Baýramçylyklar

Söýgüliler gününde şowsuz bolýardym

Oýun çalşýan pikir meni noldan gahrymana alyp barýança, bu dynç alyşda elmydama şowsuz ýaly görünýärdim.

Söýgüliler günümdäki şowsuzlyklar, dördünji synpdaky gyz dostum bilen başlandy. “Gyz dostum” diýmek bilen, men her gün mekdepden soň üçege çykan owadan gyza ýüzlenýärin, ýöne başgaça degmek ýa-da gürleşmek nerwim ýokdy.

Şeýle-de bolsa, ol muny “durnukly gitmek” diýip atlandyrdy, meniň pikirimçe, bu aýratyn günde menden bir zada garaşýar. Şeýdip, men oňa bir aýy we şokolad satyn aldym.

Şol gün ol meniň bilen aýrylyşdy. Romeaş Romeo men däldim.

Bu günki güne çenli dowam edýär. Indi ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri meniň guşagymyň aşagynda, Walgreens-iň utanç gezelençini bir ýa-da 20 gezek alyp barýandygym belli.

Siz tertibi bilýärsiňiz. 14-nji fewral, sagat 5: 50-de, henizem aýalyňyz üçin ýekeje zat satyn almadyňyz. Şeýlelik bilen, işden öýe gaýdyp barýarkaňyz, kartoçka geçelgesine urup, şol bir kynçylykda bir topar dogan taparsyňyz. Her kim: “, ok, elbetde soňky sekuntda garaşmadym diýýän ýaly göz bilen görüşmekden gaça durýar. Bu barada birnäçe hepde bäri pikir edýärin. Beýleki zatlar awtoulagda. Men şu ýerde birnäçe soňky bellikleri almak üçin geldim. ”

Meniň üçin, hatda öňünden meýilleşdirenimde-de, ony dogry hasaplap bilmedim. Kart hiç wagt gaty gowy däldi. Gül satyn almaga synanyşdym, ýöne aýalym has amatly bir zat üçin pul tygşytlamagy makul bildi. Şaý-sepleri saýlamakda başdan geçiren kynçylyklarymy başlamaň.

Söýgi möwsüminiň ýigidimiň hemmesine gülgüne reňkli öwüşgin çaýmagyň özboluşly usuly bar diýip aýdyp bilersiňiz. Iň bärkisi, takmynan ýedi ýyl ozal, meni noldan gahrymana alyp barýan oýun çalşyjy pikirim bardy.

Pikirim: Mitçel maşgalasynyň söýgi baýramy

Bilýärin, gaty gowy? Şöhratly şadyýanlyk bilen dammak. Öňe gidiň, alyň we özüňizi gowy saklaň. Dogrymy aýtsam. “Mitçel maşgala söýgi baýramy” sözüni başga bir ýigide utanman aýdyp biljek däl. Bransondaky haýsydyr bir geň aýdym aýdýan topara meňzeýär, ýylgyrýan çagalaryň eje we kakasy rus höwürtgeleri ýaly iň uzyn we iň gysga tertipde ýerleşdirildi.

Guysöne, meni diňläň, ýigitler, ýylyň iň uly ýeňşini tapyp, wagtyň geçmegi bilen size has köp sylag berjek däbe başlap bilersiňiz.

Injilde bu hakda okanymdan soň söýgi toýy hakda pikir etdim. Rebbiň çörek we şerap naharyndan tapawutlylykda, bu hemmeleriň ýygnanan, nahardan lezzet alýan we agzybirlik duýgusy bolan doly nahardy.

Şeýdip, men öz-özüme: “Haý, belki, bu biziň üçin peýdaly bolup biler!” Çalt çakylyk etdim, üýtgeşik zat ýok, ýönekeý kagyz ýüzünde el bilen ýazylan bellikler – her maşgala agzasyny Söýgüliler güni nahara çagyrýardym. Ilkinji Mitçel maşgalamyz toýy gowy görýär.

Onsoňam, meniň peýnir pikirime kim gülmedi? Maşgalam.

Aslynda munuň tersine. Çagalarym tolgundylar we derrew: “Kaka, söýgi baýramy näme?” Diýmek islediler. Seresaply aýalym bilesigelijilik bilen sorady we “Näme meýilleşdirdiň?” Diýip sorady.

Aslynda entek pikir etmedim, şonuň üçin garaşmalydyklaryny aýtdym. Emma garaşmak eýýäm güýçlenýärdi. Iň esasy, diňe pikiriň özi ýeňiş ýaly duýulýan bir zady hasaplaýan ýalydy.

Elbetde, indi söýgi toýuny bermeli boldum. Üç sany ýönekeý komponente karar berdim.

