Nika

Gowy aýal bolmagyň 15 usuly

Beýleki aýallara has gowy aýal bolmagyň ýollary barada pikir soradym. Sebäbi hiç haçan dogry aýalymyň jogaplary bar diýip pikir etmek islämok. Husbandrlerimiziň razydygyny ýa-da däldigini göreliň.

Sevenedi ýyl ozal toýuma barýan günlerim henizem ýadymda. Garaşmak, tolgunmak we nerw energiýasydy. Arzuwlarymyň adama öýlenmekçi boldum! Ony dogry bilmek isledim. Has gowy aýal bolmak üçin ähli ýollary bilmeli boldum.

Men eýýäm durmuşa çykan köp dostlardan nikanyň hakykatdanam nämedigini soradym. Nikanyň aşhanada gülleriň, soganlaryň we aýakýalaňaç tans etmegiň däldigini ýatlatdylar. Nika agyr iş. Käbir günler bu aýratyn bir gyzykly däl. Bigöne uly söweşleriň arasynda-da söweşmeli.

Theyllar boýy maňa ýapyşan bir maslahat iň gowy dostumyň kakasyndan geldi. Ene-atasy meniň üçin ikinji ene-atady. Ejem-kakam ýaş wagtym aýrylyşansoň, durmuş gurmak hakda köp zatlary öwrendim.

Dostum durmuşa çykmazdan ozal kakasy oňa: “Siziň we ýanýoldaşyňyzyň her söweşiniň diýen ýaly pul ýa-da jyns taýdan gaýnap başlar” -diýdi.

Indi bu birneme ulaldylan ýaly bolup biler. Itöne bu hakda oýlansaň manysy bar. Pul howpsuzlygy, gözegçiligi we geljegi aňladyp biler. Jyns ýakynlygy, emosional ýakynlygy we fiziki islegi aňladyp biler.

Bu nika filosofiýasyna düşünipdim öýdýän, gün-günden durmuşa geçirilmegini isleýärin. Diýmek, başgalaryň maslahatyndan öwrenmegi dowam etdirmeli.

Recentlyakynda, beýleki aýallara has gowy aýal bolmagyň ýollary barada pikir soradym. Successfulhli “üstünlikli aýaly” jogaplary bar diýip pikir edip bilmesem-de, olaryň aýdanlaryny gaty gowy görýärin:

 1. Husbandanýoldaşyňyza hemişe hormat goýuň, esasanam köpçülikde.

Bu siziň Stepford aýaly bolmalydygyňyzy aňlatmaýar. Diňe aýallaryň köpçülikde (hakykatdanam hemişe) ärlerine hormat goýmaga we hormatlamaga çalyşmalydygyny aňladýar. Köpçüligiň öňünde ärlerimize hormat goýmagyň iň uly usullaryndan biri, eger-de oňa garşy gelýän pikir alyşmak isleýän zadymyz bar bolsa, ony bir gapdala çekiň ýa-da ýeke bolanyňyzda soň paýlaşyň.

Oňa buýsanň we başgalara öwünmekden gorkmaň. Munuň buýsançly bolup biljekdigini bilýärin, ýöne oňa üstünliklerinde höweslendiriji hökmünde seredýärin. Husbandanýoldaşyňyz onuň bilen buýsanýandygyňyzy bilse, özüni Superman ýaly duýar.

 1. husbandriňize zerur zatlaryňyzy aýdyň.

Husbandanýoldaşyňyzyň akyl okaýjy bolmagyna garaşyp bilmersiňiz. Belki, ene-atalaryňyzdan ýa-da iň gowy dostlaryňyzdan biri näme pikir edýändigiňizi aýdyp biler ýa-da doglan günüňiz üçin ajaýyp sowgady bilýär. Husbandöne ärlerimiz henizem kimdigimizi we nämäni kynlaşdyrýandygymyzy öwrenýärler.

Husbandanýoldaşymyzdan nägile bolsak ýa-da onuň bir zat etmegini islesek, bu hakda nädip gürleşmelidigini öwrenmelidiris. Passiw agressiýa aýallaryň göreşýän iň ýaýran usullaryndan biridir. Youöne islän zadyňyzy almaz ýa-da äriňiziň size düşünmegine kömek etmez.

