Garyşyk maşgala

Öweý maşgala durmuşynyň ilkinji ýyly üçin aman galan maslahatlar

Ilkinji garyşyk ýylymyzda maşgalamyza kömek eden (ýa-da kömek eden) on pikir.

Ikinji nikamyň ilkinji aýlary gödek oýandy. Täze ýanýoldaşymy gowy tanaýaryn öýdýärdim: Ol wepaly hristian, zähmetsöýerdi, çagalary ony gowy görýärdiler we hormatlaýardylar. Esasy nokatlaryň hemmesi ýokdy. Başga näme bilmeli?

Gözýaşyň bosagasynda ýatan gijämi hiç haçan ýatdan çykarmaryn. Onuň bütin gün maňa degenini duýdum. Hiç zat etmedim. Özümi söýenimi ýa-da gadyrymy duýmadym, söýgi hereketlerimiň şeýle höwes ýetmezçiligi bilen nädip garşylanandygyny bulaşdyrdym. Gözlerim Niagara ýaly dökülmäge taýyn wagty, adamym uludan demini aldy.

Aý, gaty gowy! Indi näme? Men pikir edipdim. “Bu näme?” Men soradym.

Ol: “Men gaty bagtly” diýip jogap berdi.

Duýgy taýdan, durmuş guran ilkinji ýylymyzda uzak aralykda bolduk. Çagalar hem bulaşdylar. Olar öz ýerlerini bilmeýärdiler. Öň ikimiziňem üstünlikli durmuş guranymyz bolsa-da (ikimizem dul bolduk), bu gatnaşyklardaky bilimlerimiz täze garylan maşgalamyza kömek etmedi. Her niçigem bolsa, has köp bulaşyklyk döretdi.

Weöne biz nikalaşdyk we bu biziň etmeli işimiziň köpdügini aňladýardy. Eger şuňa meňzeş ýagdaýa düşseňiz, garyşyk maşgala durmuşynyň ilkinji ýylynda kömek edip biljek 10 sany diri galmak maslahatynyň sanawyny düzdüm.

  1. Garaşýan zatlaryňyzy peseldiň.

Öweý maşgala hünärmeni Ron Dealyň pikiriçe, garyşyk maşgalanyň garyşmagy üçin ortaça ýedi ýyl gerek. Ron, maşgala ýaly duýup başlamak üçin näçe wagt gerekdigini düşündirmek üçin krokpotyň şekilini ulanýar. Haýal bişirilýän ýerde käşiri çalt ýumşadyp bilmersiňiz we öweý maşgalaňyzyň bir aýyň içinde birleşmegine garaşyp bilmersiňiz.

Nika hormat mekanyna mynasyp bolsa-da, birkemsiz durmuş gurýan iki sany kemçiliksiz adamyňdygyna düşünmelidiris. Maşgalany garyşdyrmak üç ýa-da dört ýa-da 12 kämillik däl adamyň bilelikde durmuş gurýandygyny aňladýar.

Diňe bir adada bir topar adamyň galan şol teleýaýlym görkezişleriniň birine meňzeýär. Nerwler gatnaşýar; şertler gatnaşýar; gorky çekilýär. Someöne näme üçindir maşgala durmuşymyzyň kämil we hemişe şadyýan bolmagyna garaşýarys.

Resul Pawlus Rimliler 3: 10-da “Hiç kim dogruçyl däl, ýok, biri-de ýok” diýen ýatlatma berýär. Meselelere garaşyň we uzak wagtlap garaşyň. Bagt we şatlyk pursatlaryny hazyn ediň we Hudaýa ahyrsoňy şypa getirjekdigine ynanyň.

  1. Altyn düzgüni ýerine ýetiriň.

Biziň hemmämiz ýalňyşýarys we hemmämiz bagyşlanmaga mätäç. Her kime wagtal-wagtal dökülýän merhemet gerek. Merhemet, hatda özüne mynasyp bolmasa-da, birine goldaw berýär. Isanyň sözleri bilen aýdanyňda: “Başgalaryň size näme etmegini isleseňiz, olara-da şony ediň” (Luka 6:31). Başga bir söz bilen aýdanyňda, merhemet we bagyşlanmak isleýän bolsaňyz-da, öweý maşgalaňyzdaky adamlara şeýle garamalysyňyz.

