Nika

Porn endikini nädip aýyryp bilerin?

Pornografiýa bilesigelijiligimizi artdyrýar we jynsy isleglerimizi emele getirýär. Eger siz ýa-da tanaýan biriňiz kynçylyk çekýän bolsa, bu maslahatlar kömek edip biler.

Pornografiýa ilkinji gezek täsir edenim, altynjy synpda synpyň ortasynda. Bir dostum ýalaňaç aýalyň suratyny gujagyma taşlady.

Bir sekunt seredip, soňam arkaýynlyk bilen yzyna berenim ýadymda. Utanmadym. Höwes ýok. Şekili gaýtadan işlemek üçin hiç hili çarçuwa ýok, meniň pikirimçe, bulaşyklyk boldy.

Şekili diňe gysga sekunt görenem bolsam, ýadymda.

Klasdaşym has güýçli reaksiýamyň ýokdugyndan aç-açan lapykeç boldy, ýöne 35 sekuntdan soňam bir sekuntlyk oýnunyň henizem ýanymda boljakdygyna ikimizem düşünmedik.

Pornografiki şekiller we wideolar, beýlekiler ýaly beýnimize özlerini ýakmagyň usuly bar. Olar bilesigelijiligimizi güýçlendirýär we jynsy isleglerimizi düzmäge kömek edýär.

Ilkinji täsiriňizi ýadyňyzdamy?

Maslahatyň spikeri we çopan geňeşçisi hökmünde men bu soragy ýüzlerçe gezek berdim. Her kimiň jogaby bar. Köpler bu endigi taşlamak üçin ençeme ýyllap göreşendiklerini boýun alýarlar.

Eger siz ýa-da tanaýan biriňiz pornografiýa bilen göreşýän bolsaňyz, aşakdakylar kömek edip biler.

Meseläni boýun alyp, pornografiki endigi aýyryň

Adamlaryň özüni alyp barşyny aklamak üçin täsin ukyby bar. Öňki pornony ulananyňyz üçin gaty ökünen bolsaňyzam, “Bu kän bir zat däl” ýa-da “Hiç kime zyýan beremok” ýaly içerki deliller bilen göreşip bilersiňiz. “Hiç kim meniň gowy boljakdygymy bilmese.” Ora-da şahsy halaýan, “Men hakykatdanam aldamok”.

Porn endigine garşy ilkinji ädim, meseläňiziň bardygyny boýun almakdyr. Isanyň nazarynda höwes bilen zyna arasynda tapawut ýok (Seret Matta 5: 27-28). Hawa, bu gaty uly mesele. Birine – ýanýoldaşyňyza we özüňize azar berýärsiňiz.

Hawa, aldaýarsyňyz.

Jynsy günäňizi Hudaýa boýun alyň we ondan bagyşlanmagyny soraň. Soňra ýene-de ynanyp we boýun alyp boljak kämillik ýaşyna ýeten imanly tapyň. Bu siziň eden iň kyn işiňiz bolup biler, ýöne möhüm ädimdir.

Bu boýun almagyň nähili bolup biljekdigi barada has giňişleýin maglumat üçin “Pornografiýadan azatlyk tapmak” okaň

“Şonuň üçin günäleriňizi birek-birege boýun alyň we sagalmagyňyz üçin birek-birege doga ediň” (Jamesakup 5:16).

Islegleriňize düşünip, pornografiki endigi aýyryň

Porn görmek jynsy höweslendiriş bilen çäklenmeýär. Stressi dolandyrmak, keýpiňizi sazlamak we islenýän, islenýän ýa-da gözegçilikde saklamaga kömek etmek üçin ulanylyp bilner. Erkekleriň we aýallaryň pornografiýa höweslerine sezewar bolýan dürli islegleri bar.

Porn endikini ýeňip geçmek üçin pornografiýanyň jynsy taýdan düzedip bolmajakdygyna düşünmeli. Çuňňur düşünilmeli we Mesihe getirilmeli zerurlyk bar.

