Nika

Koronawirus aýrylyşmagyň statistikasy bolmagyň 4 usuly

Recentakynda çap edilen makalada COVID-19 karantini sebäpli aýrylyşmagyň köpeljekdigi çaklanylýar. Koronawirus bilen aýrylyşmak statistikasyna öwrülmegiň dört usuly bar.

Recentlyakynda CNBC pandemiýa gutarandan soň nikalaşmagyň erbet geljegini çaklady. Makalanyň ady: “Jübütler koronawirus sebäpli öz-özünden üzňe bolansoň, aklawçylar aýrylyşmagyň köpelmegine garaşýarlar.”

Authorazyjy, karantini dynç alyş günlerinde goşmaça wagt bilen deňeşdirýän birnäçe aklawçy bilen söhbetdeşlik geçirdi, bu bolsa hemişe aýrylyşmagyň köpelmegine sebäp bolýar. ABŞ-ly bir adwokat, “Aýralyk isleýärin” internet gözleginiň Ro Christmasdestwodan soň 230% ýokarydygyny aýtdy. Diýmek, hemme ýerde adwokatlar koronawirus aýrylyşmak statistikasy boljak nikalara garaşýarlar.

Gynansagam, uzak wagtlap bile bolmak, esasanam krizis döwründe, söýýäniňizi ýigrenip bilersiňiz. Birnäçe sebäpler bar. Köpümiz häzirki ýagdaýymyzda iň bolmanda biri bilen tanap bileris (ýa-da hemmesi – bu ýerde höküm ýok):

  • Stress ýokarlanýarka sabyr we öz-özüňi dolandyrmak peselýär. Krizis döwründe biziň hemmämizde çydamlylyk az. Kiçijik gaharlandyryjylar uly meselä öwrülýär. Düýäniň arkasyny döwen sypal ýaly, goşmaça basyş ýeňmegi kynlaşdyrýar.
  • Spouser-aýal aňsat nyşana alýar. Köpümiz krizis döwründe gorkyny we basyşy nädip çözmelidigini bilemzok. Ynsan tebigaty günäkärlenmegiň sebäbini isleýär we är-aýalyň pikiri aňsat.
  • Uzak wagtlap bilelikde bolmak, bar bolan gowşak ýerlere basyş edýär. Köp är-aýal problemalara üns bermän gatnaşyklary saklaýarlar. Togetheröne uzak wagtlap bilelikde gadagan edilen mowzuklary açmaga mejbur edýär.
  • Görünmeýän duşmana garşy göreşýäris. Bu meseleler ýeterlik däl ýaly, nikalaryň bozulmagyny isleýän duşmanymyz – Şeýtan hem bar. Injil adamlary azap we ýyrtmak üçin arslan kimin aýlanýandygyny aýdýar (1 Petrus 5: 8). Bu siziň durmuş gurmagyňyzy hem öz içine alýar.

Bu meseleleriň hemmesi joşup, duýgularyň ýitip gitmegi bilen, islendik nikanyň gorizontda koronawirus aýrylyş statistikasy bolup biljekdigini görmek aňsat. Emma är-aýalymyzy açmazdan ozal, ýüregimizi barlalyň.

Nikaňyzyň koronawirus aýrylyş statistikasyna öwrülmegine ýol bermäň

Hünärmenler aýrylyşmagyň köpelmegi barada gürleşende, maşgalaňyzy goramak üçin amaly çözgütler hakda näme aýdyp bilersiňiz?

Haçan-da pul kyn bolsa, çagalar dynç almaýarlar, eje-kakam biri-biriniň aýagynyň üstünden barýarlar, näme edip bilersiňiz? Ine, şu gün başlap boljak dört hereket.

  1. Puşman edip biljek kararlaryňyzy bermekden gaça duruň.

Krizis döwründe islendik gatnaşykda möhüm karar bermezlik düzgüni bolmaly. Duýgular aşa duýgur. Yza gaýtarmak isleýän uzak möhletli karary aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz. Tüweleýden çykyp, kelläňiz göni gelýänçä garaşmak has gowudyr.

  1. Nikaňyzdaky kyn meseleler hakda gürleşiň, ýöne şol ýerde durmaň.

Meýilnama düzüň. “Indi näme?” Diýen soraga jogap beriň. Mysal üçin, çykdajylar siziň söweşiňize sebäp bolsa, meseläni çözmegi meýilleşdiriň. Çykdajy ýanýoldaşyňyza kömek puluny berip bilersiňizmi?

