Nika

Gowy är bolmagyň 4 usuly

Nikanyň bir ýylynda, gowy är-aýal bolmak üçin köp dogry zatlar etdik. Marriageöne nikanyň dowam etmegi üçin birnäçe irki endiklere esaslanmaly.

Durmuşa çykan ilkinji ýylymyz bolmalysy ýaly gowy boldy. Her kim munuň kyn boljakdygyny aýtdy. Şeýlelik bilen, nikadan öňki maslahatdan başlap, mümkin boldugyça bu meseläni çözmek üçin iň gowy ädimler hasaplap başladyk. Galyberse-de, kim bilgeşleýin kyn ýyl geçirmek isleýär?

Zähmetimiz töledi. Öýlenen ilkinji ýylymyz ajaýyp geçdi. Bu biziň kämilligimiz däl. Islendik jübüt ýaly, düşünişmezliklerimiz we lapykeçliklerimiz bardy. Thatöne şol möwsümde kenarýaka ýaly bolduk.

Täze durmuşa çykan är-aýalyň dogry bolmagy üçin elinden gelenini edip biljek gutularyň köpüsini – adaty sene gijeleri, yzygiderli jyns gatnaşyklary we gowy söhbetdeşlikler barladyk. Hatda käbir düşünişmezliklerde – öý we maşgala üçin bitewi görüş, durmuşda we gullugda umumy ugur tapdyk. Iň esasy zat, biri-birimize we Mesihe has ýakynlaşdyk.

Dogry zatlary köp etdik we birek-birege gowy är-aýal bolmak üçin köp işledik. Emma her bir nika söweş synagyndan geçiriler. Biziňkileriň onlarça ýyllap dowam etmegi üçin, endikleriň sanaw sanawyndan has berk bir zada esaslanmaly. Şeýlelik bilen, kyn günler gelende, yza gaýdyp boljak ynamymyz bar.

15 ýyl durmuş guranymdan soň, has gowy adam bolmak üçin ýüregimiň düýpgöter üýtgemelidigine düşünýärin. Heartüregim we durmuşym hakda oýlananymda, bu dört ugur hemişe gowy är bolmak üçin meniň üçin gymmatlydyr.

  1. Mesihi söýüň

Hristian nikasy hakda pikir edenimde, Efesliler 5: 22-33 kellä gelýän iň tanyş tekstdir. Näçe gezek okandygymy, bu hakda teswirleri okandygymy ýa-da şoňa esaslanýan wagyzlary eşidendigimi aýdyp biljek däl. Thatöne şol tanyşlykda, ýalňyş pikirlere gaýdyp, “ärler aýallaryňyzy söýýär” derejesinde galmak aňsat.

Boldy. Iň gowy günlerimde, bu ädimden bir ädim öňe gidýärin we aýalymy nädip söýmelidigim hakda pikirlenýärin – Christ Mesih ýygnagy söýüp, özi üçin özüni berdi “(Efesliler 5:25).

Degişlilikde, munuň agramy meni aşa basýar. Galyberse-de, Mesih bütin ömrüni pida edip, Gelni üçin öldi. Muny etmek has kyn, ýöne men munuň tarapdary.

Bu duýgy, aýalymy söýmegiň meniň üçin etmeli we etmeli däl zatlaryň sanawyna öwrülip biljekdigini görkezýär – onuň üçin gurban bermek, oňa ýolbaşçylyk etmek, hyzmat etmek, yzarlamak. Barlaň, barlaň, barlaň, barlaň.

Gutujyklary barlamak sebäp ýa-da itergi däl bolsa, näme üçin tagalla edýärin? Munuň öwezine bir zat alyp bilerinmi? Ony nädip arassa ýürek bilen söýüp bilerin?

Efeslilerden ozal Pawlus biziň ähli gatnaşyklarymyz üçin esas döredipdi. Günälerimizde ölen bolsak-da, Hudaý Öz rehimdarlygy bilen Oňa iman edenlere täze durmuş berdi (Efesliler 2: 1-9). Şol täze durmuşda, gowy işler bilen doly, Hudaý bilen parahatçylykda, biri-biri bilen parahatçylykda we dürlülikde birleşen täze adamlary döredýär (Efesliler 2: 10-22).

Şonuň üçin Mesih ähli gatnaşyklarymyň, esasanam meniň nikamyň merkezinde durýar. Iň gowy günlerimde, aýalyma bolan söýgimiň sebäbini ýadymda – Mesih ilki meni söýýärdi. Men onuň üçin gurban bermek, oňa ýolbaşçylyk etmek, oňa hyzmat etmek we ony yzarlamak isleýän bolsam, bu Mesih, Mesih we Mesih üçin. Men ony söýýärin, sebäbi Ol meni söýýär.

  1. Pespäl ýaşa

Injilde “Hudaýyň tekepbirlere garşydygy” aýdyňdyr. Jamesakup 4: 1-6 muny adam öldürmäge, söweşmäge we dawa-jenjeliň döremegine sebäp bolýan gözegçilikden çykarmak isleýär. Ilkinji Petrus 5: 5, egoist, hudaýsyz niýetler bilen ýygnaga ýolbaşçylyk edýän ýaşululara degişlidir. Iki ýagdaýda-da buýsanjy olary Hudaýa garşy goýýan adamlary şekillendirýär. Bu pikir gorkudan titremegimize sebäp bolmaly.

