Nika

Iş ýeriniň öňüni almak erkek ýa-da aýalyň işimi?

Maýk Pens, köp erkekleriň arasynda, iş ýerinde aýal bilen ýeke galmazlygy ýüregine düwdi. Erkekleriň agdyklyk edýän işçi güýjünde birmeňzeş mümkinçiligi bolmadyk işleýän aýallara bu kemsidiji zatmy?

Geliň, Maýk Pensiň düzgüninden başlalyň, durmuşa çykan erkekleriň iş ýerleriniň öňüni almak üçin alyp barýan gyzykly çemeleşmesi. Esasan bu erkekler we aýallary äriniň başga bir aýal bilen bir gezek geçirmezligi kararyna geldiler. Hatda ofisde. Beýleki meşhur atlar hristian giganty Billy Graham ýaly geçmişde bu düzgüne degişlidi.

Bu berk araçäk, ýamanlygyň ýüze çykmagynyň öňüni alýar we maşgala durmuşyna zyýan ýetirmezden ozal budda her hili synagdan geçýär. Latöne soňky döwürde arassalyk we iş ýerleri bilen baglanyşykly gyzykly dialogy açýar.

“Maýk Pensiň düzgüni” synçylarynyň aýallary özlerini gadyrly, gadyrly we howpsuz duýýandyklaryny aýdýarlar. Muňa garamazdan, işleýän aýallaryň köpüsi bu düzgüni kemsidiji hasapladylar. Muny öňe sürmek, aýallaryň özleriniň esasy howpdygyny, şonuň üçin iş ýerinde haýsydyr bir möhüm ädim üçin jogapkär esasy partiýanyň bardygyny öňe sürýär.

Mundan başga-da, şol bir aýallaryň köpüsi bu düzgüniň özi adalatly däl diýýärler, sebäbi aýallaryň erkekler tarapyndan agdyklyk edýän iş ýerleri sebäpli (mysal üçin) ärleri bilen beýle şertnama baglaşmak artykmaçlygy ýok. (Karen Pensiň düzgünini eşiden barmy? Beýle pikir etmediňiz.)

Iki tarapdanam görmek

Iki tarapdaky jedelleriň kanuny taraplary bar. Bu düzgün hakda ilkinji gezek erkekleriň nukdaýnazaryndan eşidenimde, durmuşa çykanymdan soň kabul ederin öýdüpdim. Sebäbi birnäçe möhüm zady habar berdi:

  1. Jynsy arassalyga wepaly boldum.
  2. Aýalyma hormat goýmak isledim.
  3. Näme üçin arassalyga tarap şeýle asylly tagalla etmek hiç wagt erbet zat hasaplanmaz?

Aýal-gyzlar nukdaýnazaryndan düşündim (dürli usullar bilen), bu tema öňem pikir edişim ýaly gaty gurak däl. Aboveokarda agzalan aýal-gyzlara duýgudaşlyk bildirýärin. Aýalym eje we işleýän aýal, şonuň üçin bu temanyň nädip kemsidiji we iň bolmanda deňsiz bolup biljekdigini görüp bilerin. Düzgüne girizmek, erkekleriň hemişe pidasy bolýan ýaly edip biler, şonuň üçin zyýandan uzaklaşdyrylmalydyr, ýöne aýallar üçin bu zerur däl.

Thatöne munuň sebäbi, arassalygyň ýerine adamlara ünsi jemleýäris öýdýärin.

Ikisi / we vs. ýa / ýa-da

Onda maşgala arassalygy mowzugy hakda bu meni nirede goýýar? Iş ýerindäki işleriň öňüni almak üçin degişli çäreleri görmek kimiň jogapkärçiligidir: erkekler ýa-da aýallar?

Dogrusy, temanyň özi ýaly, başda pikir edişinden has köp jogap bar diýip pikir edýärin. Bu ýa-da däl. Ikisem / we.

Bu ýerde Isanyň 2000 ýyl ozal planetany gezip ýörkä, adamlaryň kategoriýalaryny gözden geçirmek endigi hakda ýatladýaryn. Matta 22: 15-22-de fariseýler Isany dilden duzamak üçin Isanyň ýanyna geldiler. Olar: “Sezara salgyt tölemek halalmy ýa-da ýokmy?” Diýip soradylar.

Bu ýa-da sorag.

Fariseýleriň Öz sözleri bilen Ony gurşap aljakdyklaryny bilip, Isa Sezaryň şekili bolan teňňäni tutup jogap berdi. Ol: “Sezara degişli zatlary Sezara, Hudaýyňky zatlary Hudaýa beriň” (21-nji aýat).

Isa ikisine-de jogap berdi, sebäbi / ýa-da sorag berilmeli nädogry soragdy. Gyzykly, şeýlemi?

Bu, şu ýerdäki ýaly polýarlaşýan soraglara geçmäge kömek edýän diňe bir bibliýa mysaly. Munuň ýerine, jogaba göz aýlamazdan ozal sorag hakda pikirlenmegi bes edeliň.

Jemgyýet (dünýewi ýa-da hristian) “Arassalyk (ýa-da maşgala wepalylygy) erkekleriň ýa-da aýallaryň jogapkärçiligi?” Questionsaly soraglar berlende, jogap ýa / ýa-da däl, ikisem / we.