Oňa azajyk kömek ediň we näme hakda pikir edýändigiňizi aýdyň. Sizi uly söweşden we köp agyry duýgularyndan halas eder.

 1. Oňa begeniň.

Höwes, elmydama aladalanmakdan has gowy kabul edilýär. Husbandanýoldaşyňyz haýyş eden zadyňyzy etmegi ýatdan çykarsa, gowy eden zady hakda pikirlenip görüň we ony höweslendiriň.

Ony ýene bir gezek ýatlatmaly bolsaňyz, sesiňiziň äheňine we garaýşyňyzy bizar etmekden has höweslendiriji bolandygyna göz ýetiriň. Ol käýinçden we käýinmekden tapawutlylykda özüni çempion hasaplaýan bolsa, soraýan zadyňy ýerine ýetirer.

 1. Özüňize alada ediň.

Aýaly, ene-atanyň rollary ilkinji ýyllarda size düşýär. Thatöne bu, özüňe ideg etmegi düýbünden ýatdan çykarmalydygyňy aňlatmaýar. Hawa, suwa düşmän gidýän, iýmegi ýatdan çykaran we deriňizde ýaşan günleriňiz bolar. Emma basym ýadawlyga sebäp bolýar. Outadawlyk hiç kim üçin sagdyn däl. Bagtly aýal, bagtly durmuş, şeýlemi?

“Eje” bolmankaň adamdygyňy ýatdan çykarma. Şol adamyň kimdigini ýadyňyzdan çykarmaň, eje bolmazdan ozal gyzyklanmalaryňyz we güýmenjeňiz bar bolsa, olary durmuşyňyzda işlemegiň usullaryny tapmaga synanyşyň. Çagalaryňyzy size goşulmaga çagyryň ýa-da dynç alýan wagtyňyzda hemişe halaýan zatlaryňyzy ediň. Eger ukudan başga bir zat etmäge güýjüňizi göz öňüne getirip bilmeýän bolsaňyz ýa-da ýatýan wagtyňyz düşekde otursaňyz, ýüregiňizi ýitirmäň, bu möwsüm hem geçer.

 1. Oňa minnetdarlyk bildiriň.

Men sen hakda bilemok, ýöne arassalanmagy ýigrenýärin. Hajathanalary wakuum etmek, süpürmek ýa-da süpürmek ýaly bir zat etmek isleýärin. Şonuň üçin ahyrsoňy bu zatlary edenimde, ululykdaky adaty bir bölek bolsa-da, adamym meni görüp, sag bolsun aýdanda, elmydama gowy duýulýar.

Edil şonuň ýaly, äriňiz bir zat edeninde, hatda garaşylýan bir işi ýerine ýetirse, gadyryňyzdan ýokary we aňyrsyna çykmak ony söýülýär. Belki-de, ony dowam etdirmek islär (11 we # 3 ýadyňyzdamy?).

 1. Çalt bagyşlaň.

Hemmämiz belli bir wagt duýgularymyzy agyrdýarys. Diňe islendik adam bilen gatnaşykda bolmak. Emma ajy we bagyşlamazlygy saklamak, hemme kişiden has agyrýar. Efesliler 4:32 bize Hudaýyň bagyşlaýşy ýaly biri-birimizi bagyşlamagy aýdyň görkezýär.

Husbandanýoldaşyňyz duýgularyňyza zyýan berse, oňa nädip zyýan berendigini söýgi bilen aýdyň. Ony bagyşlanyňyzdan soň, goýberiň. Geçmişdäki agyrylary manipulýasiýa ýa-da gözegçilik usuly bilen dowam etdirmäň. Birinji Korintoslylar 13: 5-de söýginiň ýalňyşlyklar ýokdugy aýdylýar.

 1. Ene-atasynyň ýoluna ynanyň.

Siziň we ýanýoldaşyňyzyň ene-atasy başgaça bolar. Ony mikro-dolandyrmaň we çagalaryňyzyň öňünde ene-atasyna käýinmäň.

