Nika

Spouseanýoldaşyňyz işden aýrylanda: Kömek etmegiň 5 usuly

Written by Margaret P Holman

Spouseanýoldaşyňyz işden çykarylanda, klişany saklaň, bu näme etmeli jogap. Munuň ýerine, kömek etmegiň bäş usuly bar.

Başlygym bilen 10 minutlyk söhbetdeşlikden soň, maşgalamyz öý girdejilerimiziň üçden birini ýitirdi. Durup, konferensiýa otagyndan çykanymda ýylgyrdym, ýöne ulagyma baranymda titräp, gözýaş dökýärdim. Işden çykarylýandygyny göreniňizde-de, işe başlan pursatyna doly taýýar bolup bilmersiňiz.

Bu habary ýanýoldaşyma ýetirmek has kyndy. Aglamak bilen, meni gorkuzýan her gorkyny aýtdym: Hasaplarymyzy nädip tölemeli? Başga iş tapmak üçin näçe wagt gerek bolar? Tygşytlamak üçin ýeterlik boldumy? Soonakynda iş tapmasam näme etmeli? Eger…?

Iki ýyl öň, ýolda ýoldaşymyň ýük awtoulagyny görmek üçin öýüň ortasyna geldim. Bu, işden çykarmak bilen baglanyşykly ilkinji tejribämizdi. Ikinji çagamyzdan ýedi aýlyk göwreli boldum we ýüzüniň keşbini görenimden aglap başladym.

Iş ýitirmek gaty kyn, sebäbi seýrek ýagdaýda karýeraňyza zarba urýar. Meýilnamalaryňyz, maliýe we arzuwlaryňyz birden ot aldy. Hatda Hudaýa bolan imanyňyz we gymmatlyk duýgyňyz hem soragda bolup biler.

Spouseöne ýanýoldaşyňyz işden aýrylanda näme etmeli? Maşgalaňyzyň geljegi barada öz aladalaryňyz bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, olary nädip goldaýarsyňyz?

Spouser-aýalyňyz işden aýrylanda nädip kömek etmeli

Spouseoldaşyňyz işini ýitirende näme etmelidigini anyk bilmek kyn. Goldaw bermek isleýärsiňiz, ýöne kelläňizde aýlanýan öz aladalaryňyz we aladalaryňyz bar. Öz girdejiňiz ýeterlikmi diýip alada edýärsiňiz. Ora-da pul gazanmak üçin ýarym günlük iş tapmaly bolsaňyz. Iş ýitirmegiň iki tarapynda boldum, aňsat däl.

Häzirki wagtda hemme zatdan beter, aýdyp boljak ajaýyp bir zady tapjak bolup, ikiňiziňem alada etmäň. Siziň üýtgewsiz barlygyňyz köp zat diýýär. “Biz bilelikde” -diýip, ýanýoldaşyňyzyň duýýan ýalňyzlyk ýüküni götermäge kömek edýär.

Husbandanýoldaşym ikimiz öz tejribämizden geçenimizde synag we ýalňyşlyk (belki has ýalňyş) arkaly birek-birege nädip goldaw bermelidigini öwrendik. Emma her bir är-aýal we her ýagdaý başga. Şuny göz öňünde tutup, ýanýoldaşyňyz işden aýrylanda goldaw bermegiň birnäçe usuly bar.

  1. Işlerini ýitirenlerine gynansynlar.

Işimden we eden işimden lezzet aldym. “Bu diňe bir iş” diýen gowy manyly teswirler kömek etmedi. Soňky gezek kompaniýanyň gapysyndan çykanymda, bir bölegi galdyran ýaly boldum. Maňa dowam etmezden ozal munuň agyrlygyny duýmak üçin biraz wagt gerekdi.

Spouseanýoldaşyňyz işinden we işdeşlerinden düýbünden ýigrenmese we yza gaýdyp gelmek üçin sagdyn tygşytlamasaňyz, ýanýoldaşyňyzyň iş ýitirenine gynanmaly bolar. Muny goldaň.

Birnäçe keýpiň üýtgemegine garaşyň we şu wagt ýanýoldaşyňyz bilen azajyk sabyrly boluň. Hawa, ýakyn wagtda iş gözläp başlamaly bolarlar we belki wagtlaýyn býudjet düzmeli bolarsyňyz. Emma şol gepleşiklere garaşyp bolarmy? Spouseoldaşyňyz agyrýar. Dynç alyş meýilnamalaryny täzeden düzmäge, işsizlige ýüz tutmaga ýa-da kabeli kesmezden ozal dem alyň.

Şahsy durmuşyň zerurlygyna şu wagt hormat goýuň. “Facebook” daky iş ýagdaýyny üýtgetmäge taýyn bolansoň, ederler. Her kimiň bilmegine taýyn bolmazlygy mümkin.

