Nika

Husrleriň başlamaly 25 zady

Aşakdaky sanaw, aýalyňyzy gülläp ösýän görnüşde söýüp başlamagyň ajaýyp usulydyr.

Dang, pikir edip gördüňmi, men ony alamok? Aýalyňyzyň sizden nägileliginden bizar bolduňyz. Husbandr hökmünde ölçemek kyn! Çuňlugynda, siz onuň göwnünden turmak isleýärsiňiz. Emma nireden başlajagyňyzy bilmeýärsiňiz.

Meniň üçin bu gün irden ýene boldy. Oglanlara ertirlik naharyny iýenimde, oňa goşmaça 20 minutda uklamaga rugsat berdim. Killin!

Sheöne oýanandan soň, bir zadyň ýokdugyna düşündim. Soranymda, ol (mähir bilen): “Jastin, maňa hyzmat edeniň üçin sag bol. Emma gazon. Geçen hepde kesdiňiz diýdiňiz. Biziň kompaniýamyz gelýär “-diýdi.

Men gygyrmak isledim: me Maňa birazajyk, ukusyz kelläňi kes! “ Şükür, etmedim. Emma şonda-da, bu reaksiýa näme?

Muny okaýan bolsaňyz, belki-de şol ýerde bolarsyňyz. Her ýagdaýa kod açyp bilmeýänimizde, aşakdaky sanaw aýalyňyzy gülläp ösýän görnüşde söýüp başlamagyň ajaýyp usulydyr. (Aboveokardaky mysal üçin, 1212 serediň. Onuň maňa garşy durmaga ähli hukugy bardy.)

Ine, onuň göwnünden turmagyň 25 usuly ýok

 1. Ony üns bilen söýüň.

Nirededigiňizi pikirlenmekden dynmak üçin “howlukmaç ýüregi” alyň. Oňa ünsüňiziň doly agramyny başdan geçiriň.

 1. Duýgularyny özüňizi açyp baha beriň.

Stereotipi ýaragsyzlandyryň. Rebbiň huzuryna baryp, gürleşýän ýürek sora. Soň bolsa, diňe şol uly “ole ýüregiňizde nämeleriň bolup geçýändigi barada söhbet ediň.

 1. Aýalyňyz bilen duşuşyň.

Toý günüňizde ol dünýä ýüzüne: “Sen meni yzarlamaga mynasypsyň” -diýdi. Kowmagy haýallaşdyrdyňmy? Size näme päsgel berdi? Husr, ol ýere gir we ýüregini gaz. Againene-de. Her gün.

 1. Indiki günüňizde garaşýan zatlaryny puja çykaryň.

Diýjek bolýanym, ýokardan geç! Men pul hakda gürleşemok. Mysal üçin, restorana öňünden jaň ediň we tertip düzüň. Ofisiantyň öten gije e-poçta iberen gülkünç goşgusyny okamagyny haýyş ediň. Mundan peýdalanarsyňyz. Soňky demine çenli eden işleriňizi hemmelere aýdyp berer.

 1. Senenamany al.

Täze senenama satyn alyň. Bilelikde, ýylyň senesi gijelerini, dynç günleri we dynç alyşlary meýilleşdiriň. Elbetde, zatlar aýlanmaly bolar. Itöne galam bilen ýazylansoň, şol senenama has gowy düşünersiňiz.

 1. Özüňizi ýatdan çykaryň.

Hawa, muny dogry okaýarsyňyz. Islegleriňizi arka jübiňize salyň we ähli zerurlyklaryna bil baglaň. Ony görelde alyp, şol bir zady ýerine ýetiriň! Siz gülläp ösýän nikalaşdyňyz.

 1. Içiňizdäki kartoşkany açyň we ony ýuwuň.

Öýüňize gelip, ekranyň öňünde gözden geçirmäge hakyňyz ýok (bu uzakdan ýa-da kontrolleýjiden bolsun). Şonuň üçin özüňizi görkezmegi bes ediň. Her gün ulag ýoluňyza çekiň we bu bäş sekuntlyk dogany aýdyň: “Hudaý, ýadadym, ýöne bu ýerde iň güýçli güýjüm gerek”.

 1. Hudaý tarapyndan berlen sowgatlary öwüň.

Dünýäni onuň gözlerine seredip, kimdigini tassyklamakdan başga hiç zat yşyklandyrmaýar: “Bal, sen meniň _-da gören iň gowy zadym.” Muny ýygy-ýygydan ediň.

 1. Özboluşlylygyny sesli gadyrlaň.

Aloneeke bolsaňyz ýa-da ýakyn dostlaryňyz bilen köpçülikde bolsaňyz, ony berkitmek üçin şol ses simlerini ulanyň. Beýleki aýallardan näderejede tapawutlydygyny bilýändigine göz ýetiriň.

 1. Bir zada üns beriň.

Hawa, zatlar. Islendik zat. Maşyn arassalanýarmy? Täze ýassyklar düşegiňizde ýatyrmy? Dyrnaklary gutarmy? Üns beriň we adyny aýdyň. Bu, onuň her gün döredýän gowy dünýäsine üýtgewsiz üns bermegimizi talap edýär.

