Baýramçylyklar

Kakalary gowy edenleri üçin alkyşlaýarlar

Okyjylarymyzdan durmuşynda atalar hakda gürrüň bermegini haýyş etdik.

“FamilyLife” -yň esaslandyryjysy Dennis Raine, aýratyn bir günüň ahyrynda dynç almak üçin sabyrsyzlyk bilen öýüne sürüp barýardy. Hisöne onuň radiosy açyp, biriniň: “Bu gün gymmatly bir zat edendigiňize umyt edýärin. Bolmasa, bir günüňi biderek sarp etdiň “.

Döwrüniň iň möhüm işiniň entek edilmelidigine göz ýetirip, 10 minutdan soň ol ​​awtoulag ýoluna öwrüldi. Alty jübüt göz tiz wagtdan “Kaka… kaka … kaka!” Diýip gygyryp, maşynyny gabady.

Dennis ýazýar: “Şol gije elimden gelenini etdim we çagalarym ulalansoň köp gijelerde Hudaýyň kömegi bilen möhüm mirasy terk etdim. Menden artykmaç miras. ”

Dennis köpleriň äsgermezlik edýän zadyny tanady: Atalar möhümdir.

Muňa garamazdan, kakalara köplenç baha berilmeýär. Şeýlelik bilen, atalarymyzy gowy edenleri üçin hormatlamaga kömek etmek üçin “FamilyLife” -dan “Kömek we umyt” elektron zinamyzy okyjylary hasaba almagy makul bildik. Onlarça jogapdan birnäçe mowzuga üns berdik.

Ruhy liderlik

“Kömek we umyt” okyjylary Kanun taglymaty 6: 6-7 sözlerine çynlakaý garandyklary üçin durmuşdaky kakalary alkyşladylar: “Bu gün size buýurýan bu sözler ýüregiňizde bolar. Olary çagalaryňyza yhlas bilen öwredersiňiz … ”

Bet adamsynyň muny edýändigini aýtmak üçin ýazdy. Ol “… maşgala ybadatyna, Injili okamaga we doga etmäge ýolbaşçylyk edýär; ejelerini gowy görmäge çalyşýar we takwa bolmak maksady bilen özüni terbiýeleýär. ”

Elineaklin adamsynyň maşgalasyndaky möhüm roluna ýokary baha berýändigini ýazdy. “Adamym meni Mesihe alyp bardy we maşgalamyzy alyp barýar … Meniň pikirimçe, şu günki güne çenli diňe Hudaýy maşgalamyzyň merkezine öwürendigi sebäpli durmuşa çykýarys.”

Bu mowzukda beýlekiler ýazdylar:

“Her ýekşenbe güni irden golf oýnamagyň ýerine bizi ybadathana äkidýär.” InGina

“Ol Hudaýy söýýär. Ol biziň üçin doga edýär we maşgalasynyň Hudaýyň ýolunda üýtgemegini we ýol görkezmegini dowam etdirmegi üçin ruhy taýdan ösmegi üçin doga edýär. ” – Jenny

“Ol bize Hudaýyň wagtyna garaşmaga, bize zulum eden adamlara garşy gaharlanmazlyga we Hudaýyň hemmesinde hökümdardygyny we biziň peýdamyz üçin işlemäge çagyrdy.” – Sýuzan

“Çagalarymyň biologik kakasy bolmasa-da, olara edil özleri ýaly garaýar. … Gyzym üçin erkek adamyň takwa görnüşde bolmalydygyny we oňa aýal hökmünde nähili garamalydygyny suratlandyrýar, oglum üçin oňa nähili hormat goýýandygyny paýlaşýar … Çagalarymyzyň hemmesi bilen doga edýär we näme bilen paýlaşýandygyny aýdýar. Hudaý ýüregine ýatýar. Açyklygyna haýran galýaryn, ejizliklerini we gorkularyny çagalarymyz bilen paýlaşmakdan gorkmaýar. ” – Raquel

“Ol Injili we çagalaryň öňünde takwa adam roluny ýerine ýetirýär. – Gözýaş

Janly mysallar

Pawlus 1 Korintoslylar 11: 1-de: “Mesihdäki ýaly, maňa-da öýküniň” diýip ýazdy. Pawlus ýaly, islendik Mesihiň yzyna eýeriji Onuň söýgüsine we merhemetine öýkünmeli. Atalar muny gowy edenlerinde, hakykatdanam tapawutlanýar.

