Ene-ata

Gyzymyň haty: Bu görnüşli güýçli aýal boluň

Hiç kim size ähli arzuwlaryňyzyň bir durmuşda gabat gelmejekdigini aýtmaýar. Güýçli aýalyň yzyndan gelýärmi ýa-da alyp barýarmy diýip pikir edip bilersiňiz. Ol otagda ýa-da aşhanada?

Eziz gyzym.

Pikir edenimde nirede duranym we oňa sebäp bolan durmuş ýagdaýlary ýadymda.

Yearsyllar goýdum, size we doganlaryňyza hiç haçan ökünmerin. Thatöne bu saýlaw sebäpli başga bir arzuwy hasam artdyrmak ukybynyň geçendigine düşündim. Meni ruhdan düşürdiler, ruhdan düşdüm.

Şol wagt 10 ýaşyňyzdadyr. Geljekdäki karýeralar hakda tüýkürip başladyňyz. Şol owadan aňda we gaty kiçijik ýürekde ulalansoň, gaty gorkunç görünmezlige çalyşdym.

Thatöne şol gün, ýaralanan bir bölek ellerimi silkip, öňüňde aglamak isledi. Etme! Pikirli arzuw ediň. Mümkin, hatda… has kiçi arzuw ediň.

Bu saňa däl-de, düýşümiň ölümi hakda has köp zat diýmeli. Arzuwlaryňyzdan tolgunýaryn, hatda geň ýa-da gaty uzak (siziň we doganyňyzyň Indoneziýada arassa suw üpjün edýän restoran açmagy arzuw eden wagtyňyz ýaly).

Amerikan ideallarymyza garşy çykýan hakykatyň agyrysyny başdan geçirdim. Hiç kim size ähli arzuwlaryňyzyň bir durmuşa gabat gelmejekdigini aýtmaýar. Olimpiýa ylgaýjysy ýaly, altyn medal hem, bir halta altyn kartoşka çipi almak arzuwyny ýaşap bilmersiňiz. Isleglerimiz jynsymyza garamazdan gapma-garşy gelýär.

Biziň hemmämiz iň gowy hawa ýetmek üçin iň gowy sesleri saýlaýarys.

Aöne güýçli aýal üçin arzuwlar işiň we öýüň çylşyrymly tansyny öz içine alyp biler. Aýallar üçin bular hemişe aýry-aýry däldi we garşy çykmaýardy, edil öýde we çagalaryň şägirt bolmagy hemişe diňe zenan zat däldi (bu senagat rewolýusiýasy wagtynda bolup geçdi).

Bir gün günüň dowamynda (we gijäniň dowamynda) hemme zady (burunlardan aşhana hasaplaýjylaryna) süpürmek hakykatdanam “güýç” ýa-da güýçli beýik ökjeli güýçli bolsa, göreşip bilersiňiz. Güýçli aýalyň yzyndan gelýärmi ýa-da alyp barýarmy diýip pikir edip bilersiňiz. Kino re directorissýory ýa-da grafika dizaýneri bolmak arzuwy bilen näme etmelidigi we Hudaýyň bu hakda näme pikir edýändigi hakda pikir edip bilersiňiz. Ora-da oglan bolsaňyz, şol bir karara gelmelidigiňiz hakda pikir edip bilersiňiz.

Aýal-gyzlar kynlaşýar. Bu, biziň aýdyşymyzdan tapawutly. Meri Kassian dogry görnüşde ýazýar,

Dünýäni haýran galdyrýan ähli tarapdan güýçli boldum.

… Öne … Özümiň edişim ýaly güýçli däldigime güman edip başladym. Mukaddes Kitaby näçe köp okanymda, hakykatdanam güýçli bolmagyň nämäni aňladýandygy baradaky pikirim hasam kynlaşdy … Hukuklarymy talap edip biljek derejede güýçli boldum, emma olardan ýüz öwürmäge ýeterlik derejede güýçli däldim. Göwnüme bolmasa öwýän zatlarymyň köplenç birkemsizlikden, gödeklikden, öz-özüne ýeterlik bolmakdan we buýsanç bilen özüni tanatmakdan has az netijä geldim.

Ol “gödek, sassy, ​​öz-özüne hyzmat edýän, güýçli görnüşi talap edýär” hakda gürleýär we “Hudaýyň huzurynda örän gymmatly mylaýym we asuda ruhuň tükeniksiz gözelligi bilen ýüregiň gizlin adamyny” ýada salýar. (1 Petrus 3: 4).