Nädip ýalňyşýandygyny yzygiderli aýtsaňyz, ahyrsoňy ol ýüz öwürer we hemmesini etmäge rugsat berer. Bu hiç kime kömek etmeýär. Her gije çagalara pitsany iýmitlendirse-de, oňa kakasyna öz ýerini beriň.

 1. Haçan dymmalydygyny biliň.

Husbandanýoldaşyňyz ýitirip barýarka, “Men size görkezme soramagyňyzy isledim” diýmegiň dogry wagty däl bolsa gerek. Akylly we paýhasly bol. Diliňi haçan tutmalydygyny bil. Süleýmanyň pähimleri 15: 1 aýdylyşy ýaly: “softumşak jogap gazaby sowýar, ýöne gödek söz gahary döredýär.”

 1. Onuň niýetlerine bil baglaň.

Haçan-da zatlar ýalňyşsa we ýanýoldaşyňyz size zyýan berse, biri-biriňize garşy göreşýän ýaly duýmak aňsat. Emma siz hakykatdanam bir toparda.

Husbandadyňyzdan çykarmaň, ýanýoldaşyňyz duşman däl. Hakyky Duşman bar we kynçylyk döretmek üçin hiç kimiň kömegine mätäç däl. Husbandanýoldaşyňyza şübhe dörediň. Netije çykarmazdan ozal hereketlerini düşündirmegine rugsat beriň.

 1. husbandanýoldaşyňyz ýanýoldaşyňyz bolsun, gyz dostlaryňyz bolsa gyz dostuňyz bolsun.

Husbandanýoldaşym haýsy meşhurlaryň biri-biri bilen tanyşýandyklary bilen gyzyklanmaýar. Aýratynam jüýje çybyklaryny halamaýar (meni söýýändigi üçin olary meniň bilen görer!) Käbir zatlaryň gyz dostlarym bilen ärimiň üstünden has gowy edilendigini öwrenmeli boldum.

Alsoöne adamymyň birinji orunda durýandygyny öwrenmeli boldum. Nikamyzda ärimiň özümi gyz dostlarym bilen bile bolmak isleýän ýaly duýýan wagtlary boldy. Bu hem gowy däl.

 1. husbandanýoldaşyňyzy dostlaryňyza ýa-da maşgalaňyza gorkuzmaň.

Aýal-gyzlar hökmünde, birimize zulum edilendigini ýa-da ýokdugyny bilýäris, bu gahar oduny diňläp, ärlerimize gönükdirjek tutuş bir gyz toparyny tapmak kyn däl. Tiz wagtdan bir ýönekeý düşünişmezlik doly hukuk jenaýatyna öwrüldi. Süleýmanyň pähimleri 16:28: “Alada döredýän adam dawa tohumlaryny ekýär; gybat iň gowy dostlary bölýär ”(NLT). “Iň gowy dostlar” üçin “är-aýal” dakyň. Edil şol bir işleýär.

 1. Şazada Jadygöýlige garaşmaň.

Özüňizi taýynlaň, käbir aýallar üçin uly köpürjik atjak bolýaryn: Şazada Jadylaýjy hakyky däl. Şonuň üçin ýanýoldaşyňyz hiç haçan bolmaz. Köplenç durmuşy we gatnaşyklary romantikleşdirýäris. Jerri MakGuire ýaly filmlere tomaşa edýäris we “Sen meni tamamlaýarsyň” ýaly setirlere ýapyşýarys.

Ousr-aýallarymyz hiç haçan bizi tamamlamazlar. Bu roly diňe Isa Mesih ýerine ýetirip biler. (Johnahýa 6:35 we Zebur 16:11 serediň.) Şeýle-de bolsa, är-aýallarymyz bizi gowy söýüp bilerler, Isanyň bizi nähili söýýändigini dünýädäki mysal görkezip bilerler we bize Oňa mätäçligimizi görkezip bilerler.
Şazada Jadygöýlige garaşanymyzda, ärlerimize garaşýan real bolmadyk umytlarymyz diňe gatnaşyjylaryň hemmesi üçin erbet gutarar. Gowy söýülmegine garaşyň, ýöne adam bolan we wagtal-wagtal bulaşjak biri tarapyndan. Söýgi we bagyşlamak bilen bilelikde öňe gidiň.

