Şertler we şertler

OneGooal-a hoş geldiňiz!

Bu şertler, https://OneGooal.com salgysynda ýerleşýän OneGooal web sahypasyny ulanmagyň düzgünlerini we düzgünlerini görkezýär.

Bu web sahypasyna girmek bilen, bu şertleri kabul edýärsiňiz öýdýäris. Bu sahypada görkezilen ähli şertleri kabul etmeseňiz, OneGooal-ny ulanmagy dowam etdirmäň.

Aşakdaky terminler şu şertlere, gizlinlik beýannamasyna we boýun gaçyrma habarnamasyna we ähli şertnamalara degişlidir: “Müşderi”, “Siz” we “Siziň” size, bu web sahypasyna girýän we kompaniýanyň şertlerine laýyk gelýän adama degişlidir. “Kompaniýa”, “Özümiz”, “Biz”, “Biziň” we “Biz” kompaniýamyzy aňladýar. “Partiýa”, “Taraplar” ýa-da “Biz”, Müşderini we özümizi aňladýar. Termshli şertler, Müşderä kompaniýanyň görkezýän hyzmatlaryny üpjün etmek babatynda isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen iň laýyk görnüşde Müşderä kömek etmegimizi amala aşyrmak üçin zerur tölegleri teklip etmegi, kabul etmegi we göz öňünde tutmagy aňladýar. we Gollandiýanyň bar bolan kanunlaryna tabyn. Aboveokardaky terminologiýanyň ýa-da başga sözleriň ýekelik, köplük, baş harplar bilen ýazylmagy we / ýa-da olar biri-biri bilen çalşylýar we şonuň üçin şol bir manyda ulanylýar.

Gutapjyklar
Gutapjyklary ulanýarys. OneGooal-a girmek bilen, OneGooal-nyň Gizlinlik Policyörelgesi bilen gutapjyklary ulanmaga razy bolduňyz.

Interaktiw web sahypalarynyň köpüsi, her sapar üçin ulanyjynyň maglumatlaryny almak üçin gutapjyklary ulanýar. Gutapjyklar, web sahypamyza girýän adamlara aňsatlaşdyrmak üçin belli bir ýerleriň işlemegini üpjün etmek üçin web sahypamyz tarapyndan ulanylýar. Käbir şahamça / mahabat hyzmatdaşlarymyz gutapjyklary hem ulanyp bilerler.

Ygtyýarnama
Başgaça düşündirilmedik bolsa, OneGooal we / ýa-da onuň ygtyýarnamalary OneGooal-daky ähli materiallar üçin intellektual eýeçilik hukugyna eýe. Intellektual eýeçiligiň ähli hukuklary goralandyr. Bu şertlerde kesgitlenen çäklendirmelere sezewar bolan şahsy ulanyşyňyz üçin OneGooal-dan girip bilersiňiz.

Etmeli däl:

“OneGooal” -dan material çap ediň
OneGooal-dan satmak, kärendesine almak ýa-da kiçi ygtyýarnama materiallary
OneGooal-dan materiallary köpeltmek, köpeltmek ýa-da göçürmek
OneGooal-dan mazmuny paýlaň
Şu Ylalaşyk şu günden başlar. Şertlerimiz Şertler we şertler generatorynyň we Gizlinlik syýasaty generatorynyň kömegi bilen döredildi.

Bu web sahypasynyň bölekleri ulanyjylara web sahypasynyň käbir ugurlarynda pikirleri we maglumatlary ýerleşdirmäge we alyşmaga mümkinçilik berýär. OneGooal, teswirleri web sahypasynda bolmazdan ozal süzmeýär, redaktirlemeýär, neşir etmeýär we gözden geçirmeýär. Teswirler OneGooal, onuň wekilleri we / ýa-da şahamçalarynyň pikirlerini we pikirlerini görkezmeýär. Teswirler öz pikirlerini we pikirlerini iberýän adamyň pikirlerini we pikirlerini görkezýär. Ulanylýan kanunlar tarapyndan rugsat edilen derejede, OneGooal Teswirler ýa-da teswirleriň ulanylmagy we / ýa-da ýerleşdirilmegi we / ýa-da peýda bolmagy netijesinde dörän we / ýa-da çekilen jogapkärçilik, zyýan ýa-da çykdajylar üçin jogapkärçilik çekmeýär. web sahypasy.

OneGooal, ähli Teswirlere gözegçilik etmek we ýerliksiz, kemsidiji ýa-da şu şertleriň bozulmagyna sebäp bolup biljek islendik teswirleri aýyrmak hukugyny özünde saklaýar.

