat talap edýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

Bu Gizlinlik Policyörelgesi diňe onlaýn işlerimize degişlidir we web sahypamyza girýänler üçin OneGooal-da paýlaşan we / ýa-da ýygnan maglumatlary babatynda güýje girýär. Bu syýasat, awtonom görnüşde ýa-da bu web sahypasyndan başga kanallar arkaly toplanan maglumatlara degişli däldir. Gizlinlik Policyörelgelerimiz, Gizlinlik Policyörelgeleriniň we Mugt Gizlinlik Policyörelgeleriniň kömegi bilen döredildi.

Razylyk
Web sahypamyzy ulanmak bilen, Gizlinlik Policyörelgelerimize razy bolýarsyňyz we şertlerine razy bolýarsyňyz. Şertlerimiz üçin Şertler we şertler generatoryna girmegiňizi haýyş edýäris.

Weygnaýan maglumatlarymyz
Size berilmegi haýyş edilýän şahsy maglumatlar we berilmegini haýyş etmegiňiziň sebäpleri, şahsy maglumatlaryňyzy bermegiňizi haýyş eden ýerimizde size aýdyň bolar.

Eger gönüden-göni biziň bilen habarlaşsaňyz, adyňyz, e-poçta salgyňyz, telefon belgiňiz, habaryň mazmuny we / ýa-da bize iberip biljek goşundylaryňyz we bermek isleýän başga maglumatlaryňyz ýaly goşmaça maglumatlary alyp bileris.

Hasap üçin hasaba duranyňyzda, adyňyz, kompaniýanyň ady, salgysy, e-poçta salgysy we telefon belgisi ýaly zatlar ýaly aragatnaşyk maglumatlaryňyzy sorap bileris.

Maglumatlaryňyzy nähili ulanýarys
Collectygnaýan maglumatlarymyzy dürli usullar bilen ulanýarys, şol sanda:

Web sahypamyzy üpjün ediň, işlediň we hyzmat ediň
Web sahypamyzy gowulandyryň, şahsylaşdyryň we giňeldiň
Web sahypamyzy nähili ulanýandygyňyza düşüniň we derňäň
Täze önümleri, hyzmatlary, aýratynlyklary we işlemegi ösdüriň
Webste degişli täzelikleri we beýleki maglumatlary, marketing we mahabat maksatlary üçin gönüden-göni ýa-da hyzmatdaşlarymyzyň biriniň üsti bilen, şol sanda müşderi hyzmaty üçin habarlaşyň.
E-poçta iberiň
Galplygy tapyň we öňüni alyň
Faýllary hasaba al
OneGooal gündelik faýllaryny ulanmagyň adaty prosedurasyna eýerýär. Bu faýllar web sahypalaryna girenlerinde girýänleri hasaba alýar. Hosthli hosting kompaniýalary muny edýärler we hosting hyzmatlarynyň analitikasynyň bir bölegi. Logurnal faýllary tarapyndan toplanan maglumatlara internet protokoly (IP) salgylary, brauzer görnüşi, Internet hyzmat üpjün edijisi (ISP), senesi we wagt möhüri, sahypalara salgylanma / çykyş sahypalary we ähtimal basmagyň sany girýär. Bular şahsyýeti anyklaýan islendik maglumat bilen baglanyşykly däl. Maglumatyň maksady tendensiýalary seljermek, sahypany dolandyrmak, ulanyjylaryň web sahypasyndaky hereketini yzarlamak we demografiki maglumatlary ýygnamak.

Kukiler we web maýaklary
Beýleki web sahypalary ýaly, OneGooal hem “gutapjyklary” ulanýar. Bu gutapjyklar, gelýänleriň isleglerini we web sahypasyndaky myhmanlaryň giren ýa-da giren sahypalaryny öz içine alýan maglumatlary saklamak üçin ulanylýar. Maglumat, sahypa girýänleriň brauzer görnüşine we / ýa-da beýleki maglumatlara esaslanyp web sahypamyzyň mazmunyny düzmek arkaly ulanyjylaryň tejribesini optimizirlemek üçin ulanylýar.

Gutapjyklar barada has giňişleýin maglumat üçin “Kukiler näme” okaň.

Google DoubleClick DART Cookie
Google sahypamyzdaky üçünji tarap satyjylaryndan biridir. Şeýle hem, www.website.com we internetdäki beýleki saýtlara girip, sahypa girýänlere mahabat bermek üçin DART gutapjyklary diýlip atlandyrylýan gutapjyklary ulanýar. Şeýle-de bolsa, girýänler aşakdaky URL – https://policies.google.com/technologies/ads sahypasynda Google mahabat we mazmun torunyň Gizlinlik Policyörelgelerine girip, DART gutapjyklaryny ulanmagy ret edip bilerler.

Mahabat hyzmatdaşlarymyz
Sahypamyzdaky mahabat berijileriň käbiri gutapjyklary we web maýaklaryny ulanyp biler. Mahabat hyzmatdaşlarymyz aşakda görkezilýär. Mahabat hyzmatdaşlarymyzyň hersiniň ulanyjy maglumatlary baradaky syýasatlary üçin öz Gizlinlik Policyörelgeleri bar. Has aňsat girmek üçin aşakdaky Gizlinlik Syýasatlaryna baglanyşdyk.