 1. Oňa ýolbaşçylygy öwrenmäge we ösmäge rugsat beriň.

Efesliler 5:22 aýallara: “Rebbe boýun boluň, öz ärleriňize tabyn boluň” diýýär. Bu onuň guly bolmagy aňlatmaýar. Ora-da ahlak taýdan nädogry bolsa-da, ol senden näme islese, şony etmeli.

Itöne bu, aýal hökmünde, ärlerimiziň bize ýol görkezmegine rugsat bermelidigini aňladýar. Hawa, bu hyzmatdaşlyk. Marriageöne nikamda iteklemek gelende, adamymyň soňky jaň etjekdigine ynanaryn. Hudaý hem şeýle eder. Efesliler 5-nji aýat 23-nji aýatda: “Çünki, Mesih ýygnagyň başlygy bolşy ýaly, är-aýalyň başydyr”.

Bu gün biziň medeniýetimizde hakykatdanam kyn aýat bolup biler, ýöne Injil düşnüklidir. Hudaý belli bir maksatlar üçin nika rollaryny kesgitledi we iň gowy durmuşymyz, Onuň kämil meýilnamasyna eýermekdir. Husbandanýoldaşyňyzy ýolbaşçylykda ösmäge höweslendiriň, oňa zyýan ýetirmegi bes ediň we hormatlamak bilen ony söýüň. Nikaňyz günsaýyn güýçlener.

 1. Her gün onuň üçin doga ediň.

Husbandanýoldaşyňy söýmegiň iň uly usuly onuň üçin doga etmekdir. Alada etmegiň ýerine, ulalmagy üçin dileg edeliň. Belli bir meseläni öz üstüne alyp, ony “has gowulaşdyrmak” ýerine, Hudaýa üýtgeşmä mätäçligini görkezmegini dileg ediň (ýa-da özümiziňki – has gowusy hemişe iň gowy zady aňlatmaýar!).

Ousr-aýalymyzy üýtgedip bilmeris. Muny diňe Hudaý edip biler. Olary kim bolmak isleýändigimize gözegçilik edip bilmeris ýa-da olar bizar bolarlar. Ony üýtgetjek bolmagyň ýerine, yza çekil we näme üçin äriňe aşyk bolanyňy ýadyňa sal. Onuň ulalmagy, ýetişmegi we sizi gowy görmeginiň ähli ýollary hakda pikir ediň. Ondaky işi üçin Hudaýa şükür.

Efesliler 6:18: “Uzak we uzak dileg ediň. Doganlaryňyz (we ärleriňiz üçin) dileg ediň. Gözleriňizi açyk saklaň. Hiç kim yzda galmaz ýa-da gaçmaz ýaly birek-biregiň ruhuny ýokary tutuň ”(MSG, garnitura minasy).

 1. Söwda däl-de, söýgi ediň.

Jyns hiç wagt söwdalaşýan zadyňyz bolmaly däldir. Nook diýmek hiç wagt jezadan edilen zat bolmaly däldir. Nädogry hereketleri sebäpli jyns gatnaşyklaryny hiç wagt saklamaň. Bir zady çözmeli bolsa, # 2 serediň we gapma-garşylygyňyzy bilelikde ara alyp maslahatlaşyň. Soňra sahypalaryň arasynda wagt geçirmek üçin arkaýyn bolup bilersiňiz.

1 Korintoslylar 7: 4-de ärleriň we aýallaryň jesetleriniň biri-birine degişlidigi aýdylýar. Fiziki baglanyşyk maşgalaňyzyň beýleki ugurlaryna täsir edip biler we adatça täsir edip biler. Hudaý sagdyn nikany ösdürmek, sizi baglanyşdyrmak we birek-birege lezzet bermek üçin jynsy gatnaşyklary döretdi.

Munuň üçin git. Arzuwlarynyň aýaly bolmaga taýyn! Thingsrleriň taraplary bilen gyzyklanýan bolsaňyz, ärleriň başlamaly 25 zadyna göz aýlaň.