Şikaýatlar barada aýdylanda, maşgalaňyza görelde alyň. Ilki bilen zatlary goýberen bol. Derrew siziň peýdasyna gaýdyp gelmezligi mümkin, ýöne beýik ýoly alyp, maşgalaňyza parahatçylygyň ýoluny görkezýärsiňiz.

  1. Gaty mowzuklardan gaça durmaň.

Garyşyk maşgalalaryň iň kyn ýerleri, oňaýsyz gepleşikler. Çagalaryň nähili reaksiýa görkezjekdigini öňünden aýdyp bolmaz. Ene-atalar agyr duýgularyň pyýada goşuna çykanda, söweş meýdanyna gaýdyp barmak üçin batyrlyk gazanmak kyn.

Hünärmenler maşgala ýygnaklarynyň yzygiderli wagtyny maslahat berýärler. Gaty temalarda açyk pikir alyşmak üçin iň gowy forum. Husbandanýoldaşymyň maşgalasy muny rahat duýmady, şonuň üçin adamym ikimiz kyn temalar ýigrenji kellelerini terbiýelänlerinde çagalar bilen gürleşmek üçin batyrlyk ýygnamaga mejbur bolduk.

Edenimiz üçin minnetdar. Käwagt gorkularymyz esassyzdy. Beýleki wagtlarda çagalaryň ol ýerde bilmeýändigimizden gorkýandyklaryny bildik. Ahyrynda meseleler nähili çyksa-da, söhbetdeşlige hemmeleriň goşulandygyny bilip, özümi gowy duýdum. Olaryň sesi bardy, bu meniň üçin möhümdi.

  1. spouseoldaşyňyz bilen yzygiderli sene gijelerine gidiň.

Nikamyzyň ilkinji iki ýylynda, sene gijesi meni dälilikden halas etdi. Söýüşmek üçin her anna gijesini aýyrýarys. Juma gijesi gelýänçä demimi saklaýan wagtlarym boldy. Bu, arakesmeden dynmagyň ýeke-täk umydydy.

Beýleki wagtlar, ýer ýüzünde iň soňky etmek isleýän zadym, “şol adam” bilen duşuşmakdy. Weöne yzygiderli oturylyşygymyz bardy, şonuň üçin gitmäge mejbur boldum. Otherwiseogsam, adamym bütin gije kellämiň arkasy bilen gürleşerdi. Sene gijesi bizi ähli ünsden sowup, näme üçin Robbi bilen durmuş gurandygymy ýatlatdy. Ol gyzykly, romantik, gyzykly, görmegeý … we muňa haýran galmak üçin aslynda haýallap bilýärdim. Öz-özüme pikir ederdim, häzir ýadymda. Aslynda bu adamy haladym!

Eger yzygiderli oturyp bilmeýän bolsaňyz, her hepde ýygnakdan bir maşgala bilen söwda ediň. Iň bolmanda, aýda bir gezek senäni goýuň. Agşamlyk naharyny alyp bilmeýän bolsaňyz, şem, ýorgan we kepek alyp, ýerli seýilgähe gidiň. Tigir sürüň. Pyýada ýöräň. Aloneeke-täk bir zat ediň.

Ilkinji nikalar çagalary bolmazdan ozal şeýle gatnaşyklary ýola goýýarlar. Dostluk gatnaşyklaryny berkitmek üçin ünsüni sowjak zatlar gaty az. Şonuň üçin täzeden durmuşa çykanymyzda, munuň bolmagy üçin giňişlik döretmeli. Eger döretmeseňiz, bolmaz.

  1. Tertibi we hormaty gurmak.

Muny aýtmak bilen, gaty çyzyk çekmek ýa-da düzgün-nyzam polkuny başlatmak diýmek däl. Diňe ene-atalar birligi hökmünde çagalaryna ygtyýarlyk tertibi we ululara nähili garalmalydygy barada garaşmaly diýjek bolýaryn. Bu, öweý maşgalamyzda eden bolsadym.