Günäkär we kabul edildi

Ikimiz / we ikimiz bir wagtyň özünde nädip kabul edilip, hapa bolup biljekdigimize düşünmeýändigimiz üçin köpümiz üçin gapma-garşylyk bolup görünýär. “Biz günäkärmi ýa-da Hudaý bizi gujakladymy?” Diýip soraýarys. Injil arkaly Reb ynamly “Hawa” diýip jogap berýär.

Seret, Hudaý bilen gatnaşyk hem / ýa-da däl, sebäbi ikisem / we. Muny hakykatdanam görmek we çuňlugyňyza düşünmek, şahsyýet hökmünde kimdigiňiz baradaky hakykaty tanamakdyr. Youaradyjyňyz sizi doly we doly söýýär we şol bir wagtyň özünde ýamanlygy gorkuzmaga ukyply. Düşünmek kyn bolsa-da, Hoş Habar onuň / we tebigatyny düşünmäge kömek edýär.

Erkek we aýal

Başga sözler bilen aýdanyňda, geliň garşy jynsdaky barmagy görkezmegi bes edeliň we iş ýeriniň başlanmagynyň öňüni almak ýa-da günäkärlemek üçin diňe özleriniň jogapkärdigini öňe süreliň. Erkek günäkärlerem, aýal günäkärlerem bilen iş salyşýandygymyzy bilmek möhümdir.

Elbetde, hemme ýagdaý birmeňzeş däl. Bu gepleşikleriň köpüsiniň, erkekleriň we aýallaryň, eglişikleriň ýüze çykýan birnäçe ýagdaýyna degişlidigini göz öňünde tutýan görnüşde çözülmelidigine berk ynanýaryn.

Käwagt adam yzarlaýar. Käte aýal başlaýar. Emma islendik wagt serhetleriň bozulmagy ýüze çyksa, gatnaşyjylaryň ikisi-de günäkär.

Emma jogapkärçilik, Hudaý bilen gezip ýören we Rebbe ýakymly durmuşda ýaşamak isleýän her bir äriniň we her aýalyň gapysyna düşýär. Iş ýerleriniň çäginde nikalaşmak borjuny nädip durmuşa geçirmelidigi barada är-aýalyň ikisindenem bilgeşleýin kararlar kabul edilmeli.

Bu Isanyň yzyna eýerijiler üçin täze düşünje ýaly bolup görünmeli däldir. Hristian dininiň özboluşlylygy, şol bir wagtyň özünde mümkin boldugyça pikir edişimizden has beter erbetdigimizi we göz öňüne getirişimizden has söýülýändigimizi görkezýär. Humanhli ynsanlar erbet pikirleri we özüni alyp barşyny başarýarlar. Şeýle-de bolsa, betbagtlygymyzda Hudaý bize şeýle bir baha berýär we begenýär, Özüniň adamzat söýgüsiniň baky subutnamasy hökmünde ýekeje Ogluny gurban bermäge taýýardy.

Bu hakda gürleşmek

Häzirki medeni howada, öýkeniňiziň ýokarsynda başgalaryň şowsuzlygyny aç-açan görkezmek aňsat. Aöne iş ýerindäki işiň erkekleriň we aýallaryň umumy jogapkärçiligini görenimizde, gatnaşyjylaryň hemmesi üçin has peýdaly boljakdygy barada gepleşik geçirip başlaýarys. Baş müdir adamsy we aýaly. Ora-da işleýän ene we çagalary. Otagyň aýaly we pensiýa çykan adamsy.

Şeýle hem iň adalatly zady çözýäris, soň serhet çyzyklarynyň nirede goýulmalydygyny özara çözýäris. Ara alyp maslahatlaşmaga iki tarap hem gatnaşýar; ikisem eşidilýär. Sagdyn aragatnaşyk hemmeleriň göwnünden turýan adalatly ylalaşyga getirýär.

Bu gaty düşnükli ýaly bolup görünse-de, diňlemek we sagdyn aragatnaşyk häzirki jemgyýetde kän bir goldanylmaýar. Adamlar bir pikiri öňe sürmek we web traffigini giňeltmek üçin gaharly synanyşykda pikirlerini ýele we internete gygyrmaga öwrenişýärler. Bu hiç zady çözüp bilmez.

Realöne hakyky iş ýerleriniň içindäki hakyky adamlaryň arasynda açyk aragatnaşyk? Nika üçin howp salmaýan sagdyn iş gurşawyny döredýän zat. Öýüň içindäki dogruçyl söhbetdeşlikler işleýän är-aýalyň arasynda ynam we düşünişmek döredýär. Adalatly we hakyky çäkler goralýan we goraýja hyzmat edýär.

Mesihe eýerýän aýallar we erkekler dünýäni we taktikany aýna etmek üçin çagyrylmaýar. Bizi dünýä duz we ýagty bolmaga çagyrýarlar (Matta 5: 13-16). Duz adamlary teşne edýär we ýagtylyk adamlary özüne çekýär. Arassalyk we başgalara adalatly garamak ugrunda göreşmek meselesinde şeýle bolup biler we şeýle bolmaly. Geliň, dünýäden tapawutlylykda durup, bu işde başgalara ideg edip, takwalyga tarap hereket edeliň.