Nika

Spouseanýoldaşyňyz dowamly agyry bilen ejir çekende

Her gün irden hroniki agyrydan ejir çekýän ýanýoldaşym üçin lukmanlaryň, goşundylaryň, gözýaşlaryň we şübheleriň ýene bir güni bolarmy diýip pikir edýärin.

Sagdyn. Brideöne ýarag ýaly çaltlyk bilen gelnim yzygiderli, üýtgeşik, ýeňip bolmajak agyry duýup başlady. Indi ýanýoldaşym dowamly agyrydan ejir çekýär.

Şin sarsdyrýar, nerw alawlary, oňurgadaky agyryly çişikler, kellesinde aýlanýar, aşgazany agyrýar. Hemişe.

Elbetde, lukmanlary yzarlap başlady, onlaýn forumlara göz aýlady we ýygnak maşgalamyza gysyş etdi. Hepdeler ýygnanansoň, şuňa meňzeş görgüleri başdan geçirýän bu geň adamlar dünýäsi-de şeýle boldy. Köpüsi seýrek ýeňillik bilen.

Onuň ady bardy: dowamly agyry. Olarda-da şuňa meňzeş bir waka bardy: är-aýal dowamly agyrydan ejir çekýär.

Hekaýalary, lukmançylyk synaglaryny eşitdik, makalalary okadyk, güwänamalary diňledik (käbir umytly, köpüsi däl), kliniki gözlegler. Biz gapma-garşy pikirleri, düýpli şübheleri, ownuk masgaralary we gorkyny aldyk.

Onuň yzygiderli saklanmagy: “Bu gaty kyn.”

Diňe bir ýyl bäri agyry yzygiderli dowam edýär. On lukman (iň bolmanda), ýüz görnüşli goşundy (iň bolmanda), müň göz ýaşy (iň bolmanda), million sorag, şübhe we ýangyn bejergisiniň ýalan umytlary (iň bolmanda).

Uzyn ýol garaşýar. Hawa, men “biz” diýmegi dowam etdirýärin.

Nika halta ýaryşydyr. Bir ten hökmünde, dowamly agyry bilen fiziki taýdan ejir çekýän ýanýoldaşym bolsa-da, biz bilelikde.

Öwrenmeli zatlarymyz has köp. Hereöne şu wagta çenli ýygnan zatlarymyz.

Dowamly agyrydan ejir çekýän ýanýoldaşyna

Aýalymdan täze kadasy hakda oýlanmagyny haýyş edenimde, ine, Hudaýyň kalbynda agyry arkaly emele gelen polat.

 1. Işiňizi ýada salyň.

Bu gün bulaşyk, gynandyryjy we ähtimal lapykeç bolsa-da, Isadan şu gün size ýüklän wezipesini açmagyny haýyş ediň. Siz Onuň, biziň üçin we bu Patyşalyk üçin möhümdir. Ol kynçylykda häzirki kömekdir (Zebur 46: 1).

Aýalym üçin köplenç çig we dogruçyl journalurnal saklaýar (Heman ýaly!). Bu maşgala. Gerkulyň tagallasy bilen, bäş ýaşa çenli üç oglany ejesi edýär.

 1. Garaşylýanlary sazlaň.

Has garaňky möwsümlerde, öňküsi ýaly edip bilmersiňiz.

Taýýar bolmasa, günäkärlige sebäp bolar. Şonuň üçin özüňize mynasyp bolanyňyzdan has gowy jogap beriň (biz mesihiler merhemet diýýäris).

Has kiçi edilmeli sanaw bilen gowy boluň. Aýalym üçin käwagt bu has kiçi maksatlary aňladýar. Kir ýuwmak? .Ok. Çagalar düşekde bagtlymy? Upok. Bolýar, günüňiz haýyrly bolsun.

 1. Özüňizi goraň.

Gowy niýetli adamlar iň köp zyýan berip bilerler. Olaryň nadanlyk bilen döredilen “maslahaty” Eýýubyň dostlaryna meňzeýär: “Aý, bu diňe stres.” “Psh, bu siziň kelläňizde.” “Ine, iki sany maslahat, yzygiderli alyň.”

Closeakyn dost bolsun ýa-da MD bolsun, Hudaýyň gadyrly suratçysy hökmünde özüňizi goraň. Sen däli däl

 1. Özüňize alada ediň.

