Garyşyk maşgala

Iki jynaza we toý

Öweý maşgalamyza öňki är-aýalyň ölümine gynanmak üçin üç ýol.

Iýul aýynyň dynç günleri güneşli boldy. Gyzyl bägüller we deňiz lentalary, söýgülim Robbi we meniň nikalaşmak üçin iň oňat fondy. Robbi köýneginde, men bolsa ak şar köýnekli toý köýneginde, roýalti ýaly bolduk.

Bu baýram güni boldy. Galyberse-de, Robbi bilen dul galan günlerimiz gutardy. Täze durmuşymyzy bilelikde başlamaga garaşyp bilmedik.

Ömrümiň iň bagtly günleriniň biri bolar öýdüp, iň gynandyryjy günlere öwrüldi.

Mukaddeslige giren pursatymda agyrlygy duýdum. Brightagty şöhle saçýan ýüzleriň ýerine meni gyzyl reňkli gözler garşy aldy. Dokumalar dargady. Garpyzlar ýaňlandy. Toýdan has oýanýan ýalydy.

Adamlar biziň üçin begendiler, ýöne olar hem gynandylar. Olar aradan çykan ýakynlaryny küýseýärdiler. Ilkinji adamym Deýwid we Robbiniň ilkinji aýaly Kari ýitip gitdiler we bu dabara her kimiň ýüreginde galdyran deşiklerini aç-açan ýatlatdy.

Täze öweý öweý gyzym we gelnim gaty alada galýardy we tutuş dabarany aglady. Diňe ýaňagyndan ýalpyldawuk göz ýaşy däldi. Egniňi titredip, demiňi tutjak bolup aglaýardy.

Kabul edişlik oňaýsyz boldy. Göni ýaýlymda we gurme iýmitinde yzyna gaýtarylmagyny isledim. “Oturylyşyk” gutaransoň, munuň diňe toý däldigine düşündim. Iki jynaza we toý boldy.

Gaýgy-gamymyz gutarmady – täze bir ölçege girdik. Robbi ikimiz öňe gitmäge taýyn bolsak-da, maşgalalarymyz beýle däldi. Olar her pursatda bolşy ýaly ýitgi bilen ýaşamadylar we her bir adam aýratynlykda çözülmeli öz gynanç syýahatynda boldy.

Her kimiň hasratyny düzetmek üçin täze nikanyň garaşýandygyna göz ýetirdim. Diňe bir gam-gussany aradan aýyrmak bilen çäklenmän, eýsem çagalary dogry söýilermi? Suchaly täze gorkulary hem ýüze çykardy. Merhum garyndaşlarymyz unudylarmy?

Aglamagyň wagty

Öweý maşgala ölüm ýa-da aýrylyşmak arkaly emele gelýärmi, ýas bu işiň bir bölegidir. Gaýgy, ýakyn adamyňy ýitirmekden has köp zat. Geçmişiň, şu günüň we geljegiň ýitgilerini, düýşleriň we umytlaryň ölümi, haýran galdyryjy ýatlamalar, öňki kararlardan günäkär bolmak ýaly zatlary öz içine alýar … Hatda Robbiniň aýaly hökmünde bolmagym, ilkinji aýalynyň gidendigini we tersine hemişelik ýatladýar.

Wagyz kitaby 3: 4 bize “aglamagyň we gülmegiň wagtynyň bardygyny aýdýar; ýas wagty we tans wagty “. Öýlenenler gaty köp agyryny başdan geçirdiler, adatça aglamak we ýas tutmak islemeýärler. Şeýlelik bilen, gana galan maşgala agzalarymyzyň üstünden gülüp, tans edýäris, gözlerini ýumup, ýitip gitjekdigine umyt edýäris.

Romansöne Rimliler 12: 15-de bize: “Şatlanlar bilen begeniň, aglaýanlar bilen aglaň” diýilýär. Gynanmagy duruzmak mesihiniň işi däl, ejir çekýänlere rehim etmek, hatda olaryň derdiniň bir bölegi bolsaňyzam. Bu üç ýörelgäni ulanyp, täze maşgalamyň hasratyna bil baglap başladym.

Ilki bilen aýdylmadyk gorkulary köşeşdirmek üçin işledim.

Maşgalalarymyza (merhumyň garyndaşlaryny hem goşmak bilen) Robbiniň çagalarymyň kakasy ýaly ajaýyp iş edýändigine yzygiderli ynandyrýaryn. Ilkinji adamsy Dawidiň çagalaryna ideg edýän şeýle adamyň bolmagyndan nädip hoşal boljakdygy hakda gürleşýärin. Kari adamsyndan nähili buýsanjakdygy hakda gürleşýärin. Zerur bolanda alyp barýan göreşlerimiz hakda dogrymy aýtsam, oňyn we ynandyryjy bolup galýaryn.

Ikinjiden, tutuş maşgalany merhum hakda gürleşmäge çagyrýaryn.

Köp adamlar adamyň adyny dakmak diri galanlary gynandyrar ýa-da gynandyrar öýdýärler. Emma Deýwid we Kari hemişe durmuşymyzyň bir bölegi bolar. Robbi ikimiz olar hakda yzygiderli gürleşýäris.

Jenaýat aladalaryndan dynmak üçin Kari hakda sorag berýärin. Robbi we beýlekiler maňa hekaýalar aýdýarlar. Men diňleýärin. Dawut bilenem edil şonuň ýaly. Çagalaryma ol hakda hekaýalary aýdýaryn we soraglar üçin barlaýaryn.

Bir gezek ejem ikimiz ýat ýatagyndan ýöränimizden soň, ol: David Deýwid hakda gürleşmegime rugsat bereniňiz üçin sag boluň. Men ony küýseýärin we ýatlamak gowy duýýar “. Onuň bilen gürleşip, ony durmuşynda saklamaga rugsadynyň bardygyny duýdy.

Üçünjiden, sabyr edýärin.

Öweý maşgala gurmak, nätanyşlar toparyny bir jaýa salmak we birek-biregi söýmegi aýtmakdyr. Muny nädip edip bolar? Biz birek-biregi tanamaýarys!

Gatnaşyk döretmek üçin wagt gerek. Men garaşmak islemeýärin. Hemme zadyň bagtly we çylşyrymly bolmagyny isleýärin. Emma gatnaşyklar çylşyrymly. Biziň ýagdaýymyz bagtdan dogulmady. Netijede, wagtyň, ünsüň we düşünmek niýetiň maýa goýulmagy söýgi we gadyr döreder diýip umyt edýärin. Ony gülüň güllemeginden başga gyssanyp bolmaz.

Öweý maşgala gurmak ýaralary bejermeýär; açýar. Sagalmak islesek, zyýan bilen ýüzbe-ýüz bolmakdan gorkmaly däldiris. Lord Reb ýürege düşenlere ýakyn “(Zebur 34:18) ýadyňyzdan çykarmaň, täze maşgalaňyz bilen ýas tutmak üçin wagt sarp etseňiz, düzediş we birikmek üçin gaty ýakymly wagtlar bolup biler.

Öweý maşgalalar bozulmagyň netijesidir, ýöne Hudaý tebipdir. Ol “ýüregi gysanlary” baglamagy wada berýär (Işaýa 61: 1), we sözi bize bagly bolup biler.