Google

https://policies.google.com/technologies/ads

Mahabat hyzmatdaşlarynyň gizlinlik syýasatlary
OneGooal-yň mahabat hyzmatdaşlarynyň her biri üçin Gizlinlik Policyörelgelerini tapmak üçin bu sanaw bilen maslahatlaşyp bilersiňiz.

Üçünji tarap mahabat serwerleri ýa-da mahabat torlary, degişli mahabatlarynda we ulanyjylaryň brauzerine gönüden-göni iberilýän OneGooal-da peýda bolan gutapjyklar, JavaScript ýa-da Web Beacons ýaly tehnologiýalary ulanýar. Bu ýüze çykanda awtomatiki usulda IP adresiňizi alýarlar. Bu tehnologiýalar, mahabat kampaniýalarynyň netijeliligini ölçemek we / ýa-da girýän web sahypalaryňyzda görýän mahabat mazmunyny şahsylaşdyrmak üçin ulanylýar.

“OneGooal” -yň üçünji tarap mahabatçylary tarapyndan ulanylýan bu gutapjyklara girip ýa-da dolandyryp bilmejekdigine üns beriň.

Üçünji tarapyň gizlinlik syýasatlary
OneGooal-nyň gizlinlik syýasaty beýleki mahabat berijilere ýa-da web sahypalaryna degişli däldir. Şeýlelik bilen, has giňişleýin maglumat üçin bu üçünji tarap mahabat serwerleriniň degişli Gizlinlik Syýasatlaryna ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris. Käbir amallardan nädip ýüz öwürmelidigi barada olaryň tejribelerini we görkezmelerini öz içine alyp biler.

Aýry-aýry brauzer opsiýalaryňyz arkaly gutapjyklary öçürip bilersiňiz. Belli bir web brauzerleri bilen gutapjyklary dolandyrmak barada has giňişleýin maglumat üçin brauzerleriň degişli web sahypalarynda tapyp bilersiňiz.

CCPA gizlinlik hukuklary (Şahsy maglumatlarymy satmaň)
CCPA laýyklykda, beýleki hukuklar bilen bir hatarda, Kaliforniýanyň sarp edijileri:

Sarp edijiniň şahsy maglumatlaryny ýygnaýan bir işiň, bir işiň sarp edijiler hakda toplan şahsy maglumatlarynyň kategoriýalaryny we aýratyn böleklerini açmagyny haýyş ediň.

Bir kärhananyň, sarp edijiniň toplan sarp edijisi baradaky şahsy maglumatlaryny pozmagyny haýyş ediň.

Sarp edijiniň şahsy maglumatlaryny satman, sarp edijiniň şahsy maglumatlaryny satýan bir işden haýyş ediň.

Haýyş etseňiz, size jogap bermek üçin bir aý wagtymyz bar. Bu hukuklardan haýsydyr birini ulanmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

GDPR maglumatlary goramak hukuklary
Maglumatlary goramak hukuklaryňyzyň hemmesinden doly habarlydygyňyzy anyklamak isleýäris. Her ulanyjynyň aşakdakylara hukugy bar:

Girmek hukugy – Şahsy maglumatlaryňyzyň göçürmelerini talap etmäge hakyňyz bar. Bu hyzmat üçin size az töleg alyp bileris.

Düzediş hukugy – Nädogry hasaplaýan maglumatlaryňyzy düzetmegimizi talap etmäge hakyňyz bar. Şeýle hem, doly däl diýip hasaplaýan maglumatlaryňyzy doldurmagymyzy talap etmäge hakyňyz bar.

Öçürmek hukugy – Şahsy maglumatlaryňyzy belli bir şertlerde pozmagymyzy talap etmäge hakyňyz bar.

Işlemegi çäklendirmek hukugy – Şahsy maglumatlaryňyzyň belli bir şertlerde işlenmegini çäklendirmegimizi talap etmäge hakyňyz bar.

Gaýtadan işlemäge garşy çykmak hukugy – Şahsy maglumatlaryňyzy belli bir şertlerde işlemegimize garşy çykmaga hakyňyz bar.

Maglumat götermek hukugy – toplanan maglumatlarymyzy başga bir gurama ýa-da belli bir şertlerde gönüden-göni size geçirmegimizi talap etmäge hakyňyz bar.

Haýyş etseňiz, size jogap bermek üçin bir aý wagtymyz bar. Bu hukuklardan haýsydyr birini ulanmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Çagalar barada maglumat
Biziň ileri tutýan zadymyzyň ýene bir bölegi, internet ulanýan wagtyňyz çagalar üçin gorag goşmakdyr. Ene-atalary we hossarlary onlaýn işlerine syn etmäge, gatnaşmaga we / ýa-da gözegçilik etmäge we ýol görkezmäge çagyrýarys.

“OneGooal” 13 ýaşdan kiçi çagalardan bilkastlaýyn şahsy maglumatlary ýygnamaýar, çagaňyzyň web sahypamyzda şular ýaly maglumatlary berendigini pikir edýän bolsaňyz, haýal etmän biziň bilen habarlaşmagyňyzy maslahat berýäris we derrew aýyrmak üçin elimizden gelenini ederis ýazgylarymyzdan şeýle maglumatlar.