Nika

Näme erbet bolsa-da, bizi saýlaýaryn

Nikada näme boljakdygyny bilip bilmersiňiz, ýöne kasamyňyzdaky wada bilen nädip çözmelidigini öňünden kesgitläp bilersiňiz: Men bizi saýlaýaryn.

Aýalym Elli we meniň üçin garaşylmadyk iň soňky öwrüm 2019-njy ýylda geldi. Maňa beýniniň düwnük keseliniň agressiw görnüşi diagnozy goýuldy. Elli 60 ýaşyna ýetmänkä dul bolmak pikiri bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Beýle bolmazdy. . . iň bolmanda 80 ýaşa çenli. Ora-da biziň pikirimizçe.

Nikaňyzyň dowamynda size näme boljakdygyny bilip bilmersiňiz. Emma muny nädip çözjekdigiňizi öňünden kesgitläp bilersiňiz. Bu, toý kasamlaryňyzyň ähli maksady.

Şeýlelik bilen bu diagnoz ikimiziň durmuşymyzda nirededigimizi we biri-birimizdäki zatlary gözden geçirmegimize sebäp boldy. Bu diňe bir toý kasamymyzda däl, eýsem her gün biri-birimize aýdýan sözlerimiz hakda oýlanmaga sebäp boldy. Entegem: Bizi saýlaýarynmy?

Bizi her gün saýlaýaryn

Gün gowy ýa-da kyn bolup biler. Jedeliň arasynda bolup ýa-da romantik agşama gidip bileris. Justaňy başdan geçirenimiz ýaly eziji durmuş wakasynyň arasynda biri-birimiz bilen gürleşmek ýa-da biri-birimize ýapyşmak üçin kynçylyk çekip bileris. Şol günler belent kasamlarymyza gündelik sözleri goýmaly wagtlarymyz.

Ine, munuň nähili bolup biljekdigi barada käbir pikirler.

“Näme erbet bolsa-da, men özümizi saýlaýaryn”.

Saňa wepaly boljakdygyma söz berýärin: “Şu gün seniň üçin dileg edýärin”.

Gowy we erbet döwürlerde, saňa öýlenendigime begenýärin. ” “Maňa mynasyp bolmasa-da, maňa gowy bolanyň üçin sag bol.” “Bagyşlaň. Meni bagyşlaňmy? “

Kesel we saglyk ýagdaýynda – “Sagdyn iýmitlenmegiňizi we maşk etmegiňizi isleýärin, ýene birnäçe ýyl galarsyňyz.” “Sickarawsyz wagtym maňa gowy ideg edeniňiz üçin sag bolsun aýdýaryn.”

Men seni söýerin we hormat goýaryn – “Şu gün eden işiňe ýokary baha berýärin.” “Men seni hakykatdanam söýýärin.” “Sen gowy adam” “Başgalar hakda alada edişiňizi gowy görýärin.”

Ömrümiň bütin günleri – “Men hiç ýere gitjek däl. Sen meniň bilen ýapyşdyň ” “Meniň bilen garramak isleýän adam ýok”.

Bu sözler bilen…

Dostum Rob Flood, “Bu sözler bilen: Nika we durmuş üçin 5 aragatnaşyk guraly” atly kitabynda toý kasamlarynyň är-aýal arasynda aragatnaşykda nähili oýnaýandyklaryna ünsi çekýär.

Gowy aragatnaşyk diňe agzy öz içine almaýar. Agzyňda sözler bolmazdan ozal ýüregiňde emele gelýär we aňyň bilen emele gelýär.

Spouseoldaşyňyz gürläninde diňe sözleri gulagyňyzda eşitmeli däl, olary aňyňyza we ýüregiňize almalysyňyz. Şol sözlere goýýan bahaňyzy göz bilen baglanyşyk we manyly degmek ýaly zatlar arkaly beýan edip bilersiňiz.

Kitabyň ahyrynda Rob bu aragatnaşyk kasamyny hödürleýär. Toý kasamlarynda birek-birege aýdan niýetleriňizi maslahat bermek üçin bir pursat. Biri-birimize aýtmagyň usuly: Bu gün ýene-de saýlaýaryn.

Thisöne bu esasan sözleriňiziň we ýoldaşyňyzyň sözleriniň niýetine gönükdirilýär. Diňe şol sözleriň aýdylýan pursatlaryna seretmek bilen çäklenmän, şol sözleriň maşgalaňyzda döredilmegini isleýän esasy maksadyňyza: şertsiz söýgi, merhemet, hormat, agzybirlik, wepalylyk.

Aragatnaşyk kasamy

Bu sözler bilen

   Seni ýykmagyň ýerine, seni gurmaga synanyşaryn.

Bu sözler bilen

   Näme diýjek bolýandygyňyzy size hormat goýýan we hormatlaýan görnüşde gaýtalamak üçin elimden gelenini ederin.

Bu eller bilen

   Iň kyn gepleşiklerde-de agzybirlik gözläp, size üns bererin.

Bu gözler bilen

   Hökümden we masgaraçylykdan gaça durup, size näzik serederin.

Bu gulaklar bilen

   Seniň diýjek bolýan zadyňy üns bilen diňlärin.

Bu ýürek bilen

   Ilki bilen Rebbi söýmäge synanyşaryn, sizi hemişe söýerin.

Bu sözler bilen

   Halasgärimiz hökmünde meniň bilen köp paýlaşylandygy üçin merhemeti, rehimdarlygy we bagyşlamagy paýlaşaryn.

Hudaýyň kömegi bilen

   aragatnaşygymyz bizi has ýakynlaşdyrar

          öýümiziň we Hudaýyň şöhraty üçin.

Kasamlar möhümdir

Toý dabarasynyň näçe tarapynyň geçmişdäki zatlardan has azdygyny, asyl niýetiniň uzak wagtlap ýatdan çykarylandygyny pikir ediň. Köp adamlar toý kasamlaryny edil şonuň ýaly pikir edýärler – dabara we däp-dessurlardan başga zat.

Emma hakykatdan has uzak zat bolup bilmez.

Dabaranyň köp bölegi simwoliki bolsa-da, kasamlar diňe bir toý dabarasynyň däl, eýsem tutuş nikanyň merkezinde durýar. Aslynda, kasamy nika diýip aýtmak hatda gaty bir zat däl.

Bu kasamlary aýalym Elli gaýtalap görüň we men durmuşda bolup geçen wakalaryň dowamynda biri-birimiz bilen gürleşdik:

“Gowy we erbet döwürlerde, kesellerde we saglykda size wepaly boljakdygyma söz berýärin. Men seni söýerin we ömrümiň bütin dowamynda hormat goýaryn “-diýdi.

Biz: “Bizi saýlaýaryn.