Nika

Kesel we ýadadyňyzmy? Spouseoldaşyňyza çykarmaň

Absenceoklugyň ýüregi haýran galdyrýan bolsa, kesel we ýadaw bolmak bilelikde söýgini siňdirýär. Thisöne bu karantin, munuň bilen baglanyşyklydygymyzy aňladýar.

Biz kesel we ýadadyk (göçme manyda we göçme manyda).

Dümewden ejir çekýän we toýumyzdan birnäçe aý soň öýden gaýdyp gelmek, nikamyzyň soňuna çykjakdygyna sorag döretdi. Dokumadan ýorgan-düşeklerimiziň ujuna biri-birimize göz aýladyk we galan mämişi suwuny kim içendigi we soňky filmi saýlandygy baradaky aýyplamalardan soň az gürledik.

Hakykatdanam kimdir birini iň erbet ýagdaýda görýänçäňiz tanamaýarsyňyz – şol wagt gatnaşyklarymyzda bu biziňki.

Keselde we saglykda “edýärin” diýlende, ikimiziňem bir ýanýoldaşymyzyň beýlekisi sagdyn bolar öýdýän. Adaty wadalara düzediş girizilen bolsa gerek: Bu adamy bir wagtyň özünde kesel edýärsiňizmi?

Ikimizem biri-birimizi goýman, özümiz hakda alada edip bilmedik. Absenceokluk ýüregi haýran galdyrýan bolsa, keselde bile bolmak söýgini derrew siňdirýär.

Şonuň üçin duýgudaşlygyň we söýginiň ýerine sözlerimiz ýigrençden doldy, soň bolsa … ökün.

Bilelikde syrkawlap, ýadasaňyz

Özümi gowy duýmasam, zatlaryň emosional tarapyna ýykylýaryn. Adatça süýşürmäge rugsat berýän meselelerim (meselem, OJ-iň iň soňkusyny kimdir biri) gözýaşlaryň, ýiti sözleriň we jedelleriň sebäbi bolar. Baglanyşyp bilersiňizmi?

Youöne size (we maňa) eýýäm bilýän zatlaryňyzy ýatlatmaga rugsat ediň – keseliň oňa garşy göreşmäge wagty ýok. Özüňizi gowy duýmasaňyz, duýgularyňyz ýokary bolýar we gahar umumy düşünjeden üstün çykýar.

Diňe fiziki kesellerde däl. Soňky döwürde belli bir wirus ýokaşan adamsy bar we men ýakyn ýerlerde adatdakysyndan has köp wagt geçirýäris. Gündelik işleýänleriň ikisine-de, öýde bilim almak islemeýän öýde bilim alýan çagalara (ýa-da gaýdyp geliň), şeýle hem köp alada we alada goşuň, we irki nika dümewi höwesjeň ýaly görünýär.

Akyl we duýgy stresleri öz keselidir.

Şeýlelik bilen, biriňiz ýa-da ikiňizem howa şertlerinde bolsaňyz (fiziki ýa-da başgaça), şowsuzlygymdan birnäçe maslahat bereýin.

  1. Dynç alyň.

Köp. Kesel meni ýadadýar. Tiredadaw bolmak meni biynjalyk edýär. Soraglaryňyz barmy?

Käwagt dynç almak üçin başga zatlary goýbermeli bolýaryn. Özümde bulaşyklyk bilen baglanyşykly güýçli meseleler bar. Mysal üçin, çagalarymyň yzyndan yzygiderli ýygnaýaryn we zatlaryny her bir çaga bagyş eden sebetlere zyňýaryn. (Soňra çaga gaty uludan demini aldy-da, sebedi taşlamaly diýdi.)

Wellöne özümi gowy duýmasam, zatlar başgaça görünýär. Poçta bukjalary üýşýär. Sebetler doldurylmaýar

Itöne gowy. Dynç alyş hiç hili bidüzgünçilikden has möhümdir.

