Garyşyk maşgala

Singleeke-täk ene-ata ýa-da garyşyk maşgala hökmünde ybadathana gitmek

Singleeke eje öweý eje öwrülensoň, sagalmak üçin ýygnaga ýüz tutýaryn. Myöne maşgalamyň şöhlelenmeýän ýerinde kabul edilendigini duýmak kyn.

Longakynda uly gyzymy terbiýeleýän ýeke ejem boldum. Bir ene-atanyň öýünde iň bolmanda bir döwülen ýürek ýaşaýandygyny gaty gowy bilýärin.

Maňa durmuşymyzda bu döwürde iň köp ugur gerekdi. Helpöne kömek etjek hristian kitaplaryny, sapaklaryny ýa-da terbiýeçilerini tapyp bilmedim. Kyn boldy. Şeýle-de bolsa, Hudaýyň ýüregine ýakynlygyny subut edýändigini elmydama duýýardym.

Indi men garyşyk maşgalada, daşardan birnäçe çaga bilen bagtly durmuş gurýaryn. Stillöne henizem öýümiziň döwülen ýüregi bilen öňki durmuşymyzy we maşgalalarymyzy ýitirmek bilen göreşýärin. Men bejeriş işinde.

Şonuň üçin köp adamyň sagalmak üçin kömek soraýan ýerine: ybadathana seredýärin. Adamlary gynamak taryhda kömek soramak üçin ybadathana gitdi. Onlyeke-täk mesele, şypa kabul etmek we söýgi bilen başlaýar. Maşgalamyň ýygnakda şöhlelenmegini görmedik wagtym, kabul edilendigimi duýmak kyn.

Maşgalamyz däl

Ruhy çopanymyň indiki aýda wagyz etjek maşgala seriýasyny yglan edende, gysga möhletli umyt beren ýeke-täk däldigimi bilýärin. Öň optimist boldum, belki bu gezek ol meniň bilen gürleşer. Thenöne ýadymda, ol ýekeje ene-atany ýa-da garyşyk maşgalany – meniň maşgalam hakda däl.

Ybadathanamyň kabulhanasyndaky kiçi topar saýlawlarynyň tablisalaryna göz aýlanymda, ýüregim gysýar. Toparlaryň hiç biri-de maşgalamyň düzümine meňzemeýär.

Ybadathananyň içinde ýeke ene-atanyň ýa-da garyşyk maşgala bolmak üçin iň kyn ýer bolup biljekdigini öwrendim. Maşgala ministrlikleri köplenç maşgala kategoriýamyza baha berýärler we yzygiderli üns bermeýärler.

Emma bu üýtgemeli. Şahsy tejribämizden gelip çykanymyzda, maşgalalarymyz hem kömege, söýgä, goldawa we höweslere mätäç. Biz beýleki maşgalalar ýaly çagalara iman mirasyny bermek isleýäris.

Her dürli maşgala ýetmek

Garyşyk maşgala täze durmuş üçin mümkinçilikleri aňladýar. Bu täze nika. Ybadathananyň içinde bir täze maşgala gurmak üçin durmuşa çykan bu iki maşgalanyň Hudaýyň islän maşgalalary däldigini aýdandygyny eşitdim.

Ynan mana. Bize aýtmak hökman däl. Leeke-täk ene-atalar we garyşyk maşgalalar ýürek agyrysyny gowy bilýärler. Maşgalalarymyzyň belli bir döwürde pese gaçandygyny bilýäris (ölüm sebäpli ýüze çykan agyryly ýagdaýlardan başga).

Adaty bolmadyk maşgalalaryň köpüsi eýýäm ybadathana kabul edilmek duýgusy bilen göreşýärler. Resurslaryň ýoklugy we bize laýyk boljak ýeriň ýoklugy bilen üstesine stres goşmaga ýer ýok.

Bu, ybadathana we paraşerç maşgala ministrlikleriniň bu maşgalalara ýüz tutmak üçin bilgeşleýin bolmagynyň has köp sebäbi. Maşgalalarymyz bejerýär. Mesihiň bedeni üçin kömek etmek we oňa goşulmak nähili ajaýyp zat.

Ilkinji göçümi et

Seni ýeke ene-ata ýa-da garyşyk maşgala hökmünde ýer tapmakda kynçylyk çekýän hökmünde höweslendirmek isleýärin. Heartürek agyry, lapykeçlik, bulaşyklyk we hatda has köp zat üçin açlyk duýup bilersiňiz.

Indiki gezek kiçi topar tablisalaryna göz aýlanyňyzda, ýöne maşgalaňyza laýyk gelýänini görmersiňiz, indiki iň ýakyn ýerini tapyň. Singleekeje ene Mukaddes Kitaby öwrenenokmy? Ejeleriň Injili öwrenmegine goşulyň. Gijeki garyşyk nikanyň senesi ýokmy? Nika gijesine çykyň.

Toparyňyzyň beýleki gatnaşyjylary bilen tanşanyňyzdan soň, özüňizi aýna edýän az sanly maşgalany taparsyňyz. Ybadathana birikmek isleýän we başga biri bilen tanyşmak isleýän beýleki ýeke ene-atalara ýa-da garyşyk maşgalalara duşarsyňyz.

Indiki gezek kimdir biri maşgalasyna meňzeýän kiçi topar gözläninde, elýeterli bolup biler, sebäbi siz we täze dostlaryňyz indiki garyşyk maşgalanyň ýa-da ýeke ene-atanyň kiçi toparynyň ýolbaşçysy bolmak kararyna geldiňiz. Bu başlangyç ädimleri, tutuşlygyna maşgalanyň dürli adamlara dürli ýollar kesgitlenendigine düşünmäge kömek edýär. Olaryň hemmesine hyzmat etmek ýygnak hökmünde biziň işimizdir.

Häzirki wagtda ýekeje ene-atasy ýa-da garyşyk maşgalasy üçin ýygnagyňyzda ýer tapmakda kynçylyk çekýän bolsaňyz, synap görüň.

Öz içine alyjy ýygnak boluň

  1. Her bir maşgalanyň Hudaýyň öňünde möhümdigini biliň. Käbir däp bolmadyk maşgalalar eýýäm ybadathana kabul edilmek duýgusy bilen göreşýärler. Şahsy adamlar hökmünde we ybadathana bedeniňize möhüm goşant hökmünde baha beriň.
  2. Churchygnagyňyzdaky däp bolmadyk maşgalalara ýüz tutuň. Maşgalasy üçin nädip doga edip biljekdigiňizi soraň. Bu, ybadathananyň olara üns berýändigini we olara alada edýändigini görkezýär.
  3. Gatnaşyklary guran garyşyk we ýeke ene-ata maşgalalaryndan kömek soraň. Taňry degýän we üýtgedýän islendik adam beýik lider döredýär. Şahsy zerurlyklaryny kanagatlandyrýan kiçi toparlary bolan ýygnagyňyza açyk boluň. Oňa ýolbaşçylyk etmäge çagyryň.

“Onuň, meniňki we biziň maşgalamyz” mübärek. Adamym ikimiz ybadathana işlemegi ýüregimize düwdük. Şeýlelik bilen, her dürli maşgala hyzmat etmek üçin bilgeşleýin niýetlenen ýygnak öýümiz bar. Ybadathanada bir ýere mätäç bolan beýleki maşgalalar üçin ýer tapyp bileris.