Garyşyk maşgala

Josephusup näme ederdi?

Öweý kakasy bilen öweý çagalarynyň arasynda söýgi gatnaşyklary üçin tükeniksiz mümkinçilik bar.

Isa: “Sen meniň hakyky kakam dälsiň” diýdi.

Bolýar, belki, 12 ýaşly Isanyň agzyna ejesi we kakasy üç günläp aýrylandan soň nirededigini soranlarynda, sözlerini goýýaryn. Ene-atasy Isanyň adaty 12 ýaşly oglan däldigini bilýän bolsalar-da, hakykatdanam ene-atasydy we Oňa dogry alada edýärdiler. Hawa, hatda öweý kakasy Josephusup hem bar.

Erkek, kakasy we öweý kakasy hökmünde şu pursatda Josephusup bilen baglanyşyp bilerin. Isa: Why Näme üçin meni gözlediň? Atamyň öýünde bolmalydygymy bilmediňmi? ” (Luka 2:49).

Bir salym pikirlenip görüň – dünýäniň Rebbi we Halasgäri Isa öweý kakasy Josephusup tarapyndan ulaldy. Dört täze çagaly maşgala durmuşa çykýançam, bu ugurda asla pikir etmedim. Biz ýedi çaga bilen garyşyk maşgala bolduk. Täze rolyma has gowy taýýarlanmak üçin ugur gözledim.

Stepöne öweý kaka bolmak Injilde nähili aýdylýar? Öweý kakalaryň garyşyk maşgalanyň çagalarynyň durmuşynda haýsy ygtyýary bar? WWJD-den soralyň – Josephusup näme ederdi?

Maňa bibliýa modeli gerekdi

Leah ikimiz ilkinji gezek tanyşanymyzda, şäher polisiýa müdiri bolup işleýärdim we iň kyn ýagdaýlarda ofiserlere serkerdelik etmäge öwrenişdim. Durmuşa çykmazdan ozal terbiýe we terbiýe bermek meselesinde ene-atanyň jogapkärçiligini paýlaşarys diýip ylalaşdyk. Emma teoriýa bilen hakykatyň arasyndaky tapawut tiz wagtdan Leah bilen ikimiziň düşünişmezligimize sebäp boldy.

Down sindromly öz ýaş oglum Maks bilen aşa goraýardym. Leahyň ýaş ekipa .yny nädip dolandyrmalydygyny bilmek üçin göreşdim. Men iň gowy bilýänlerime ýüz tutdum. Maks menden başga hemme kişiden goralmagyny dowam etdirerdi we men çagalaryna gol astyndaky islendik topar ýaly buýruk bererdim.

Biz erkekler tebigat boýunça liderler, ýerine ýetirijiler we düzedijiler. Bir zady elýeterli däl ýaly duýanymyzda, oňa garşy baş göterýäris. Emotionsigitler emosional hüjümleri ýa-da ego äheňlerini gowy alyp barmaýarlar. Iň kiçijik hem erkekligimize uly hüjüm ýaly bolup biler … esasanam çagadan.

Garyşyk gatnaşyklaryň köpüsi şowsuz bolýar, sebäbi jaýyň adamy çagalar bilen birleşmek üçin wagt we güýji sarp edip bilmeýär ýa-da edip bilmeýär. Erkekleriň: “Çaga bilen beýle gürleşmerin” diýýänini eşitdim. Bu yza çekilmek we ahyrsoňy boýun bolmak üçin iň meşhur söweş sesidir. Adatça enäniň çagasyny tebigy goramagy bilen garşylanýar. Edil şonuň ýaly, söweş çyzyklary çyzyldy.

Birnäçe erişden we duýgulary agyrdandan soň, has gowy ýoluň bolmalydygyny bildim. Çyra ýakylanda, nädogry iş edýändigime düşündim. Öweý öweý bolmak üçin adatdan daşary gollanma gerekdi we bu diňe Hudaýyň Sözi arkaly gelerdi.

Josephusup mysaly

Çagalar barada aýdylanda, içerki söweşde serkerdelik edýän, erkek adam ony kesmeýär. Garyşyk maşgalaňyzyň arasynda takwa adam hökmünde öweý ene bolmaklygy öwrenmek jogap.