  1. Jogap bermezden ozal 10-a çenli hasaplaň.

Sickarawsyz we halys bolanymda, gahar-gazabym 12 ýaşly maňa gaýdyp gelýär: çalt gaharly, çalt dil. Adultöne ulalansoň, meniň sözlerim sassy ýetginjekden has köp zyýan ýetirip biler.

Şeýlelik bilen, çuňňur dem almaga we jogap bermezden ozal 10 (ýa-da bäş – nämäni ýygnap biljekdigimi) hasaplamaga synanyşýaryn. Kesel meni maşgalamyza gödek gürlemegi aklamaýar. Menden al, ilki nerwleri köşeşdir, şonuň üçin gysganma.

  1. Dynç alyň.

Men içerki adam. Zarýad bermek we ýene-de gowy adam bolmak üçin giňişlik we asudalyk gerek. Özümi gowy duýmasam, gaty içgin adam (ajaýyp ýapynja we uçmaga güýji bolmazdan). Diňe hemmeleriň meni ýeke goýmagyny isleýärin. Seresap bolmasam, bu öýüň ejesiniň (meniň) çaga ýaly has köp hereket etmegine sebäp bolýar.

Häzirki wagtda, dördümiziň bilelikde işleşmegimiz bilen, maşgalamyň her bir agzasy muňa mätäç – içerki ýa-da ýok. Diňe dynç alman, biri-birimize arakesme berýäris. Gerek bolsa uklamak üçin boş we rahat. Ora-da küýzede, ýatylýan otagda, daşarda, nirede bolsa-da kitap okaň. Her birimize zarýad bermäge kömek edýän görnüşde gözden geçirmegiň wagty.

  1. “Sag boluň” diýiň.

Düýn agşam, öýde işlemekden we bu öýde mekdep ejesini şol bir wagtyň özünde edip biljekdigimi görkezmekden soň, adamym agşamlyk wezipesini öz üstüne aldy.

.Ogsa, bu meniň söýgi dilim 100% boldy.

Men oňa köp sag bolsun aýtdym. Belki-de muny birneme oňaýsyz edenem bolmagym mümkin. Doöne edilmeli işler sanawymdan özümi birneme pes duýdum. Ol kesip, gowrulansoň, günlerimiz hakda söhbet etdik.

Köplenç adamym meniň üçin bir zat edende, men (ýalňyş) pikir edýärin, ýöne ol muny etmeli dälmi? Näme üçin men oňa minnetdar bolmaly?

Adamymyň söýgi dili tassyklaýjy sözlerdir. Minnetdarlygymy görkezenimde, söýgimi tebigy düşünişi ýaly beýan edýär. Öýüňize ýolda goşmaça bir kofe içmek ýaly ýanýoldaşyňyz ownuk bir zat etse-de, “Sag boluň” diýmegi unutmaň.

  1. Başarýan ýeriňize kömek ediň.

Hobbim bilen bir wagtyň özünde kesel we ýadaw ýagdaýlarda, kömek edip biljek kiçijik ýollarym bar. Halaýan ýaly, holodilnik üçin özüm baranymda goşmaça suw al. Ora-da oňa pult beriň we Die Hard-a tomaşa etmekden zeýrenmäň. Againene-de.

Sickarawsyz we ýadaw bolmak, göçme manyda we göçme manyda. Meöne töweregimdäkiler bilen söýgi we sabyr görkezmek biraz aňsatlaşdyrýar.

Biziň ýasan zatlarymyzy görkezýän synag wagtlary. Nook, wiruslar däl-de, miweler – söýgi, şatlyk, rahatlyk, sabyr, hoşniýetlilik, ýagşylyk, wepalylyk, ýumşaklyk we öz-özüňi dolandyrmak (Galatýalylar 5: 22-23).

“Ruh bilen ýaşaýan bolsak, geliň Ruh bilen gezeliň. Geliň, biri-birimizi öjükdirip, biri-birimize göriplik etmäliň ”(25-26-njy aýatlar).

Biz hassa bolanymyzda-da. Üsgürmek, üsgürmek.

Aý, mämişi suwy hakda jedel etme. Munuň gadyry ýok.