Düzgün-nyzamyň köpüsi biologiki ene-atadan bolmaly. Bu gaty erbet ýalňyşlyk etdim. Singleeke eje hökmünde çagalarymyň tertipsiz we erkek adama mätäçdigini duýdum. Şonuň üçin Robbi bilen durmuş guranymda, olaryň nobata durmagyny isledim.

Boldy. Emma gorkup, bulaşdylar. Bu adamyň kimdigini we näme üçin birden olaryň durmuşyna ygtyýarlyk edendigini bilmeýärdiler. Başga hiç kimde beýle ygtyýar ýokdy. Näme üçin? Näçe köp “näme üçin?” Diýip soradylar. şonça-da hormatsyzlyk duýýardy we aýlaw dowam etdi.

Düzgün-nyzamy yzyna alanymda, zyýan ýetdi. Çagalarym Robbi bilen sagdyn gatnaşyk gurmazdan ozal, olaryň arasynda birnäçe ýyllap dowam eden gorky arasy döräpdi.

Şonuň üçin çagalaryň hatyrasyna ygtyýarlyk tertibini dörediň. Sözleriň we hereketleriň nämedigini we hormat goýmaýandygyny aýdyň. Sargytlar gapma-garşy bolanda kimiň soňky sözüni düşündiriň. Maşgalaňyzdaky düzgünleriň nähili işlejekdigi barada aç-açan düşünje beriň.

  1. Çagalar biologiki ene-atalary bilen ýeke wagt geçirsinler.

Garyşyk maşgala emele gelende, är-aýal durmuşy paýlaşjak we garrajak biriniň bardygyna begenýärler. Thoseöne şol ikisiniň çagalarynyň ulalýan ýyllaryny kim bilen geçirjekdigi barada saýlaw ýokdy.

Mundan başga-da, diňe bir ene-atanyň ölümi ýa-da aýrylyşmagy sebäpli ýitirenok, hossar ene-atasy indi täze maşgalasyna ýitýär. Biologiki çagalar özlerini äsgermezlik ýa-da hatda duýup bilerler. Öz öýlerinde keseki ýaly duýup bilerler. Bu hasrat we ýitginiň başga bir derejesi, başga bir bagtly, sagdyn çagada depressiýa ýa-da gozgalaň döredip biler.

Maşgala näçe mätäç bolsa-da, çagalaryň töwereginde hiç wagt aýlanmaly däldir. Theöne öweý ene üçin terjime edip biljek ýeke-täk ene. Şol bir dilde gürleýärler. Çagalar eşidilmeli we ene ýa-da kaka üçin henizem möhümdigini bilmelidirler.

Adamym haýsydyr bir baglanyşygy saklamak üçin ýetginjek ogly bilen golf oýnamaga gidýärdi. Çagalarym kiçi bolansoň, her gije hersi bilen 15 minut geçirip, olary düşege salýardym. Duýgulary we gorkulary hakda soradym. Näme bolsa-da, mydama söýgime ynandyrýardym.

  1. Çagalaryň maşgala üçin gutarnykly karar bermegine ýol bermäň.

Leeke-täk ene-atalar köplenç çagalaryna maşgala kararlarynda aşa ygtyýarlyk berýärler. Netijede, çagalara näme iýmelidigini we güýmenmek üçin näme etmelidigini çözmäge aňsat. Daş-töwereginde başga uly adam ýok, ýekeje ene-ata nahar iýmek ýa-da film görmek ýa-da seýilgähe gitmek barada jedel etmekden gaty ýadady.

Gynansagam, köne endikler agyr ölýär we ýeke ene-atasy durmuşa çykanda, bio ene-ata maşgala hökmünde näme etmelidigi barada maglumat almak üçin köplenç çagalaryna ýüzlenýär. Onlyeke-täk mesele, ene-atalaryň ikisi-de halanýan çaganyň kimdigi barada uruş döredýär.

Çagalardan teklip alyp bilersiňiz, ýöne munuň diňe teklipdigini bilýändigine göz ýetiriň. Ene-atalar nirä gitmelidigi barada iň soňky karary bererler we bu meselede gutarnykly söz ýok. Bu, häkimiýete we hormata düşýän başga bir ugur.