Heý, özüňe meýilli bolmak mesihi däl. Bu sözlemi täzeden oka.

Aýalymyň sagdyn iýmit saýlamagyny, yzygiderli maşk etmegini, gijeki detoks wannalaryny, Starbucks-dan iň gowy görýän çaýyny almagyny we Işaýa 43-iň başga bir aýatyny (häzirki taslamasy) ýatda saklamagyny isleýärin.

Özüni özüne wepaly adamlar bilen gurşap alandygyna begenýärin. Gerek wagty kömek soramagy öwrendi.

Sizde-de göze görnüp duran kömek etmek isleýän adamlar bar. Şonuň üçin sora! Buýsanç ýa-da ýüklemek gorkusy sizi öz işini ýerine ýetirýän Mesihiň bedeninden daşlaşdyrmaga ýol bermäň. Bu ruhy gowşaklyk.

Mundan başga-da, dowamly agyry bolan adamlaryň aňy köplenç hroniki gorky we stres söweş meýdanyna girýär. Mukaddes .azgylary ýatda saklamak üçin wagt sarp ediň. Gorky gorkusy aralaşanda, size nämäniň dogrydygyny görkezer.

Dowamly agyry bolan är-aýalyň aladasyna

Soňky döwürde birnäçe zatlar bilen meşgullanýaryn …

 1. spouseoldaşyňyza kesel bolmak üçin howpsuzlygy beriň.

Spouseoldaşyňyz kesel bolmak islemedi. Çukura gönükdirilen pes günäkärligi getirýän ýük ýaly duýmak aňsat.

Olaryň adyndan söweşmeli. Olara hassa bolmak üçin howpsuzlygy beriň. Olaryň derdine ynanyň. Akyldarlygyny tassyklaň. Maliýe taýdan, bejeriş usullaryny ileri tutuň.

 1. Indiki derejeli hyzmaty teklip ediň.

Edilmeli işler sanawy peselende, durmuşyň talaplary yzygiderli galsa, etmeli işlerimiz sanawy köpelýär.

Işler, işler, telefon jaňlary: Oýunymyzy güýçlendirmeli. Özümi, adaty, ýatdan çykarylan meselelerde aýalyma hyzmat edişimden has seýrek duýýaryn (Matta 20:28). Strategiki taýdan, onuň aladasyny ýa-da ähmiýetsizligini duýýan meselelerde, hatda soramazdan hyzmat etmegi maksat edinýärin.

 1. Akylly gürleşiň.

Aragatnaşygyňyzda paýhas geýiň. Diňleýärsiňizmi, maslahat berýärsiňizmi, diňe olar bilen aglaýarsyňyzmy, sypaýyçylyk bilen üýtgedýärsiňizmi ýa-da olaryň hemmesi kellesinde bolansoň, “gürleşiň”, paýhas dileg ediň. Siziň barlygyňyz Godsend.

Spouser-aýal dowamly agyrylara duçar bolanda, islendik nika üçin hakykat

Bu gaty kyn. Stayaşamak üçin iň gowy ýer hakykata berkidilen.

 1. Hudaý käwagt bizi garaňkylyga salýar.

Çokundyryjy Johnahýadan Ylýasa, Getsemanide Isanyň Özi çenli, Isanyň iň kämillik şägirdi üçinem durmuşyň garaňky bolýandygyny bilýäris. Käbirleri üçin beýlekilerden has garaňky. Geliň, adyny göreliň.

Heman gygyrýar: “Sen meni çukuryň düýbüne saldyň” (Zebur 88: 6).

Diňläň, men ilkinji gezek Hudaýyň + adam + ejir çekýändigini = syrdygyny boýun aldym. Ylahyýetde resmi taýdan tälim alan ruhy çopan hökmünde-de, görgüler kitaphanasynda köplenç ýitirim bolýaryn.

Günäniň awtory Hudaýmy? No.ok. Halas bolmagyň awtory. (Käwagt öz günälerimiz, öz amallarymyzdan netijeleriň çukuryna düşýär.)

Hudaý öz dünýäsinde görgülerden razymy? No.ok. Ol häzirki wagtda dünýäni satyn alýar we doly halas ediş ýoly dowam edýär.

Hudaý kosmiki sütemkärmi? No.ok. Görgülerimiz bolmasa-da, görgülerimizi maksatly, belli bir miweler bilen ekýär.