Esasy isleglerim çylşyrymlydy. Kiçijik wagtym biologiki kakam tarapyndan terk edilip, gadyrymy bilmek we her kimiň meni islejekdigine ynanmak üçin göreşdim.

Hudaýa ýeterlik dällik duýgularymy näçe köp getirenimde, şonça-da olary bejerip bildi we pornografiýanyň özüne çekijiligi gowşady.

Päsgelçilikleri gurup, pornografiki endigi aýyryň

Isa: “Sag gözüň seni günä etse, ony ýyrt we taşla. Çünki, tutuş bedeniňizi dowzaha taşlanyňyzdan bir agzany ýitirseňiz gowy bolar “(Matta 5:29).

Isanyň göçme manyda gürländigi düşnükli bolsa-da, bu meseläni aýdyp bolmaýar. Geljekdäki günäleriň öňüni almak üçin gurban bermäge taýyn bolmaly. Ejizlik pursatlaryna taýýarlanmagyň iň amatly wagty güýç pursatlarydyr.

Onlaýn akym hyzmatlaryňyzy ýatyryň. Telefonyňyzda we kompýuteriňizde blokatorlary guruň. Ynamly dostuňyza parolyňyzy we tötänleýin barlamak hukugyny beriň. Olda-da köne mekdebe gidip, telefon satyn alyň.

Geljekde özüňize iň gowy üstünlik gazanmak üçin zerur çäreleri görüň.

Goldaw alyp, pornografiki endigi aýyryň

Utanç, köplenç pornografiki endikden dynmak üçin zerur kömegi almakdan saklaýar, ýöne beýle bolmaz. Birinji Korintoslylar 10: 13-de: “Adam üçin adaty bolmadyk synag sizi başdan geçirmedi. Hudaý wepalydyr we sizi başarnygyňyzdan has köp synamaga ýol bermez, synag bilen çydap bilmegiňiz üçin gaçmagyň ýoluny hem üpjün eder.

Bu aýat bizi azyndan iki ýol bilen höweslendirýär:

  • Synaglarymyzda ýeke däl. Näme göreşseňizem, beýlekiler şuňa meňzeş bir zady başdan geçirdiler.
  • Hudaý çykalga wada berýär.

Köplenç çykalga ruhy çopan, geňeşçi ýa-da iň ejiz wagtyňyz size zerur goldawy berip biljek başga bir imanly bilen gürleşmegi öz içine alýar.

Endikleriňizi bilip pornografiýa endigini aýyryň

Jynsy günälere gaýdyp gelmek seýrek “bolup geçýär”. Adatça, öňünden bolup geçýän däp-dessurlar zynjyry bar. Endikleriňizi kesgitlemegi öwrenseňiz, nagşy gaty uzaga çekmezden kesip bilersiňiz.

Adaty bir nagyş şeýle bolup biler:

  1. Uklap bilmeýärsiňiz, şonuň üçin düşegiňizden çykýarsyňyz.
  2. Kompýuteri açyň
  3. Okamak üçin gyzykly zatlar gözläp başlaň.
  4. “Günäsiz” serhet mazmunyna baglanyşyklary yzarlaýar.
  5. Pornografiki mazmuna baglanyşyklary bilgeşleýin yzarlaň.
  6. Puşman boluň.
  7. Göz aýlamagyň taryhyny “arassala”.
  8. Bedat.

Tanyş ýoldan gidip barsaňyz, nagşy bozmak üçin bir zat ediň. 20 sany iteklemek, sendwiç ýasamak ýa-da ýanýoldaşyňyza garaşylmadyk söýgi hatyny ýazmak.

Hatda kiçijik üýtgeşiklik hem aýlawy döwmek üçin ýeterlik bolup biler.

Beýniňizi täzeden taýýarlamak bilen pornografiki endigi aýyryň

Beýniniň pornografiýa bolan reaksiýasy geroine meňzeýär. Güýçli we aşa endikli, ýöne ýeňmek mümkin däl.

Bagtymyza, beýnimiz wagtyň geçmegi bilen üýtgäp biler. Bir gural çalmagy ýa-da täze güýmenje öwrenmegi öwrenşiňiz ýaly, beýniňizi pornografiýadan uzaklaşdyryp bilersiňiz.