Aýal-gyzlar üçin hristian ülňüleri käwagt diňe bir aýallaryň islegleri bilen däl-de, eýsem Jeel, Debora, Ester ýaly aýallar we Isanyň mazaryndaky batyr aýallar üçin has köp dişlere, has berklige mätäçlik duýýardy.

Indi saňa seredip, gyzym, ähli saýlanlarymy yzyna seredip durka, ine, bilmek isleýän zadym. Bir güýçli aýaldan beýlekisine.

  1. Jemgyýetiňizi ambisiýalaryňyzy gatnaşyklaryňyzdan has möhümdir öýdüp aldatmaň.

Durmuş matalarynyň hilinden gatlaklary gabyrdadýan karýerany meýilleşdirýän bolsalar, muny gödek doganlaryňyza hem aýdaryn. Sebäbi 1 Korintoslylar 13: 1-3 hemmämiziň ýada salşymyz ýaly, näme etsek-de, näme etsemem, söýmesek, hiç zat däldiris. Galatýalylar 5: 6-da aýdylyşy ýaly, ýeke-täk zat “söýgi arkaly işleýän imandyr”.

Iş arkaly söýgi hökmany bolsa-da, birnäçe aýatlar “araňyzdaky Hudaýyň sürüsine çopançylyk etmegi” maslahat berýär (1 Petrus 5: 2; 1 Timoteos 5: 8, Işaýa 58: 7). Işlerimizi edip biljek adamlar köp bolup biler. Onlyöne diňe bir adam äriňiziň aýaly (ýa-da aýalyňyzyň adamsy), çagalaryňyzyň ene-atasy bolup biler. Zenan (ýa-da erkek) işde ajaýyp, ýöne dosty ýaly göwünjeň bolmak diňe başgalaryň nägileligi bilen iş salyşmaz. Ol özi bilen duşuşar.

Durmuşyňyzyň ýalpyldawuk, ýöne boş bolmagyna ýol bermäň.

  1. Şeýle-de bolsa, şahsyýetiňiz “aýalyndan” ýa-da “ejeden” has ýokarydyr.

Arzuwlarym we size bolan söýgim uruş wagtynda, kimdir biri Luka 11: 27-28 görkezdi: “[Isa] bu zatlary aýdanda, märekäniň içindäki bir aýal sesini çykardy we oňa aýtdy. , ‘Seni göteren göwresiň we emdiren döşleriň bagtly!’ Emma ol: ‘Hudaýyň sözüni eşidip, ony ýerine ýetirýänler bagtlydyr!’ ‘

Bu, aýallaryň gymmatlyklaryny terbiýelän durmuşynda erkeklerden we çagalardan alýan bir medeniýetdi. Emma Isanyň beren jogabyna üns beriň: Isanyň ejesi bolmakdan has gymmatly, kim ulaltsaňyz, Hudaýy diňlemek we Oňa boýun bolmakdyr.

Men henizem Andi Stenliniň: “Hudaýyň Patyşalygyna goşan iň uly goşandyňyz, eden işiňiz däl-de, ulaldýan adamyňyz bolup biler” sözleri bilen ylalaşýaryn.

Emma bir gün öýlenip ýa-da çaga edinip bilmersiňiz. Şeýle hem, Hudaýyň güýçli aýal üçin iň ýokary çagyryşyny ýerine ýetirip bilmejekdigiňizi aňlatmaýar. Sebäbi ol aýaly ýa-da ejesi däl, Isanyň yzyna eýeriji. Bu jaň ikimizi kir ýuwýan otagdan ýa-da mekdep otagyndan ýa-da tagtadan (ýa-da meniň ýaly, üçüsi ýaly) alyp biler.

  1. Positionerleşişi ≠ güýç.

Isa dünýädäki iň güýçli adamdy. Heöne Onuň beýle ýaşamaýandygy gyzykly dälmi?

Aslynda öýsüzdi. Dine täsir etmek islese-de, dini derwezebanlaryň peýdasyna ýüz tutmady. Isa özüni ölüm jezasyndan saklap bilerdi, ýöne beýle etmedi. Ol hyýanatçylykly ýa-da adalatsyzlyk sebäpli gorkmady, ýöne muňa garamazdan kemsitmedi.

Ruhuň garyplygy, boýun egmek, ýumşaklyk, arassalyk (Twitter sahypasyndaky “güýçli aýalyň gödekligi” däl-de) hakyky güýjüň bardygyny ýatladýar. Ölüm derejesine çenli hyzmat etmekde.

Özüni ygtyýarly adam hökmünde häsiýetlendirdi; “Ogul öz islegi bilen hiç zat edip bilmez, diňe Atanyň edýänini görer” (Johnahýa 5:19). Amerikan pikiriniň tersine, edil edilmeli zady ýerine ýetirmek üçin iň ýokary it ýa-da lider bolmaly däl.