Reba adamsynyň kiçigöwünliligini görendigini aýtdy: “Oglumyz bilen durmuşynda goýberen ýalňyşlyklary barada oglumyzdan gaça durar diýip umyt edýär”. Kakasynyň göreldesiniň oňa uly täsir edendigini, gahar bilen jeza bermezligi ýa-da gahar bilen netije bermezligi öwredendigini aýtdy.

Sindi kakasyny şeýle suratlandyrdy: Ol diňe “Mätäçlere ber” diýmän, işinden mahrum bolanda-da sahylygy hem görkezdi. Çagalygynda kakasy bilen bir dükanda söwda edenini ýada saldy. Iň arzan makaron we peýnir, tapyp boljak doňuz we noýba bankalaryny satyn aldylar. Eachöne hersinden 10-syny satyn alandan soň, bir guty makaron we peýnir, bir banka doňuz we noýba ýygnagyna berdiler. Ertesi gün ýygnakdan kimdir biri maşgalasyna üç halta azyk önümini gowşurdy, biriniň üstünde makaron, peýnir we noýba bardy. “Biz agladyk” -diýdi.

Terri kakasynyň Hudaýy birinji, ejesini ikinji, çagalaryny üçünji ýerde goýýandygyny aýtdy. Bu mysal “kakam hakda maňa iň köp täsir etdi. … Öňümizde, çagalykda ýa-da häzir başga hiç zat gelmedi. Men onuň söýgüsine şübhelenmedim. ”

Şeriliň kakasy ony diňe Hudaýyň Sözüni okamaga höweslendirmedi. Ol: “Kakamyň Mukaddes Kitaby okaýandygyny görmek üçin köplenç otagymyzyň öňünden geçýärdim” -diýdi.

Yshak kakasynyň “erkek bolmak, jedelde ýeňiş gazanmak ýa-da iň soňky sözi aýtmak bilen has az baglanyşygy, maşgalany doga-dileg bilen Hudaýyň tagt otagyna alyp barmak bilen has az baglanyşygynyň bardygyny” görkezendigi üçin minnetdar. Kakasynyň göreldesi Yshagy gahar-gazaba garşy “ilki Hudaýyň öňünde goýup, ýüregimi üýtgetmegini haýyş edip, soň bolsa berilýän merhemeti bilen bu meseläni çözmäge” ruhlandyrdy.

Atanyň barlygy

Zebur 127: 3: “Çagalar Rebbiň mirasydyr” diýýär. Gatnaşan atalar muny çagalarynyň durmuşynda bolmak bilen görkezýärler.

Mindiniň adamsy sözlerini hereketleri bilen goldady. “Ol şu wagt bar we kaka hökmünde bile bolmagyň ähmiýetini hakykatdanam nusga alýar” -diýdi.

Häzir ulalan Sýuzan, iň gowy görýän ýatlamalarynyň biriniň kakasynyň mekdebiniň ýygyndy topary üçin awtobus sürmegi bilen baglanyşyklydygyny aýtdy. “Uzak aralyk ýaryşlaryna ylgadym, ol ýoluň iň soňky burçunda, başga hiç kimiň durmaýan ýerinde durardy we meni begendirer” -diýdi.

Linniň adamsy bolsa, mekdebinde ýa-da sport toparynda türgenleşýän bolsa-da, her ýyl gyzynyň doglan gününde habar berilmeýärdi. Bir gezek Aristotel ýaly geýnip, grek we rim edebiýaty boýunça synpyna geldi. Gyzynyň öýden ilkinji ýylynda, “Witon kollejine … tort we güller bilen uçdy we günortanlyk naharynda” Doglan günüň gutly bolsun “aýdymyny aýtdy.”

Başga bir ene Donna, adamsynyň “oglanlar bilen baglanyşmagy we gülmegi gowy görýändigini ýazdy. Umumy zatlary tapýar, telewizora tomaşa eder ýa-da top oýnar. Ol diňe düzetmek islemeýär “-diýdi.

Karlanyň adamsy golfdan lezzet alýar we alty ogly bilen pikir alyşmak üçin rahat dynç almak üçin pursatdan peýdalanýar. “Plastiki ýa-da kiçi klublary bilen kiçijikkä, köplenç hezil etmekden has lapykeç ýa-da gülkünçdi” -diýdi, ýöne indi iň ulusy 26, iň kiçisi 15 ýaşyndady. Oýundan we söhbetdeşlikden lezzet alýarlar.