 1. Işleriň öçürilendigini anyklaň.

Husrler hökmünde biz bu meselede meşhur, utandyryjy. Bir zady duýanyňyzda mylaýymlyk bilen soraň. Soragyňyzyň äheňinde howpsuz ýer döredip bilersiňiz.

 1. Kiçijik zatlarda-da sözüňize ýapyşyň.

Aslynda şu gün öýlän lampalary çalşyp başlajakdygyňyza şübhelenýän pursaty, ynamyň ýarylyp başlamagydyr. Duşman şol pursat begenýär.

 1. Ony urmak … bagyşlamak soramak.

Menden soň gaýtala: “I. Am. Bagyşlaň. ” Oglanlar, hakykatdanam, sizi durmuşa çykarar. Bu üç söz köplenç “Men seni söýýärin!” -Den has süýji bolýar.

 1. Konfliktde perspektiwany alyň.

Hususan-da, ýedi aý mundan ozal etmegi ýatdan çykaran zadyň gahar-gazaply kemsidilmelerine göz aýlaň we isleýän zadyny, hemme zatdan beter, siziň bilen baglanyşmak isleýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Bu göreşiň hemmesi: özüni baglanyşyk duýmak isleýär. Munuň öňüni alýan bir zat.

 1. Ony ähli hüjümlerden gora.

Esasanam darts zyňýan öz maşgalaňyz bolsa. Adamsy hökmünde kimiň birinji bolmagyny saýladyňyz. Dünýä habar beriň.

 1. Işiniň (ähtimal) siziňkiden has kyndygyny kabul ediň.

Esasy öý işgäri bolsa, ünsden düşürilen, äsgerilmedik, adaty we gözegçilik edilmedik meselelerde ol nätanyş däl. Husbandr, hormat bilen basyň.

 1. Günüňiziň jikme-jikliklerini oňa habar beriň.

Aýalyňyz: “Iş nähili boldy, balam?” Diýip soranlarynda. “Gowy” diýip jogap bermäň. Munuň ýerine, özüňizi ähmiýetli duýanyňyzda, namazy nirede ulanyp boljakdygyny, nädip gülendigiňizi, kim bilen gürleşendigiňizi we başgalary düşündiriň.

 1. Ony maliýe kararlaryna goşuň.

Aýlygyndan ýa-da siziňki bilen haýsy puluň gelendigine garamazdan, hemmesiniň paýlaşylýandygyny bilmek, hakykatdanam birligiňizi güýçlendirer. Goý, “Sen meni gaty pes duýýarsyň” sözleri hiç wagt agzyndan çykmasyn.

 1. Her gün ony gujaklaň we öpüň.

Makiýa up seanslary her gezek jyns gatnaşyklaryna sebäp bolsa, aýalyňyz olara gahar edip biler. Öpmek üçin öp. Mekdepde muny öwrenen bolsaň gerek!

 1. Beýleki aýallar bilen gatnaşygyňyz barada düzgünleri goýsun.

Mysal üçin: hiç haçan awtoulagda ýeke galmaň, sosial mediýada hiç haçan şahsy habar we ş.m. Nikalaşmakdaky howpsuzlyk duýgusyndan has möhüm bir zady aýdyň. Başararsyňyz!

 1. Jynsy birleşigiňizi goraň

Gyjyndyrmagyň beýleki ýollaryny ýykyň. Bir salym ýykmak işligi hakda pikirleniň.

 1. Gözelligine göz aýlaň.

Elbetde, ol içerde we daşarda gyzgyn. Sen ony saýladyň! Hudaý bizden söýgüsi, gözelligi bilen serhoş bolmagymyzy talap edýär (Süleýmanyň Tymsallary 5:19). Bolýar, ýa Reb, hökman …

 1. Onuň öwgülerine buýsanç bilen çişiň.

Eger-de sizi öwmek üçin gowşaklyk bilen açylsa, teswiriňi süpürmek pespällik däl. Bu akmaklyk. Aýalyňyzyň beren tassyklamasyny alyň.

 1. Kalbyňyza Injile ýapyşmagy maslahat beriň.

Her nika üçin hakyky Demirgazyk.

 1. Şahsy durmuşyňyzda we maşgalaňyza ýolbaşçylyk edeniňizde Isanyň öňdebaryjylygyna eýeriň.

Oňa eýermek işiňizde sizi höwes bilen yzarlar.

Iň soňky söz hökmünde ärler, bu sanawy kanun hökmünde görmäň. Siz ony ezersiňiz. Elmydama özüňizi ähmiýetsiz duýarsyňyz. Hiç wagt ölçäp görersiňizmi diýip pikir edip bilersiňiz. Özüňizi şowsuz hasaplarsyňyz.

Has dogrusy, hersiniň ýüregini, düýp manysyny duýuň we şu gün gowulaşýan ädim ätiň. Belki, hepdede birine üns beriň. Alty aýyň içinde pyýada çapyksuwar bolar.

Bir söz bilen aýdylanda, bularyň hemmesini “söýgi” bilen jemläp bolar. Isanyň söýşi ýaly aýalyňy söý. Muny çylşyrymlaşdyrmaň. Onuň merhemetinde, kömegi bilen, bu zatlary etmek bilen öýüňiziň medeniýetini üýtgedip bilersiňiz, şonuň üçin onuň durmuşy we bilelikde durmuşyňyz gülläp öser.