 1. Görgülerimiz bizi Isa ýaly has köp edýär.

Piter Marşal: “Kynçylykdan uly nygmatyň çykyp biljekdigi barada anyk meýilnamasy bolmasa, Hudaý bize hiç hili kynçylyklaryň gelmegine ýol bermez” diýip ýazdy.

Bu arzan “ýagty tarapa seretmek” däl. Bu weýran ediji bolup biler.

Sufferingöne görgüleriň hakykatdanam daş-töweregimizdäki adamlara Hudaý tarapyndan ýalkanýan, durmuş beriji täsirleri döredýän aç-açan bibliýa hakykatyny äsgermezlik etmek hem zyýanly. Nädip?

Isa biziň hasratymyzy we hasratymyzy göteren adamdy (Işaýa 53: 4). Ol görgülere we hasratlara içgin düşünýär.

Aýalym Maý başga bir diagnoz goýsa ýa-da ýigrenji agyry gygyrsa, Isanyň görgülerine, Özüniň ölümine gatnaşýar (Rimliler 8:17, 1 Petrus 4:13 we başgalar). Diňe bu däl: Ol şöhratynda, direlmeginde paýlaşýar (2 Korintoslylar 4:10, Filipililer 3:10).

Ol özüne meňzeýär. Gylyç ýylylyk we çekiç bilen ýasalýar. Altyn ýagty öwrülýär we ot bilen arassalanýar.

Şeýle-de bolsa, syrly, görgüler bizi ýitileşdirýär we Rebbiň we Onuň dünýäsiniň öňünde peýdaly we arassa edýär.

Aýalymyň durmuş islegleri hasam artdy. Köpümiziň adaty diýip atlandyrýan zatlarymyza minnetdarlygym artdy (we meniň ýaly, asla kabul etmäň). Onuň Isa garaşlylygy hasam çuňlaşdy.

 1. Hiç wagt görgüleriňiziň biderek boljakdygyna ynanmaň.

Biziň görgülerimiz beýleki adamlara ak pata berýär.

… Şol nygmatlary hiç haçan görmesek-de.

Hemanyň garaňkylykda başdan geçirenleri we şol tejribeleri dogruçyl ýazmagy millionlarça imanlylaryň görgülerini ýeňilleşdirdi. Şol sanda aýalym.

Thisöne şony al: Garaňkylygynyň getiren ýagtylygyny hiç wagt görmedi.

Adamlary umumy jebir-jepadan has ýakynlaşdyrýan zat ýok. Aýalymyň başdan geçiren agyrylary, nikamyzy täze derejelere çykardy. Durmuşynda şuňa meňzeş şertleri paýlaşýan aýallar ak gyzgyn söýgi we höwes jemgyýetine öwrüldi.

 1. Mesele ynanmagy saýlaýan zadyňyz.

Garaňky pasyllar dowam edýärkä, şahsy duýgular Injil hakykatyny ýok edip biler.

Her niçigem bolsa bu zatlardan gaça duruň.

Gowy, özygtyýarly Hudaýyň çuň kökleri bolmazdan (Efesliler 3: 16-21 seret); rehimli, duýgudaş Baş Ruhany bilmezden (Hebrewsewreýler 4: 14-16); ýolda şöhratyň taýyn umydy ýok bolsa (Koloseliler 1:27), titräp bilersiňiz. Ora-da döw.

Dowamly agyry sizi umytsyzlyga we ejizlige düşer. Mukaddes .azgylaryň hakykatyna ýapyşyň.

Biziň öňümizdäki ýol

Aýalym ikimiziň bu ýerden ýoluň nähili boljakdygyny bilip bilmeris. Uzyn bolandan başga. Her gün irden onuň üçin agyr gün bolarmy diýip oýanyp, Hudaýyň bize täze rehim-şepagat berendigini bilip, oýanýaryn. Hudaýyň Özüni üpjün edendigi.

Theoluň nähili boljakdygyna, ýöne kim bilen gezýändigiňize has az düşünýärin.

Eýýup bilen birlikde: “heöne meniň alyp barýan ýolumy bilýär; Ol meni synansoň, altyn ýaly çykaryn. Aýagym onuň ädimlerine berk ýapyşdy; Men onuň ýoluny dowam etdirdim we ýüz öwürmedim “-diýdi.