Siz muňa kepil geçýärsiňiz we wekilçilik edýärsiňiz:

Teswirleri web sahypamyzda ýerleşdirmäge haklysyňyz we munuň üçin ähli zerur ygtyýarnamalar we razylyklar bar;
Teswirler haýsydyr bir intellektual eýeçilik hukugyna, şol sanda awtorlyk hukugyny, patentini ýa-da üçünji tarapyň söwda belligini çäklendirmezden öz içine almaýar;
Teswirlerde şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi üçin töhmetçilikli, töhmetçilikli, kemsidiji, biabraý ýa-da başga bir hili bikanun material ýok.
Düşündirişler, iş ýa-da adat ýa-da täjirçilik işlerini ýa-da bikanun işleri soramak ýa-da öňe sürmek üçin ulanylmaz.
Şeýlelik bilen, OneGooal-a teswirleriňizi islendik görnüşde, formatda ýa-da metbugatda ulanmak, köpeltmek, redaktirlemek we başgalaryna ulanmak, köpeltmek we redaktirlemek üçin aýratyn ygtyýarnama berýärsiňiz.

Mazmunymyza baglanyşyk
Aşakdaky guramalar deslapky ýazmaça rugsady bolmazdan web sahypamyza baglanyp bilerler:

Döwlet edaralary;
Gözleg motorlary;
Habar guramalary;
Onlaýn katalog paýlaýjylary, web sahypamyzy beýleki sanalan kärhanalaryň web sahypalaryna baglanyşdyryşy ýaly baglanyşdyryp bilerler; we
Peýdasyz guramalardan, haýyr-sahawat söwda merkezlerinden we web sahypamyz bilen baglanyşdyryp bilmeýän haýyr-sahawat ýygnamak toparlaryndan başga-da ulgamlaýyn akkreditlenen kärhanalar.
Bu guramalar, baş sahypamyza, neşirlere ýa-da beýleki web sahypasyna baglanyşyk bolup bilýänçä baglanyşyp bilerler: (a) hiç hili aldawly däldir; (b) baglanyşýan tarapyň we önümleriniň we / ýa-da hyzmatlarynyň hemaýatkärligini, tassyklamagyny ýa-da tassyklamagyny ýalan görkezmeýär; we (c) baglanyşýan tarapyň sahypasynyň çägine laýyk gelýär.

Aşakdaky guramalaryň beýleki baglanyşyk haýyşlaryna seredip we tassyklap bileris:

köplenç belli sarp ediji we / ýa-da iş maglumat çeşmeleri;
dot.com jemgyýetçilik sahypalary;
haýyr-sahawat guramalaryna wekilçilik edýän birleşikler ýa-da beýleki toparlar;
onlaýn katalog paýlaýjylary;
internet portallary;
buhgalteriýa, hukuk we maslahat beriş firmalary; we
bilim edaralary we söwda birleşikleri.
Bu karar bersek, bu guramalaryň baglanyşyk haýyşlaryny tassyklarys: (a) baglanyşyk bize ýa-da akkreditlenen kärhanalarymyza ýaramaz görünmez; (b) guramanyň biziň bilen hiç hili negatiw ýazgylary ýok; (c) giperlinkanyň görünmeginden bize peýda, OneGooal-yň ýoklugyny öwezini dolýar; we (d) baglanyşyk umumy çeşme maglumatlarynyň çäginde.

Bu guramalar, baglanyşyk bolýança baş sahypamyza baglanyp bilerler: (a) hiç hili aldawçy däl; (b) baglanyşýan tarapyň we önümleriniň ýa-da hyzmatlarynyň hemaýatkärligini, tassyklamagyny ýa-da tassyklamagyny ýalan görkezmeýär; we (c) baglanyşýan tarapyň sahypasynyň çägine laýyk gelýär.

Aboveokardaky 2-nji bentde sanalan guramalardan biri bolsaňyz we web sahypamyzy baglanyşdyrmak isleseňiz, OneGooal-a e-poçta iberip bize habar bermeli. Adyňyzy, guramaňyzyň adyny, habarlaşmak üçin maglumatlary, şeýle hem sahypaňyzyň URL-sini, web sahypamyza baglanyşdyrmak isleýän islendik URL-leriň sanawyny we isleýän sahypamyzdaky URL-leriň sanawyny goşmagyňyzy haýyş edýäris. baglanyşyk. Jogap üçin 2-3 hepde garaşyň.