Iýmit. Sowgatlar Söýgi hatlary

Bu. Şondan bäri her ýyl şol bir bölekleri gaýtalap gelýärin. Hile, ilkinji iki komponenti ýönekeý saklamak we üçünjisine girmek boldy.

Nahar üçin çeýe bolmaga synanyşdym. Şol ýyl oglumyň saýlan ýerli burger ýerine gitdik. Iň romantik saýlaw däl (ol Söýgüliler güni üçin meniň mirasymy miras alana meňzeýär), ýöne gyzlar onuň bilen bile boldular we bizde partlama boldy. Anotherene bir ýyl daşary çykmak islemedik, şonuň üçin öýde pizza zakaz etdik. Bu hem gowy boldy.

Sowgatlar bilen bir zat. Men hiç haçan däli bolamok. Diňe halaýan süýjüleriniň bir görnüşi we belki bir ýa-da iki sany ownuk zat hezil eder öýdýärin. Men bu ýerde kämillik üçin synanyşamok. Diňe “Men muny gördüm we sen hakda pikir etdim” duýgusy ýeterlik däl.

Meni her ýyl iň gowy tarapa getirýär, aýalymyň we çagalarymyň iň köp garaşýan zady – meniň ýazan söýgi hatlarym, hemmeleriň eşitmegi üçin gaty ses bilen okaň.

Bu tejribäni we döredýän baglanyşygy suratlandyrmak kyn. Gyzym bilen mähirli sözlerimi eşidip, ýürek baglanyşygy elmydama ikimizi aglaýar. Tassyklaýyş sözlerimde içip otyrka, oglumyň gözi bilen görüşmek, adamy güýçlendirýär. Elbetde, bagtly bolup geçen wakamyz hakda oýlananymda aýalym bilen täzelenen ýumşaklyk öz peýdasyny berdi.

Iň gowusy, her kimiň beýleki adamlaryň hatlaryny hatda öz hatlaryndan has gowy görýän ýaly görünýär. Bu, Söýgüliler gününi jadyly we düşündirip bolmajak peýdaly etdi. Öňki ýalňyşlyklarymdan ep-esli öwrüm.

Diňe meniň üçin geň galdyryjy bonus

Indi, ýedi ýyllap edenimden soň, täze bir topar söýgi hatlaryny ýazmak üçin oturanymda, meni stolumda garaşylmadyk bir şatlyk garşy alýar. Munuň nämedigini bilýärsiňizmi? Öňki harplary gözden geçirmek. Kelläm öňki ýyllardaky ýatlamalar we şol döwürdäki durmuşdan tapawutly wakalar bilen doldy.

Inatladýan bu şahsy pursat ýüregimi gyzdyrýar we maňa Hudaýyň ýagşylygyny ýatladýar. Her ýyl geçip barýarka, Onuň ýagşylygynyň täze hatlary goşulýar.

Indi tolgunman, “Bolýar, men pitsa zakaz edip, süýji alyp bilerin, ýöne hakykatdanam söýgi hatynyň görnüşi däl” diýmezden ozal, sizi köşeşdiriň. Muny çekmek üçin şahyr gerek däl. Bu siziň pikir edişiňizden has aňsat. Aslynda yhlas edýän zadyňyz, ýürekden ýazylan we söýgi bilen okalýan ýönekeý pikirler ýa-da ýatlamalar.

Ine, başlamaga kömek etmek üçin birnäçe ýazuw teklipleri:

  • Men seni nähili gowy görýärin. . .
  • Soňky bir ýylda . .
  • Elmydama size hakykat bolan we diňe güýçlenýän bir zat. . .
  • Sen hakda pikir edenimde bir duýgy. . .
  • Sen bolanyňda meniň demimi alýar. . .
  • Belki, muňa düşünmersiňiz, ýöne. . .
  • Saňa hiç haçan aýtmadyk zadym. . .
  • Näme üçin seni söýýändigimi bilýärsiňmi? Sebäbi. . .

Maňa ynanyň, şol sözlemlerden soň näme diýseňiz, hemmesi gulak bolar.

Özüňiziň “söýgi baýramyňyz”
Şonuň üçin bu söýgüliler güni rahatlyk zolagyňyzdan çykyň we öz söýgi toýuňyzy taşlaň. Halaýan iýmitleriňizi bilelikde iýiň. Süýji we ýönekeý sowgat beriň. Her bir adama laýyk söýgi hatlaryny ýazyň. Soňra hemmeleriň eşitmegi üçin olary gaty ses bilen okaň.

Aýalyňyz çagalara ýazan hatlaryňyzy gowy görer. Çagalaryňyz ejelerine ýazan hatyňyzy gowy görerler. Justylyň iň uly ýeňşini tapyp bilersiňiz.