Earlierokarda agzap geçen ýaş Isa bilen ene-atasynyň gatnaşygy Josephusup we öweý kakasy ýaly häsiýetleri hakda köp zat aýdýar. Köp adamlar ýaly Josephusup ululykda ýerdäki abraýyny tassyklamak bilen aňsatlyk bilen yza çekilip bilnerdi. Muňa derek, Isanyň hakyky Atasy bilen gözleýän gatnaşyklaryna düşünýärdi we höweslendirýärdi. Josephusubyň roluny peseltmedi; güýçlendirýärdi.

Geliň, Lukada beýan edilen özara gatnaşyga gysga göz aýlalyň. Bularyň hemmesi dogry äheňde başlandy, Merýem adamsy bilen bitewi pozisiýa eýeledi: “Kakaň we men seni gaty kyn günlerde gözleýäris” (Luka 2:48).

Ousr-aýal gürleşmediklerinde, bir är-aýal çagalar bilen baglanyşykly mesele çözülende beýlekisini daşlaşdyryp biler. Merýem bu ýagdaýda Josephusuby daşlaşdyrmady. Ol Isanyň ikisiniňem aladalanýandyklaryny we Ony gözleýändiklerine göz ýetirdi. Çagalaryň ikiňiziňem söýýändigiňizi bilmegi möhümdir. Siziň nähili duýýandygyňyzy bilýärler diýip pikir etmäň. Güýçli, sessiz görnüşdigiňiz üçin aýtmaň ýa-da görkezmäň, diňe çagalar hakda alada etmeýärsiňiz.

Elbetde, Isa hakyky Atasynyň kimdigine düşünse-de, Josephusubyň ýerdäki kakasy hökmündäki abraýyna hormat goýdy: “Ol hem aşak düşdi, Nazara geldi we olara boýun boldy” (Luka 2:51). Josephusubyň bu hormaty ömürboýy Onuň bilen söýgi gatnaşyklaryny dowam etdirendigini çaklamak ygtybarlydyr.

Çagalaryň biologiki kakasy bilen baglanyşygy näçe ajaýyp ýa-da ýok bolsa-da, siziň bilen söýgi gatnaşyklary üçin çäksiz mümkinçilikleriň bardygyny höweslendirmek üçin bu illýustrasiýa rugsat beriň.

Kaka bolmak

Maşgalaňyzy Injil ýörelgeleri bilen garyşdyrmazdan, her bir är-aýal gumda çyzygyň tarapynda has territorial bolar. Kem-kemden, ortada duşuşmaga we ylalaşyga gelmäge isleg bolmaz ýa-da bolmaz.

Josephusubyň kakasy ýaly bolmagyň birnäçe usuly bar.

Ilki bilen tanyşýanlar üçin ony we çagalaryny kabul ediň. Çagalary siziň bäsleşigiňiz däl. Öýlenen bolsaňyz, olar siziň jogapkärçiligiňiz bolar. Ynanyň ýa-da ynanmaň, siz we çagalary ondan bir zat – söýgi, wagt we üns ugrunda göreşýärsiňiz. Çagalary eýýäm ýeterlik derejede başdan geçirdiler. Maşgala bölümine gymmatlyk goşuň, ýa-da ondan öýlenmegini haýyş etmäň.

Ikinjiden, eýýäm durmuşa çykan bolsaňyz we çagalara gaty duýgularyňyz bar bolsa, Hudaýdan ýüregiňizi üýtgetmegini dileg ediň. Olara iş ýeriniň ýolbaşçysy däl-de, hristian erkek görelde gerek. Ageaşyna garamazdan, olar siziň söýgüli aýalyňyzyň çagalarydyr. Olara hormat goýuň. Siz ulularsyňyz – hemişe özüňizi kiçigöwünli hormatlaň.

Üçünjiden, siz olaryň biologiki kakasy bilen bäsleşmeýärsiňiz. Onuň bilen sagdyn gatnaşyk gurmagy höweslendiriň. Munuň üçin saňa hormat goýarlar.

Iň soňky ulanan gollanmam: Çaga wagtyňyz özüňize nähili garaljakdygyny ýa-da öz çaganyňyzyň nähili garalmagyny isleýändigiňize hemişe üns beriň. Ondan soň et. Bularyň hemmesi Isanyň altyn düzgünine gaýdyp gelýär. “Şonuň üçin başgalaryň size näme etmegini isleseňiz, olara-da ediň …” (Matta 7:12).