Baýramçylyklar

Pop-Pop, Genri we ýatda saklamagymyň sebäpleri

Pop-popym hekaýalary gürrüň berdi. Ejem-ejemiň oňa nädip aşyk bolandygy hakda. Deňizler hakda. Soň bolsa onuň okamadyk käbir syrlarynyň bardygyny bildim.

Pop-popym Riçard Rasmussen hekaýalary gürrüň bermegi gowy görýärdi. Doganoglanlarym ýakdy, men ondan durmuşy hakda bize gürrüň bermegini haýyş etdim. Iň halanýan zadymyz, 7-nji synpda ejem-ejeme nädip aşyk bolmagydy.

Özüni özüne çekmegiň usullary barada bize gürrüň berdi: Frank Sinatranyň alyp giden konserti, pul gazanmak üçin birnäçe aýlap zähmet çekdi. Soň bolsa başga bir ýigit bilen nädip tanyşdy.

Günleri, aýlary we ýyllary düşündirende, 20 ýaşynda duýgularyny yzyna gaýdyp bermegine sabyrsyzlyk bilen garaşdy. Ol gözlerini aýlap: “Aý, Riçi, dur!” Diýerdi. masgaralamak. Whatöne näme bolsada, elmydama hekaýasynyň soňunda ony öpýär. Olaryň söýgüsi asyrlar boýy bolupdy.

Pop-pop, şeýle hem deňizdäki wagty hakda hekaýalar aýtdy. Hundredsüzlerçe erkek üçin aşpez bolandygyny ýada saldy. Şol döwürde başlanan we onlarça ýyldan soň güýçli bolan dostlugy ýada saldy.

Uruş gahrymany

Bir gün bize dosty Genriň hekaýasyny gürrüň berdi. Ol we Genri mekdepde bütin wagt dost bolupdylar we bilelikde gulluga goşulmak kararyna geldiler. Pop-popym goşuna gitmek isledi, ýöne Genri deňiz güýçlerine gitmek isledi. Hasaba alnan gününe çenli ikisi-de islegini üýtgetmek üçin beýlekisini sokup bilmediler. Şeýdip, harby gulluga gelenlerinden soň ýollaryny aýyrdylar.

Pop-pop, goşuna gitmegi saýlap aldy. Iki harby bölüme-de çuňňur duýgularynyň ýokdugyna düşündi, şonuň üçin Genri deňiz flotuna goşulmak kararyna geldi.

Ol seretdi, ýöne Genrini tapyp bilmedi. Heöne fiziki taýdan gutarandan soň özüni geň galdyrjakdygyna karar berip, deňiz güýçlerine goşuldy.

Şeýle-de bolsa, Pop-popymdan habarsyz Genriň hem pikiri bardy. Pop-pop bilen bile bolmak üçin islegini üýtgedip, goşuna girdi. Fiziki taýdan biri-birini tapanlarynda, edenlerine ynanyp bilmediler. Pop-popymyz bize seredip: “Hakyky dostluk näme: gurban we söýgi” diýerdi.

Ageaşymyz we sadalygymyz sebäpli Pop-pop hekaýany köp ýyllap galdyrdy. Genriň uruşdan gaýdyp gelmändigini bilip, has ulaldym. Pop-popym nädip ölendigini bize aýtmady. Käbir uruş syrlary bar, ýaşyna garamazdan, aýdyp boljak we eşitmek üçin gaty köp.

Pop-pop ýaňy-ýakynda uruşdan soň ýaşap biläýjek ömri üçin Genrä hemişe minnetdardygyny we bergidigini duýýandygyny aýtdy.

Baky gahryman

Hatyra gününiň nämedigi dälmi? Erkinleriň ýurdunda ýaşamak üçin janyny pida edenleri ýada salýarsyňyzmy? Durmuş gazanmak üçin öldi.

Gurbanlyk hakda pikir edenimde, iň soňky gurban berenini ýatlap bilemok. Isa kämildir. Günäsiz. Oňa adamzadyň başdan geçiren ykbaly, ölüm jezasy berilmedi. Emma haçda ölüp, Hudaý bilen ebedi gatnaşykda bolmagymyz üçin ähli günälerimizi Öz üstüne aldy. Şeýlelik bilen bir gün erkin, Jennetiň hakyky topragynda ýaşap bileris.

Şonuň üçin bu dynç günleri, nädip bilýändigiňizi iň gowy usul bilen Hatyra gününi belläň. Dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen paradlara, pikniklere we ýygnaklara gidiň. Durmuşyňyzy berenleriň hormatyna doly ýaşaň, şonuň üçin gülki, iýmit we erkinlik bilen doldurylan günlerden lezzet alarys. Genri ýalylar. Biziň hemmämiz sag bolsun aýdýarys.

Deathöne ölümi ahyrsoňy bize bol durmuş beren Birini hem ýatladalyň. Onuň gurbanlygy hemme zatdan ýokarydyr. Bu bize diňe bu durmuşda Onuň üçin ýaşamaga erkinlik bermän, eýsem geljekdäki ebedi ýaşaýşa umyt hem berdi. Isa, biz seni öwýäris.