Nika

Spouseanýoldaşymy muny nädip etmeli?

Köplenç öz-özümize “spouseanýoldaşymy nädip etmeli?” Şeýle-de bolsa, “dogry ýol” baradaky jedeller, görünýänleri hakda seýrek bolýar.

Iki hepde ene-atalyk syýahatymyza, nämüçindir aýalymyň aşgazany çalyşmagy dogrydy. Mina ýalňyşdy.

Edil şonuň ýaly tejribäm bardy, ýöne bu möhüm däldi. Onuň aýdanlary ýüzüne şarpyk ýaly duýuldy.

Bu terbiýe meselesini bilelikde çözýän hyzmatdaşlarymyz diýip pikir etdim. Thatöne şol pursatdan soň, men hiç haçan onuň bilen deňeşdirmejekdigimi duýdum. Ol ejemdi.

Mundan beýläk çagalyk wezipesini ýerine ýetirmelimi ýa-da ýokmy diýip soradym.

Dogry ýol we nädogry ýol

Nika meselesindäki dawa gutulgysyz, esasanam iki tarapam halys bolanda. Emma dawa-jenjeliň düýbi ukynyň ýetmezçiliginden has çuňlaşýar.

Jamesakup 4: 1-11-de söweşleriň “isleýändigiňizi we ýokdugyňyzy” we “isleg bildirip, alyp bilmeýändigiňizi” aýdýandygy aýdylýar (2-nji aýat).

Jeýms dogry aýtdy. Özümde ýok ýaly duýýan hormatymy isledim. Ejelere berlen ýokary derejäni isledim, erkek ýaly edip bilmejekdigimi duýdum. Çalt işe gaýdyp baranymda, kakam rolumyň ýakyn wagtda maliýe üpjünçisi, oýnaýan oýunçysy we kämahal terbiýeçi derejesine düşmeginden gorkdum.

Tagta çalmak üçin “dogry ýol” ugrundaky göreş, atalygyň boljakdygyna umyt edýän zatlarymyň nyşany boldy.

Munuň ýaly söweşler adaty zat. Nikada agalyk etmek ugrundaky hemişelik söweş, diňe ýanýoldaşymyzy öz isleglerimiz bilen edip bilsek, hemme zadyň gowulaşjakdygyna ynanmaga sebäp bolýar.

Şeýle-de bolsa, gap-gaç ýuwýan maşyny ýüklemegiň “dogry ýoly”, çagalar üçin dogry ýatmak wagty ýa-da soňky satyn almagyň zerurlygy baradaky jedeller, görünýän zatlara seýrek duş gelýär.

Dawa-jenjellerimiziň aşagynda gaýmak has möhüm zat – höwes, gorky ýa-da aýdylmadyk isleg.

Şonuň üçin seredeniňde köplenç hereketlerimize ökünýäris. Näme üçin beýle gaharym geldi? Näme üçin beýle diýdim?

Mesele, öz-özümizi alyp barşymyzy düşündirmek üçin ýanýoldaşymyzyň hereketlerine näçe köp üns bersek, gapma-garşylyklaryň hakyky çeşmeleri näçe çuňlaşsa.

Spouseanýoldaşymy nädip etmelidigimi soramagyň düýp sebäbi

Gaharymyň, aşgazanyň üýtgemegi üçin Olimpiýa medalyny almak islegi bilen kän bir baglanyşygy ýokdy. Hakykat, men kaka bolmakdan gorkdum.

Eger aşgazany dogry görnüşde üýtgedip bilmeýän bolsam, onda gyzymyň maňa mätäç kakasy bolup bilerinmi?

Işe gaýdanymda ol meni ýatdan çykararmy? Ol maňa ynanarmy? Olderaşy ulaldygyça näme etmeli? Ol Mesihi söýermi ýa-da ýüz öwürermi?

Gyzymyň ejizligi, başdan geçiren her bir howpsuzlygymy ýüze çykardy.

Maňa kömek gerekdi.

Soňra Barlyk Kitabyň 2:18 ýatlady: “Soňra Reb Hudaý:“ Adamyň ýeke bolmagy gowy däl; Men oňa özüne laýyk kömekçi ederin “-diýdi.

Pespälligiň güýji

Aýalymyň gyzymyzy uklamak üçin sarsdyrýandygyna seredip, ýükümi ýeke götermeli däldigime düşündim. Hudaý eýýäm kämil kömekçi beripdi. Maňa onuň üpjünçiligini kabul etmek üçin kiçigöwünlilik gerekdi.

“Hudaý tekepbirlere garşy, ýöne kiçigöwünlilere merhemet berýär” (Jamesakup 4: 6).

Aýalymdan näme üçin usulyny menden has gowy görýändigini düşündirmegini haýyş edenimde, men geň galdym. Onuň aýdan zatlarynyň hemmesi manylydy. Onuň ýoly has çaltdy we gyzymyzyň gijäniň ýarynda doly oýanmazlygy üçin has gowy mümkinçilik bardy – bu ikimiziňem gaty zerur zadymyzdy.

Onuň maňa agalyk etmek ýa-da ene-atamyň ukyplaryny sorag etmek islemeýändigini düşündim. Diňe durmuşymyzy aňsatlaşdyrmak üçin bir hiläni paýlaşmak isledi.

Hakyky toparlaýyn iş

Köplenç dogry bolmaga synanyşýarys. Şeýle edenimizde, nikany ýaryşa öwürýäris we ýoldaş bolmagyň artykmaçlyklaryny sypdyrýarys.

Bäş jedellerinden kän wagt geçmänkä, işli günden öýe gaýdýardyk. Hemişe bolşy ýaly, gyzymyz öýe münüp uklap galdy. Ony oýarman, sallançaga geçirmek mümkin däl wezipe meniň üstüme düşdi.

Gaty köp şowsuzlykdan soň, şol gün täze bir zady synap gördüm. Birnäçe sekuntdan soň men onuň otagyndan düşdüm-de: one oneerine ýetirildi! “Diýdim.

Soňra aýalym gyzymyzyň otagyna baryp, ony barlamak üçin, sallançada rahat uklaýandygyny gördi. Henizem maşynyň oturgyjyna baglandy.

“Men saňa ynanamok!” gaharly pyşyrdady.

“Gowy” -diýdim. “Ol howpsuz, rahat we iň esasysy ukuda. Men oýananda ony çykararyn. Basymyrak bol. Geliň, uklalyň “-diýdi.

Şol gije alty sany ajaýyp sagat üznüksiz ukladyk.

Kimiň ýolunyň gowudygy möhüm däl. Bir toparda bolsak, ikimizem ýeňeris.

Maňa ýalňyş düşünmäň. Biz henizem manysyz zatlar bilen göreşýäris, ýöne bu möhüm däl. Esasy zat, biz bir toparda.