Taňry How Enäni, şübheli “kömekçi” sözüni (ezer) suratlandyrmak üçin ulanýar, Köne amenthtiň başga ýerlerinde harby ýarany ýa-da Hudaýyň Özi beýan edilýär.

Bu kiçijik, azaldýan söz däl. Bu tilki sözi, Instapots we pürküji däl-de, goramak we goramak sözi.

Emma ýadyňyzdan çykarmaň: Isa aýaklaryny ýuwdy. Ortaça Instapot oýnunyň bolmagy utanmaly zat däl.

Hiç zatdan “ýokarda” bolalyň, sebäbi Ol ýokdy. Aýal-gyzlary goldamak, erkeklere garşy, çagalara garşy, öý işlerine garşy we ş.m. bolmaly diýmek däldir.

Dogrusyny aýtsam, Hudaýyň ilatyň islegleriniň ýarysyny diňe çutzpanyň etmezligi üçin berendigine ynanamok. Ora-da erkekleriň islegleriniň hakykatdanam möhümdigi we güýçli häsiýetli aýalyň, ony yzarlamagyna kömek etmek üçin ony bir gapdala goýmak. Hudaý aramyzda iň ulusynyň hyzmatkärdigini aýdýar (Matta 23:11).

Erkekler ýa-da aýallar hökmünde özümizi ygtyýarly adamlar hökmünde görmesek, başgalaryň zerurlygy ýa-da olaryň ýolbaşçylygy zerurlygymyzy boýun almaýan ejizligi, gödekligi saýlaýarys, hatda şol ýolbaşçy kemçilikli bolsa-da (1 Petrus 2-e göz aýlaň) : 18-23). Iki jyns üçinem güýç hyzmat etmek we Isanyň yzyna düşmek ýaly görünýär.

  1. Biraz betnyşan boluň.

Şeýdip, gyzlar arasynda ýene bir pikir. Recentlyakynda aýallar magazineurnalyny okanymda, diňe bir owadan ýüzüň we söweşe meňzemeýän boýnuň gerek däldigine göz ýetirdim; Maňa-da owadan eller gerek.

Maňa ýörite gyrma garşy we meneklere garşy bejergileri ulanmalydygym aýdylýar. Sebäbi ellerim günüň we agyrlyk güýjüniň we ýaşaýşyň tebigy täsirlerine garşy durmalydyr. Olar meniň ýaşyma seretmeli däl.

Ine, şu ýerde bir zat: sen we men, gelşiksiz eller bilen gowy bolalyň.

Diňe bir zerur däl gözellik önümlerine bir topar ýok diýendigiňiz üçin däl (belki gözüňizi aýlady. Atta gyz). Ömrüňize adamlara hyzmat edýän elleriňiziň bolmagyny isleýärin.

Arassaçylyk zerur elleriňize eýe boluň, sebäbi perdeleri çalyşmak sizden daşda däl. Gap-gaç ýuwýan maşyny aňsatlyk bilen alyp bolmaýan ýerde gap-gaç ýuwandygyňyz ýa-da alyp-seçip bilýän biri üçin nahar taýýarlandygyňyz üçin olara azajyk losýon gerek bolsun.

Elbetde, şol dyrnaklary boýamak bilen hezil ediň. Everyöne wagtal-wagtal kesikullar birneme gödek bolsun, sebäbi dostuňy diňlemek üçin wagt sarp etdiň, ýa-da bir çaga kitap okadyň, ýa-da gün şöhlesini ýatdan çykarsaňam, ony iteklediň. Ora-da bir zat ekip, hapany duýduň. Belki, hlor olary guradypdyr, sebäbi çaga bilen howuza girip, ýuwunýan kostýumyňyzyň setirlerinden has köp ýatlamalary emele getirip bilersiňiz.

Kimdir birini höweslendirmek ýa-da minnetdarlyk bildirmek üçin bellikler ýazmakdan uly ses çykaryň. Goý, şol barmaklar wagtal-wagtal gysylsyn, sebäbi sesi bolmadyk başga biri adalat gazanyp bilmez.

Bilýäňmi näme? Şol dostlary birnäçe dostuňyza tolkunlamak üçin ulanyň. Özünden has ýokary çagyryşa niýetlenen haýran galdyryjy, güýçli aýallaryň hakykatdanam nämä meňzeýändigini öwreniň. Sebäbi bilelikde Hudaý bizi bilgeşleýin gyz etdi.

Geliň, şeýle owadan bolalyň. Bu hili güýçli.