Ulanylmaýan nerw ýollary kiçelýär. Täzeleri gaýta-gaýta täsir etmek arkaly emele gelip we güýçlenip biler. Esasy jynsy günälere eltýän ýollary açlyk we takwalyga alyp barýan ýollary güýçlendirmekdir.

“Men ýaş gyza höwes bilen seretmezlik üçin gözlerim bilen äht etdim” (Eýup 31: 1).

Mysal üçin, esasy görkezişleriň köpüsi gowulaşan meýilnamalar bilen “ýumşak pornodan” başga zat däl. Munuň ýerine, Hudaýy we ýanýoldaşyňyzy hormatlaýan gyjyndyrmalara üns beriň. Jynsy gatnaşykda bolanyňyzda çyralary ýakyň, saz çalyň we otagy ysly şemlerden dolduryň. Görünýän ýerler, sesler we yslar täze nerw ýollaryny berkitmäge we beýniňizi sagdyn jyns taýdan aňlatmaga gönükdirip biler.

“Çeşmäňize bereket bersin we ýaşlygyňyzyň aýaly, ýakymly sugun, ajaýyp kepderi bolsun. Döşleri sizi hemişe lezzet bilen doldursyn; söýgüsinde hemişe serhoş boluň ”(Süleýmanyň pähimleri 5: 18-19).

Jynsdan agyz beklemek bilen pornografiki endigi aýyryň

Adatdan daşary ýagdaýlar doly “jyns taýdan çalt” talap edip biler. Jyns diskiňizi “täzeden açmak” üçin 90 günüň dowamynda ähli jynsy höweslerden (fiziki, görüş, akyl) saklanmak.

Bu gaty çylşyrymly bolup görünse-de, durmuş gurmagyň köp möwsümi çalt jyns gatnaşyklaryny talap edýär (kesel, ýerleşdiriş, göwrelilik we ş.m.). Impulslaryňyzy dolandyrmak ukyby wepalylyk kasamlaryňyzyň möhüm bölegidir.

Spouseoldaşyňyz bilen gürleşiň Belli bir wagt bilen ylalaşyň we birek-biregi jogapkärçilige çekiň. Soňra oraza gutarandan soň belläň.

“Çünki aýalyň öz bedenine ygtyýary ýok, ýöne äri. Edil şonuň ýaly-da, äriniň öz bedenine ygtyýary ýok, ýöne aýalyň ygtyýary bar. Birek-biregi mahrum etmäň, belki çäkli wagt üçin ylalaşykdan başga, özüňizi doga edip bilersiňiz; ýöne özüňizi dolandyryp bilmeýändigiňiz sebäpli Şeýtan sizi synamaz ýaly, ýene bir ýere jemleniň “(1 Korintoslylar 7: 4-6).

Her kimiň pornografiki endikden çykmagy mümkin

Elýeterlilik we jemgyýetçilik kadalary ilkinji gezek açylanymdan bäri düýpgöter üýtgedi. Reklama we ýarym wagt görkezişlerinden başlap, köpçülikleýin habar beriş serişdelerine çenli seksuallaşdyrylan material irki we has irki döwürlerde adamlara täsir edýär.

Eger onuň elinden dynmak üçin göreşýän bolsaňyz, ýüregiňize alyň. Dawut patyşa jynsy günä bilen göreşdi we hatda muny ýapmak üçin adam öldürdi. Şeýle-de bolsa, Hudaý ony my öz ýüregimden adam “diýip atlandyrdy. (Dawudyň toba dogasyny 51-nji mezmurda okaň.)

Hudaýyň size bolan söýgüsi, endikden dynmak ukybyňyza bagly däldir. Ol siziň göreşiňize düşünýär. Rimliler 5: 8 bize: “Hudaý bize bolan söýgüsini entek günäkär wagtymyz Mesihiň biziň üçin ölendigini görkezýär” diýýär.

Isleseňiz, Hudaý siziň bilen pornografiki endikleriňizi ýok eder. Oryeňiş mümkindir.