  1. Görkezme däl-de, höweslendiriň.

Adamym işini ýitirende, iş gözlemek boýunça kömekçi bolmagy öz üstüme aldym. Karýerasyndaky saýtlaryň köpüsinde, işinde bir zadyň haçan bolandygyny ilkinji bolup bilmek üçin duýduryşlarym bardy. Soň bolsa şol netijeleri e-poçta we tekstlere iberdim. Her gün. Aýrylyşmak bilen işden aýrylmagyň arasynda berk baglanyşyk bar. Munuň sebäbini öz gözüm bilen gördüm. (Onuň meni petiklemändigi geň zat.)

Myanýoldaşym işini ýitirmek üçin eýýäm ýüregini agyrdýardy. “Kömek” synanyşyklarym asla peýdaly bolmady. Munuň ýerine, muny özbaşdak etjekdigime ynanmaýandygym hakda pikir etdi. Bu bolsa özüni has köp şübhelenýärdi. Oňa näme etmelidigi hakda meniň görkezmäm gerek däldi. Ol meniň höwesime mätäçdi.

Şonuň üçin aýalyňyz bu rezýumeni kabul eden bolsa, oňa nähili ajaýyp ilkinji ädimdigini aýdyň. Husbandanýoldaşyňyz bir-iki gün pijamada oturyp, öýlän öýlän öýlän öýden çyksa? Şol köýnekde nähili yssy görünýändigini pikir ediň. Kiçijik öwgüler şunuň ýaly döwürde uzak ýol geçýär.

  1. Nädip kömek edip biljekdigiňizi soraň.

Husbandanýoldaşym bilen iş gözleýän betbagtlygymdan gymmatly bir sapak aldym: Ondan nädip kömek edip biljekdigimi soraň.

Haçan-da men bu kömegi teklip edenimde, ol boýun gaçyrsa, ony basmaň. Gürrüň oňa peýdaly duýmak zerurlygymy kanagatlandyrman, zerurlyklary bilen kömek etmekden ybarat.

Spouseoldaşyňyzdan kömek edip biljek anyk bir zat barmy diýip soraň. Çagasyz gurşawda işlemäge öwrenişenimden soň, adamsyma arzalary doldurmak ýa-da jaň etmek üçin stolda oturmaly bolsa, çagalary daşaryk çykarmaga kömek etdi. Öýden işlemäge öwrenişdim, şonuň üçin soramadyk bolsam beýle pikir bolmazdy.

  1. Olaryň ukyplaryny açmaga kömek ediň.

Ilkinji çagamyz dünýä inenden soň, 8-5 işimi taşladym. Husbandrime mekdebe gaýdyp barmak isleýändigimi aýdanymda ikirjiňlenýärdim. Emma gijeki sapaklar sebäpli biri-birimizi beýle görmeýändigimizi aňlasa-da, goldaw berýän we höweslendiriji zat däldi. Onuň goldawy bilen, düýbünden başga karýerany gözlemäge arkaýyn boldum.

Işden aýyrmak agyry we ýitgi gatlaklarynyň aşagynda bereket bolup biler. Karýeraňy, wezipäňi täzeden gözden geçirmegiň we Hudaýyň seni belli bir wagta tarap çekýändigini duýan wagtyň. 2 Korintoslylar 4-de Pawlus durmuş garaňky ýaly görünse-de, Hudaý hiç haçan uzakda däldigini ýatladýar. “Bizi her tarapdan gysýarlar, ýöne ezilenok; aljyraňňy, ýöne umytsyzlykda däl; yzarlanýar, ýöne terk edilmeýär; ýykyldy, ýöne ýok edilmedi (8-9-njy aýatlar).

Meni soňky nokadyma getirýär.

  1. spouseoldaşyňyz işden aýrylanda, doga ediň.

Husbandanýoldaşym işini ýitirenden soň näme diýmelidigi bilen göreşenimde, doga etdim. Maşgalamyzdan we maddy ýagdaýymyzdan gorkanymda, doga etdim. Aladalarym meni basyp aljak bolanda, Hudaý ýagdaýymyz bilen ýeterlik rahatlyk berdi.

Spouseoldaşyňyz üçin hem, dileg ediň. Kämahal özüni oňaýsyz duýup biler, ýöne iş ýitirmek stressi maşgala zyýan ýetirip biler. Durmuş sizi bölmek howpy abananda, Hudaýdan sizi ýakynlaşdyrmagyny soraň.

Şol gün ýanýoldaşyma işimi ýitirjekdigimi aýdanymdan soň, ol biziň maliýe ýagdaýymyzdan gorkup, ýüz tutup başlamaly ýerlerimiň sanawyny ýa-da işsizlik edarasynyň salgysyny görmedi. Muňa derek maňa duýgudaşlyk bildirdi. Ol şol ýerde boldy we nähili duýulýandygyny bilýärdi.

Edil şol pursat maňa gerek zatdy.

Spouseanýoldaşyňyz işden aýrylanda, “Hudaý gapyny ýapanda” çykyşdan ýa-da başga bir sözden saklaň, indiki jogaplar. Munuň ýerine, diňe özüňizi, zerur bolsa aglamak üçin egniňizi we rahatlygy teklip ediň. Kararlar başga bir gün kabul edilip bilner. Olara häzir kömek ediň.