  1. Güýçli we gowşak taraplaryň arasyndaky baglanyşyga serediň.

Köplenç adamyň iň gowşak ejizligi hem iň uly güýji. Spouseoldaşyňyzyň sizi däli edýän häsiýetleriniň sanawyny düzüň. Indi bu häsiýetleriň siziň gowy görýän güýçleriňizdigine göz aýlaň.

Mysal üçin, adamymyň telefonda gezmek üçin köp wagt sarp etmegi meni däli edýär. Himöne men onuň bilen tekst arkaly has çuňňur gürleşip biljekdigime göz ýetirdim. Käwagt oňa dogry sözleri tapmak kyn bolýar, esasanam men oňa seredip, özüni höküm çykarýan ýaly duýýaryn. Textöne tekstiň üsti bilen “gizläp” we ýüreginiň birneme paýlaşyp bilýär.

  1. Garaşýan zatlaryňyza baha beriň.

Spouseoldaşyňyz adam, ejiz, kämillik däl, ýöne henizem Hudaýyň keşbinde ýasalýar. Onda Hudaý tarapyndan berlen sowgatlar we häsiýetler bar we Hudaýyň sizi bir ýere jemlemeginiň bir sebäbi bar. Mesihiň üsti bilen power güýç ejizlikde kämildir “(2 Korintoslylar 12: 9-11). Belki, bu siziň ýanýoldaşyňyz däl, kynçylyklara sebäp bolýan umytlaryňyzdyr.

Ateoldaşyňyza bolan garaýşyňyz, Hudaýyň kimdigine laýyk gelmeýär diýip pikir etdiňizmi? Belki, ýanýoldaşyňyzyň ýerine üýtgemeli. Dolandyrýarsyňyzmy? Kämillik? Başgalaryň pikirlerine gaty köp üns berýärsiňizmi? “Kämil durmuş gurmak” baradaky pikiriňizi but edip goýduňyzmy? Hudaý ýoldaşyňyzyň kemçiliklerini öz günäňize garşy nähili ulanýar?

“Hateigrenýän” adamyňy söýmek

Ylahyýetçi R. C. Sproul bir gezek ruhy çopanyna nikalaşmak üçin gelen adam hakda bir hekaýa aýdypdyr. Ol adam: “Çopan, men indi aýalym bilen ýaşap bilmerin” diýdi.

Ruhy çopan: “Ony Mesihdäki aýal dogan ýaly söýüň” -diýdi.

Emma ol adam: “Ol erbet adam. Men onuň mesihidigine-de ynanamok. “

“Diýmek, ol nätanyş ýa-da goňşusy ýalymy?” ruhy çopan sorady.

Ol: “Hawa, bu dogry” -diýdi. “Indi ýapmarys”

Emma ruhy çopan: “Isa bize goňşularymyzy söýmegi buýurdy” -diýdi.

Gaýgysyz adam: “Düşünersiňiz öýdemok. Men ony ýigrenýärin, ol bolsa meni ýigrenýär! ”

Diýmek, ol seniň duşmanyňmy? ruhy çopan sorady.

“Hawa! Iň erbet duşman! ” adam gygyrdy.

Ruhy çopan: “Onda başga ýoluňyz ýok” -diýdi. “Isa bize duşmanlarymyzy söýmegi buýurdy.”

Adamlar, hatda hristianlaram. Biziň hemmämiz günä edip, söýýänlerimize zyýan bereris.

Emma söýgi gapma-garşylygyň ýoklugyny aňlatmaýar. Sagdyn dawa, jaýlanmagyň ýerine meseleleriň ýüzbe-ýüz bolmagynyň alamatydyr.

Beýleki tarapdan gahary saklamak howply. Basyş bişiriji ýaly, bugy goýbermesek, küýze ýarylar.

Sen ýeke däl

Daş töweregiňize seretseňiz, göreşiňizde özüňizi ýalňyz duýup bilersiňiz. Emma sosial ulgamlarda ýylgyrýan ýüzler hemişe hakykaty aýtmaýar – nika kyn iş. Esasanam pandemiýa sebäpli öýüňize ýapyşanyňyzda.

Mukaddes Ruh hem siziň bilendir. Söweş gaty kyn ýaly görünse-de, Isa durmuşdaky her synag wagtynda Onuň ýanyndadygyny wada berýär. Ol: “Bu zatlary saňa aýtdym, mende rahatlyk bolar. Dünýäde muşakgat bolar. Emma ýüregiňi al; Men dünýäni ýeňdim “(Johnahýa 16:33).

Hudaýa bil baglaň. Şertsiz söýgi. Paýhas ulanyň. Nikaňyz başga bir koronawirus aýrylyş statistikasyna öwrülmegiň ýerine beýleki tarapdan has güýçli çykar.