Nika

Işden çykaryldy: Iş ýitirilenden soň öňe gitmek

Written by Margaret P Holman

Işden aýrylmak stres we gazanç etmek üçin göreşýär. Emma iş gözläniňizde, garaşýan zadyňyzy sypdyrmaň.

Işden aýrylanyma üç hepde boldy, entegem iş ýitgimi nädip çözmelidigini anyklamaga synanyşýardym. Adaty paýhas, öýden çykmalydygymy aýtdy. Şeýdip, men ýygnakda täze erkekler toparyna goşuldym.

Emma ilkinji ýigit durmuş üçin näme edendigimi soran badyna, men gitmek isledim. Men näme etdim? Men näme? Iş awçysy? Işsiz? Resmi taýdan men indi hiç zat etmedim.

Awtopilotda bolşy ýaly, öňem müň gezek beren jogabymy eşitdim: “IT-de işleýärin.”

Emma bu gezek ýalan boldy.

Goşulmak üçin stol tapanymda problemam dowam etdi. “Birek-biregi tanamak” wagtymyzda atlarymyzy paýlaşdyk we – muny çakladyňyz – näme etdik.

Bu soraga jogap tapmagyň nähili möhümdigine hiç düşünmedim. Haýsy çelege degişlidigimi ilki bilmän başga hiç hili maglumat işlenip bilinmeýän ýalydy: gök ýaka, ak ýaka, dolandyryjy ýa-da eýesi.

Işden aýrylmak şowsuzlyk duýgularyny getirýär, ýöne ýeke özi bilen ýüzbe-ýüz bolmak hökman däl

Işden aýrylandan soň iş gözlemek gaty ýadaw. Her gün şuňa meňzeş bir tertibe eýerdi: Ir tur. Mümkin bolan wezipeleri kesgitläň. Şol rola laýyk rezýume düzüň. Öldüriji gapak hatyny ýazyň. Giriş. Hiç zat eşitme. Söhbetdeşlik geçirdiňizmi? Entegem hiç zat eşitme.

.Uwuň we gaýtalaň.

Her şowsuzlyk meniň ynamymy ýitirdi we öz-özüne şübhe tohumlaryny iýmitlendirdi. Netijede, hatda ýönekeý “Iş awy nähili geçýär?” aýalymdan ýiti tankyt ýalydy.

Goldaw bermäge synanyşýandygyny bilýärdim, ýöne uzak günlük şowsuzlyklardan soň, gygyrýan ýaly boldy: “Sen hemmämizi goýberýärsiň! Has köp zat etmeli! ”

Erkek hökmünde maşgalamy eklemek üçin edilýän basyşy duýdum. Incomeöne girdejisiz nädip üpjün ediji bolup bilerin?

Özümiň negatiwlikden gaçýandygymy duýanymda, Mukaddes Kitabymy okamaga has köp wagt sarp etdim. Maňa käbir düýpli hakykatlar ýatlady:

 • Men Hudaý tarapyndan saýlandym (Efesliler 1: 4-5)
 • Men ýeke däl (Zebur 34:18).
 • Isa meniň döwülmegime ýol bermez (Işaýa 42: 3).
 • Isa maňa dynç berer (Matta 11:28).
 • Ol bu göreşi meniň peýdam üçin ulanar (Rimliler 8:28).

Hudaýyň sözüni näçe köp okanymda, iş ýitirmegiň agyrlygyny diňe özüm götermeli däldigime düşündim. Ol eýýäm maňa kömekçi beripdi (Gelip çykyş 2:18).

Aýalym ikimiz agyr ýükleri paýlaşmaga endik etdik, ýöne işsizligimiz gazanç etmek üçin adaty rollarymyzdan has uzaga çekdi. Ol işde goşmaça sagat alýardy, menem mekdebe gatnawy, öý işlerine kömek we tötänleýin öý işlerini öz üstüme aldym.

Tebigy ukyplarymyzyň daşynda işlemek bize birek-birege has köp baha berdi we hakyky topar ýaly duýmaga kömek etdi.

Iş ýitirilmegi hem üýtgeşiklige mümkinçilik döredýär

Işden çykarylandan soň, Hudaý meniň doly iş günümi dowam etdirmegimi isleýändigini aýtdy. Emma şuňa meňzeş wyklýuçatel wagt talap edýär. Öwrenmeli zatlarym köpdi, mekdebe gaýdyp barmalydym.

Aýalymyň kömegi bolmazdan, Hudaýyň çagyryşyny terk edip, gazanç etmek üçin öňki işimde iş tapmaga synanyşardym. Bagtymyza, maddy ýagdaýymyzy ýapmak üçin aýrylyş bukjamyzy uzadyp bildik. Wifeöne aýalymyň goldawy maňa kyn bolanda-da dowam etmegime ynam döretdi.

Geçiren bir söhbetdeşligimi hiç haçan ýatdan çykarmaryn. Çopana eden jaňymy düşündirenden soň, ol: “Munuň üçin hiç kim size pul tölemez” diýdi.

Onuň gödek dogruçyllygy haýran galdyrdy. Moreöne has geň galdyran zat, meniň beren jogabymdy.

“Munuň ähmiýeti ýok; Hudaý meni muny etmäge çagyrdy. Men muny sizsiz ýa-da siz etmerin “-diýdi.

Öýe bardym we habar paýlaşdym: Iş tapamokdym.

“Bal, näme etjegimi bilemok” -diýip, aýalyma aýtdym. “Bu maşgalany gaýadan kowýan ýaly duýýaryn.”

Urulman, ellerini howada galdyrdy we gygyrdy: “Weeeeeeeee!”

Ol şol pursat meniň ruhumy döwüp bilerdi. Heröne onuň goldawy maňa dowam etmäge güýç berdi.

Hudaý garaşýar

Işi üpjünçilik hökmünde görmek aňsat, ýöne Hudaý munuň ýaly aç-açan serişdeler bilen çäklenmeýär.

Işden aýrylandan soň, öý girdejileriniň 90% azalmagyna çydadyk. Accountshli hasaplara görä, biz gaty heläk bolduk. Hudaý maňa täze iş bilen çaltlyk bilen ak pata bermegiň ýerine, dört ýyllyk gulluga syýahat etdi.

Şol döwürde men başardym:

 • Hudaýyň üpjünçiligine ynanmagy öwreniň.
 • Durmuşymy ýönekeýleşdiriň we gereksiz stresleri we çykdajylary ýok ediň.
 • Kritiki ýetginjeklik ýyllaryndan öň çagalarym bilen gatnaşyklary güýçlendiriň.
 • Mukaddes .azgylary okamagyň gündelik düzgünini düzüň.
 • Her gün “kofe wagty” senelerini aýalym bilen başlaň.
 • Bakalawr derejesini 20 ýyllyk arakesmeden soň tamamlaň.
 • Magistr derejesini tamamlaň.
 • Nikamy berkit.
 • Hudaýyň meniň durmuşymy çagyryşyna jogap beriň.

Eger işden çyksaňyz, her niçigem bolsa iş gözläň. Doöne ýerine ýetireniňizde, şu gün size hödürleýän ähli ýollaryny sypdyrmaň.