Makullanan guramalar web sahypamyzy aşakdaky ýaly baglanyşdyryp bilerler:

Korporatiw adymyzy ulanmak bilen; ýa-da
Baglanylýan birmeňzeş çeşme kesgitleýjisini ulanmak bilen; ýa-da
Sahypamyzyň baglanyşdyrylmagynyň başga bir düşündirişini ulanmak bilen, baglanyşýan tarapyň sahypasyndaky mazmunyň we formatyň manysy bar.
Söwda belligi ygtyýarnamasy şertnamasynyň ýoklugyny baglanyşdyrmak üçin OneGooal-yň nyşanyny ýa-da beýleki sungat eserlerini ulanmaga ýol berilmeýär.

iFrames
Öňünden tassyklamazdan we ýazmaça rugsady bolmazdan, Web sahypalarymyzyň töwereginde web sahypamyzyň wizual görkezilişini ýa-da daşky görnüşini üýtgedýän çarçuwalar döredip bilmersiňiz.

Mazmun jogapkärçiligi
Sahypaňyzda peýda bolan mazmun üçin jogapkärçilik çekmeris. Sahypaňyzda ýüze çykýan ähli talaplardan goramaga we goramaga razylaşýarsyňyz. Töhmet, ahlaksyz ýa-da jenaýatçy hökmünde düşündirilip bilinjek ýa-da üçünji taraplaryň hukuklarynyň bozulmagyny ýa-da başga bir bozulmagyny goldaýan haýsydyr bir baglanyşyk (lar) peýda bolmaly däldir.

Gizlinligiňiz
Gizlinlik ýörelgesini okaň

Hukuklary goramak
Linkshli baglanyşyklary ýa-da web sahypamyzdaky haýsydyr bir baglanyşygy aýyrmagyňyzy haýyş etmek hukugymyz bar. Haýyş bilen web sahypamyzdaky ähli baglanyşyklary derrew aýyrmagy tassyklaýarsyňyz. Şeýle hem, bu şertleri üýtgetmek hukugymyz bar we bu syýasaty islendik wagt baglanyşdyrýar. Sahypamyzy yzygiderli baglanyşdyrmak bilen, bu baglanyşyk şertlerine boýun bolmaga we olary ýerine ýetirmäge razy bolýarsyňyz.

Sahypamyzdaky baglanyşyklary aýyrmak
Web sahypamyzda haýsydyr bir sebäbe görä kemsidiji baglanyşyk tapsaňyz, islendik pursat habarlaşyp bilersiňiz we habar berip bilersiňiz. Salgylary aýyrmak haýyşlaryna serederis, ýöne size ýa-da göni jogap bermäge borçly däldiris.

Bu web sahypasyndaky maglumatlaryň dogrudygyny kepillendirmeýäris, onuň dolulygyna ýa-da takyklygyna kepil geçmeýäris; web sahypasynyň elýeterli bolmagyny ýa-da web sahypasyndaky materiallaryň täzelenmegini üpjün etmeris.

Düşündiriş
Ulanylýan kanunlar tarapyndan rugsat edilen iň ýokary derejede web sahypamyz we bu web sahypasyny ulanmak bilen baglanyşykly ähli wekilçilikleri, kepillikleri we şertleri aýyrýarys. Bu boýun gaçyrmada hiç zat bolmaz:

ölüm ýa-da şahsy şikes üçin jogapkärçiligimizi çäklendiriň ýa-da aýyryň;
Galplyk ýa-da galp maglumat bermek üçin jogapkärçiligimizi çäklendiriň ýa-da aýyryň;
ulanylýan kanunlara rugsat berilmeýän islendik görnüşde biziň ýa-da borçnamalaryňyzy çäklendiriň; ýa-da
ulanylýan kanunlara laýyklykda aýrylyp bilinmejek islendik ýa-da borçnamalaryňyzy aýyryň.
Şu Bölümde we bu boýun gaçyrmagyň beýleki ýerlerinde kesgitlenen jogapkärçiligiň çäklendirmeleri we gadaganlyklary: (a) öňki abzasa degişlidir; we (b) boýun gaçyrmakdan gelip çykýan ähli borçnamalary, şol sanda şertnamada, gynamalarda we kanuny borçlaryny bozmakda ýüze çykýan borçnamalary dolandyrýar.

Web sahypasy we web sahypasyndaky maglumatlar we hyzmatlar mugt berilýänçä, haýsydyr bir tebigatyň ýitmegi ýa-da zaýalanmagy üçin jogapkärçilik çekmeris.