Nika

Sosial aralyk maşgalaňyzdaky aralyga sebäp bolýarmy?

Written by Margaret P Holman

Karantinler, sosial aralyk we saglyk gözegçiligi bizi gündelik işlerimizden we rahatlyk zolaklarymyzdan daşlaşdyrýar, bu bolsa durmuşda köp sanly duýgularyň döremegine sebäp bolýar.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda COVID-19 wirusynyň ilkinji günlerinde pandemiýanyň näderejede erbetleşjekdigini bilmezden ozal milli, döwlet we ýerli ýolbaşçylar tarapyndan gysga görkezmeler berildi:

  • Degişli sosial aralygy saklaň.
  • Faceüzüňize degmekden gaça duruň.
  • El bilen gowy ýuwuň.
  • Esasanam garry ýa-da immuniteti ýok bolsa seresap boluň.

Görkezmelerde eşidenlerim: Beýleki ýokanç keseller ýaly paýhasly boluň, bu kesel bilen has köp boluň.

Aýalym Elli düýbünden başga bir zat eşitdi: Gerek däl bolsa öýde boluň, adamlardan daşda duruň, köpçülige degmäň we adatdakysyndan has köp alada ediň.

Öz sosial aralygymyz

Bowling üçin iki dostum bilen duşuşmagy meýilleşdiripdim. Bowler toparlarynyň arasynda azyndan bäş zolak bolar. Emma Elli näme üçin hatda pikir etjekdigime düşünip bilmedi.

Mundan başga-da, howly bagymyzy ekmek üçin zerur zatlary ýygnamak üçin dükana gitmegi meýilleşdirdim. Men oňa zerur zatlaryň hemmesiniň daşarda boljakdygyna, hiç kime ýakyn bolmaly däldigime ynandyrdym. Muňa garamazdan, ol muny gaty töwekgelçilikli hasaplady.

Dürli garaýyşlarymyzyň arasyndaky ägirt uly jedel, gowy söweşmek üçin birleşmegimizi saklamady.

Özümi aşa reaktor diýip, özümi köpürjik bilen örtüp, çölüň ortasynda ýaşap biljekdigime ynanýardym. Elli blokda gezelenç etmekden başga islendik syýahatymyň saglygym bilen pursatdan peýdalanmaga mynasyp däldigini alada goýýardy.

Dogry. Beýniniň çişinden gutulýaryn we başgaça sagdyn bolsamam, rak keseline garşy göreşmek maňa ýokançlyga has ygtybarly immun ulgamyny berdi. Ol meni ýitirip biler öýdüp gorkýardy.

Bu meselede uly tapawudymyza garamazdan, sowuk kelleler we mylaýym ýürekler agdyklyk etdi. Ol meniň has jemgyýetçilikdigime düşündi we aladasynyň özenine düşündim. Bowling bilen hemme zat gowy bolsa-da, aýalyma bikanun alada dörederdi. Şeýdip, sowadym we gitmejekdigimi aýtdym.

Öýi abadanlaşdyryş dükanyna syýahat barada aýdanymda, Ellini başgalardan sosial aralyk (15 fut) bilen meşgullanjakdygyma ynandyrdym. Awtoulagda gidip, öýe gaýdyp barmak üçin hemme zady ýüklemegime garaşýan wagtym, töleg nokadyndaky hemme zady ideg edip bilýän bolsa, bag merkezine baryp biljekdigimize razy boldy.

Koronawirus döwründäki söýgi

COVID-19-yň çynlakaýlygyny bilemizden soň, Elliniň nukdaýnazaryndadygy äşgärdir. Thoseöne şular ýaly zatlar, şahsyýetleriňizdäki iň çuňňur tapawutlary we kalbyňyzyň iň zerur zerurlyklaryny we aladalaryny ýüze çykarýan meseläniň ortasynda duranyňyzda.

Karantin, sosial aralyk we saglyk gözegçiligi döwürleri bizi gündelik işlerimizden we rahatlyk zolaklarymyzdan daşlaşdyrýar. Bu bulaşyklyga, lapykeçlige, alada we beýleki jedellere sebäp bolup biler.

Bu duýgularyň eýýäm daş ýüzüne ýakyndygyny we zatlary ýola goýmak üçin diňe kiçijik bir trigger gerekdigini boýun almak möhümdir. Gatnaşyk, adatça, jedeli döredýän zatlardan has möhümdir.

Gürrüň düşünişmezlik faktlaryndan başga zat däl. Bu birek-birege ideg etmek we gatnaşyklarymyzda agzybirligi görmek hakda. Haýallamaga, duýgularymyzy habarlaşmaga we ýanýoldaşymyzyň dünýägaraýşyna we duýgularyna mähir we düşünişmegi giňeltmäge taýyn bolmaly.

Sosial aralyk bize başga bir gün howp saldy.

Sosial aralykdan çykyp bolmajak tapawut barmy?
Aýalym ajaýyp aşpez. Şeýle-de bolsa, mydama nahara çykmakdan lezzet aldym. Diňe adatdakysyndan başga görnüşli aşhanadan lezzet almak üçin däl-de, Elli aşhanadan dynç almak.

Elbetde, bu koronawirus wirusynyň arasynda bolup geçmeýär, ýöne restoranlarda ulag sürmek we eltip bermek teklip edilýär. Ellini taşlamak gowy pikir bolar öýdüpdim.

Bu meniň pikir edişim ýaly gitmedi.

Derrew öýümize ýokanç keselleri getirip biljekdigimizi aýtdy. Iýmitlerimiziň gaplarda boljakdygyny aýdanymda, içindäki iýmitleriň wirus bolup biljekdiginden howatyr etdi.

Mundan beýläk iteklemedim. Agşamlyk naharyna kömek edip bilerinmi ýa-da käbir jogapkärçiligi egninden aýyrmak üçin soňundan arassalap bilerinmi diýip soradym. Başga bir wagtda getirerin. Ikimiziňem stresdigimizi we azajyk däli bolýandygymyzy bilýärin.

Aslynda, beýleki gije Josephusubyň nädip adalatsyz türmede saklanandygy hakda Mukaddes Kitaby öwrenýärdik. Ol fyrownyň kätipçisiniň düýşlerini düşündirende, Josephusup ondan fyrownyň öňünde kazyýet işini açmagyny haýyş etdi.

Elli bu günler sosial aralykdan we koronawirusdan öň görmedik zadymyzy görkezdi.