Mesihiň beýik söýgüsi bu buýsanjy tebigy ýagdaýda ýok edýär we gözlerimi we mähirlerimi özümden, Oňa we başgalara çekýär. Bu tebigy däl we kiçigöwünli üýtgeşiklik, maňa şahsy we jemgyýetçilik taýdan täsir edýän Mukaddes Ruhuň eseri. Özümden, isleglerimden we başgalary söýmek hakda has az pikirlenip bilýärin.

Çynymy aýtsam, “Daş-töweregimde, maşgalamda, ybadathanamda, jemgyýetimde näme zerurlyklar bar?” Şeýle hem, özümi başgaça görýärin we ynanmak isleýşim ýaly möhüm däldigimi boýun alýaryn. Bu garaýyş durmuşymy tankytlara açýar we ejizligi kabul etmäge, günäni boýun almaga we şowsuzlygy boýun almaga mümkinçilik berýär.

Mesihiň merhemetiniň ýeterlikdigini ejizligimde duýýaryn. Şol ejizlik bilen, Onuň güýji mende kämildir. “Şonuň üçin Mesihiň güýji meniň üstüme düşer ýaly, ejizliklerim bilen has begenerin. Mesihiň hatyrasyna ejizliklerden, kemsitmelerden, kynçylyklardan, yzarlamalardan we betbagtçylyklardan razy. Çünki ejiz bolanymda güýçli bolaryn “(2 Korintoslylar 12: 9-10).

  1. Aýalyňyzy öwreniň

“Edil şonuň ýaly, ärler, aýallaryňyz bilen düşünişip ýaşaň, aýala ejiz gämi hökmünde hormat goýuň, sebäbi doga-dilegleriňiz päsgel bermezligi üçin olar size durmuş merhemetiniň mirasdüşerleri” (1 Petrus 3: 3). 7). Başga birine hakykatdanam düşünmek yhlasly iş talap edýär. Bu tötänleýin bolup geçmeýär we passiw bolup geçmeýär.

Şeýle hem, zerurlyklarymy, isleglerimi, isleglerimi jemlesem, bolmaz. Bular meniň üçin başga birine maýa goýmak üçin wagt sarp etmekden has tebigy bolýar. Aýalymy has köp söýmek we düşünmek islesemem, egoistligim çuňlaşýar.

Christöne Mesihiň üýtgeýän işi meniň mähirlerimi we gözlerimi özümden gönükdirende, üýtgemäge umyt baglaýaryn. Daş-töweregimdäki dünýä gözümi açýar we beýlekileri, esasanam aýalymy has köp görýärin. Men ony diňlemegi, synlamagy we manyly soraglary bermegi öwrenýärin.

Onuň höwesleri näme? Onuň gorkusy näme? Oňa nirede kömek gerek? Ol maňa nädip kömek edip biler?

Has möhümi, diňe bir soramagy däl, eýsem hereket etmegi hem öwrenýärin. Iň möhüm adam gatnaşyklarym hökmünde men ony öwrenmeli, oňa baha bermeli, özümi oňa bagyşlamaly.

  1. Miras goýuň

“Edil şonuň ýaly, ýagşy işleriňizi görüp, Gökdäki Ataňyza şöhrat getirer ýaly, nuruňyz beýlekileriň öňünde ýagty bolsun” (Matta 5:16). Bu düýpli sözler. Depäniň üstünde gurlan şäher ýaly, ýakylýan çyra ýaly, durmuşymyz başgalara gökdäki Atanyň şöhratyny görkezýän çyralar diýmekdir.

Islesem-islemesem, adamlar meniň durmuşymy synlaýarlar. Meniň nikam, durmuşymdan ýaýran ýagtylygyň şöhlesidir.

Aýalym bilen nähili gürleşýändigimi eşidýärler. Aýalym hakda nähili gürleşýändigimi eşidýärler. Men oňa hormat goýýarynmy ýa-da peseldýärinmi? Oňa aç-açan nähili seredýändigime syn edýärler we meniň oňa şahsy garaýşymyň täsirini görüp bilýärler. Beden dilim näme bilen aragatnaşyk saklaýar? Men oňa mylaýymlyk bilen seredýärinmi?

Çagalarymyz bilen ýapyk gapylaryň aňyrsynda tebigy ýagdaýda gurlan, ýesir diňleýjiler bar. Mende görýänlerine esaslanyp, geljekki gatnaşyklarynda we nikalarynda näme öňe sürerler? Men buýsanarynmy? Hemmämiziň çagalarymyz bolmazlygy mümkin, ýöne hemmämiz syn edýäris.

Menden soňky nesiller üçin haýsy miras galdyrýaryn? Şeýle pikirlenmek, durmuşa we durmuşa uzak garamagy talap edýär.

Biz muny ýeke etmeýäris

Durmuşa çykanymda, beýleki erkekler maňa durmuş gurmagyň täze we geň galdyryjy usullar bilen egoistligimi açjakdygyny aýtdylar. Şol wagt, munuň amala aşjak dürli usullaryny çaklap bilmedim. Bu sözler hakykatdygyny subut eden hem bolsa, ähli kemçiliklerim we şowsuzlyklarym, her bir zyýanly söz ýa-da işim üçin merhemet boldy.

Hoş Habaryň gözelligi we näme üçin nikanyň ony görkezmek üçin niýetlenendigi. Aýalyma beren ygrarlylygym, Mesihiň maňa hemişelik, hemişelik söýgüsi bilen beren wadasyny görkezýär. Diňe Mesih sebäpli mümkin bolan söýgi. Başga biriniň islegini öz islegimden hasaplaýan söýgi. Düşünmäge çalyşýan söýgi. Garaşýan söýgi.