  1. Doga et, doga et, doga et.

Namaz okamagyňyzy ýatlatmaly däldigimi bilýärin. Öweý maşgalanyň gündelik işiniň tebigy bölegi diýen ýaly. Godöne Hudaýyň dolandyrýandygyny ýatlatmak isleýärin. Öweý maşgalaňyzyň agzalaryny üýtgedip bilmersiňiz. Olary isleýän zadyňyzy edip bilmersiňiz. Emma gözegçilikde saklaýan adama ýüz tutup bilersiňiz.

Filipililer 4: 6-7: “Hiç zat hakda alada etme, hemme zatda doga-dileg we şükür bilen ýalbarmak, islegleriňi Hudaýa mälim etsin. Hemme düşünjeden ýokary bolan Hudaýyň rahatlygy, ýüregiňizi we aňyňyzy Mesih Isada gorar. ”

Öweý maşgalada özbaşdak çözüp boljak köp zat bar. Gowy habar, hökman däl. Theagdaýdan daşlaşyp: God Hudaý, bu ýürek meselesi. Muny saňa berjek “-diýdi.

  1. Hasrat bolsun.

Gaýgy diňe ölüm üçin däl. Aýralyk ölüm ýaly hasrat çekýär. Gaýgy, düýşümiziň asla bolmazlygy umydy bilen birden baky ýok edilende duýýarys.

Çagalaryňyzyň gaýtadan durmuşa çykanynda edil şonuň ýaly duýulýar. Her dürli ýaralary açýar we şeýle pikirleri oýandyrýar: Eje / kaka näme pikir edýär? Ejeme / kakama wepaly bolmaly. Kakam / ejem maňa muny nädip edip biler? Ol meni söýenokmy? Men ýeterlik dälmi? Sanaw dowam edýär!

Siziň bilmeli zadyňyz, adamlar gynananda geň zatlar edýärler. Bu adama fiziki, emosional we ruhy taýdan täsir edýär. Emosional gahar-gazap ýa-da yza çekilmegi mümkin. Täze çäreleri synap görüp bilerler ýa-da ozal gowy görýän zatlaryna gyzyklanma bildirip bilerler. Olar bir gün saňa ynanyp, ertesi gün duşman ýaly garamagy mümkin.

Gynanmak üçin giňişlige ýol bermeli. Çagalar hasratyny başdan geçirmese, güýçlener we güýçlener. Kiçijik zatlardan duýgularyňyza zyýan bermäň. Garşydaş duýgularyň boljakdygyna düşüniň. Çagalara ýitgileri hakda gürleşmäge rugsat beriň. Duýýan zatlaryna söz goýmaga kömek ediň. Hiç haçan “Özüňizi erbet duýmaň” ýa-da “Beýle duýmaly däl” diýmäň.

Olaryň dünýäsinde bu täzeden durmuşa çykmak bolup biljek iň erbet zatlaryň biridir. Goý, özlerini erbet duýsunlar we aglamak üçin egin teklip etsinler. Rimliler 12:15: “Şatlanýanlar bilen begeniň; aglaýanlar bilen aglaň. ” Olaryň hasratyny aýyrma. Agyry boşatmagyna ýol berseňiz, ahyrsoňy gutularlar.

  1. Taşlamaň!

Ikinji nikanyň dowamly abraýy ýok. Täzeden durmuşa çykmak bilen baglanyşykly garaşylmadyk lapykeçlikler we basyşlar bilen geň zat ýok. Käbir adamlar hiç zat işlemeýän ýaly synanyşmagy bes edýärler. Özlerini günäkär hasaplaýarlar we ýalňyşlyk goýberendiklerine ynanýarlar.

Emma Hudaý külüň gözelligini getirip biljekdigini gaýta-gaýta subut etdi. Ningaslygy şatlyga öwrüp biler. Mukaddes inazgyda görýän gudratlarymyzyň hemmesini edip bilýän bolsa, ýykylan öýleriňizden maşgala gurup biler. Taşlamaň. Hudaýyň henizem siziň we maşgalaňyz üçin meýilnamalary bar.