Dennisiň kakasy köp işleýärdi, ýöne çagalar üçin elmydama elýeterli. Dennis kakasynyň “meniň durmuşym bilen gyzyklandygyny aýtdy. Sözlügimden “edip bilmeýärin” sözüni aýyrmagy maňa aýtdy. “

Gina, adamsynyň çagalarynyň her biri bilen aýratyn, aýratyn wagt geçirýändigini aýtdy. Şeýle hem, çagalara kartalary ulanmak we şäherlerinde gezelenç etmek ýaly durmuş endiklerini öwretmek üçin mümkinçilik gözleýär. Olara gelejek hakda pikirlenmäge kömek edýär.

Wendi we adamsynyň 5-16 ýaş aralygyndaky bäş çagasy bar. Ol: “Ol çagalary öz derejelerine çekmek, 5 ýaşly gülkünç ýatmak hekaýalaryny gürrüň bermek, küştüň iç taraplaryny öwretmek we ejemiň gyzyklanmaýan kaka / ýetginjek gülkünç filmlerine tomaşa etmek üçin ajaýyp iş edýär. Her biri bilen baglanyşyk.

Jogapkärçilige çykmak

Jeremiahermeýa 29:11: “Sebäbi men siziň üçin meýilnamalarymy bilýärin, Reb aýdýar, ýamanlyk üçin däl-de, size geljegi we umyt bermek üçin meýilnamalary bilýärin.” Jogapkär atalar, kyn bolsa-da maşgalalary üçin meýilnamalaryna eýerip, Hudaýyň meýilnamalaryna ynanmalydyrlar.

Dawid kakasynyň emosional taýdan ýokdugyna we kämahal talap edýändigine garamazdan maşgalasyny ekleýändigini ýazdy. “Bu onuň söýgi dili” -diýdi. Kakasy Ikinji jahan urşuny başdan geçiripdi we ýaşamagyň getirip biljek kynçylyklaryny bilýärdi. “Onuň üçin, özüni söýýändigini görkezmegiň iň gowy usulydy.

Nensi bilen Maýkyň çagalary bolmanka, adamsy öý işlerine kän bir gyzyklanmaýardy. Emma ekiz çagalary bolansoň bu üýtgedi. “Men ýalbarmak, haýbat atmak ýa-da aladalanmak hökman däldi” -diýdi. “Ol bütin gün iki sany çaga ideg edip ýörkäm, hiç wagt saklap bilmejekdigimi bilýärdi.” Nensiniň adamsy täze jogapkärçiligini aňsatlyk bilen kabul etdi we işden öýüne gaýdyp aglaýan çagany tutdy. Şeýle hem, ömrüne öý işlerine kömek edip başlady. “Şol ekizler 11 ýaşynda, ýöne henizem her gije diýen ýaly gap-gaç ýasap, bäş sany kiddony düşekde ýatyrkam kömek edýär!”

Pamela, ogullaryndan biriniň kollejde okaýarka birinji semestrinden soň maddy kömegini ýitirendigini ýadyna saldy. Birnäçe aýlap öýde ýaşandan soň, kakam özüne garaşylýan zady düşündirdi we bu belli bir senä iş tapmagy öz içine alýardy. Sözüne görä, ogul jogapkär bolmak islemeýändigini aýdanda, kakasy oňa göçmegi buýurdy. Pamela: “Godöne Hudaýa şükür, sekiz ýyldan soň bu ogluň özi gülläp ösdi we ýanýoldaşyma berk söýgi görkezendigi üçin minnetdarlygyny bildirdi”.

Gowy alkyşlar

Hristi takmynan 7 ýaşyndaka, kakasy bilen howlyda, garaňky gijäniň asmanyna göz aýlady. “Şu güne çenli gören iň köp ýyldyzymyz bardy” -diýdi.

Indi onlarça ýyl geçenden soň, kakasy hem şol gijäni ýada salýar. Haçan-da Hristi we kakasy ýyldyzly gijede bile bolansoň, oňa sereder. “Ikimizem bir zat aýtmaly däl” -diýdi. “Heöne ol hemişe:” Bu maňa ýatladýan zady ýadyňdamy? “Diýip soraýar. Soň bolsa ýylgyrýar.

Hawa, atalar möhümdir. Akyldarlar möhüm miras galdyrmak isleýärler. Bu ajaýyp erkekleriň birine durmuşa çykan bolsaňyz, Atalar gününde wagt alyň, käwagt minnetdar işe minnetdarlygyňyzy bildiriň. Çagalary bir ýere jemläň we oňa mynasyp el çarpyşmalar beriň!