Nika

Spouser-aýalyňy ýitirmek durmuş üçin

Gaýgy syýahatynda ýygnan köp sapaklarym bar we şolaryň biri: är-aýalyňy ýitirmegiň ýüregi ömürlik dowam edýär.

Deýwid Beasli bilen ýedi ýyllap maşyn heläkçiliginde ölendim. Ölüminiň ýedinji ýyllygy gelende, onuň öýlenenimiz ýaly köp ýyl gidendigini pikir etmek meni biynjalyk etdi.

Täsinligi 7 ýaşly gyzymyz Katrin bilen ölende bary-ýogy 3 aýlyk bolan Katrin bilen paýlaşdym. Giň gözli maňa seretdi-de: «Dawut nähili boldy?» Diýip sorady.

Dört ýyl ozal täze adamsy Robbi bilen durmuş guranymdan bäri, maşgalamyzy garyşdyrmaga şeýle üns berendigime düşündim, çagalarym biologik kakasynyň wideosyny hiç wagt görmediler.

Rememberatlamaly gün

Dawidiň aradan çykan gününde Robbi şäherden çykmagy meýilleşdirdi. Şeýdip, ejemi, kakamy, Dawudyň aýal doganyny we maşgalasyny we çagalary öý wideolaryny görüp Dawudy ýatlamaga çagyrdym.

Şeýle-de bolsa, iň soňky minutda Robbiniň sapary ýatyryldy. Öý filmlerinde oturyp, tanamaýan adama ýas tutmalydy. Roböne Robbi ýanýoldaşyny ýitirmegi başdan geçirendigi sebäpli, mähir bilen düşündi we bize goşuldy.

Hemmeler taýynlyk görüp garaşýardylar. 7 we 9 ýaşyndaky çagalarymyň ýüzlerinde bilesigelijiligiň we geňligiň görnüşini görüp bilmedim. Bu olaryň kakasydy. Ahyrsoňy Dawudyň sesini eşidip, gödek sözlerini görüp, garnynyň gülküsini eşidip bilerler. Bäbek bolup, ejesine çuňňur alada edişini görüp bilýärdiler.

Ylham pursaty

Köne wideo ekranda eşidilende hemmeler ümsüm boldular. Birdenem, ol meniň gaty gowy görýän ýüzüm, çagalarymyň kakasy, köpden bäri ýitiren dostumdy. Penjirelerden geçmişe göz aýlamagy gowy görýärdim we ýüzümi siňdirip, ýadyma düşýärdi. Birnäçe minutdan soň, çagalarymyň beren jogabyny görmek üçin seretdim, ýöne doganoglanlary bilen oýnap, eýýäm gitdiler.

Ekranda kimiň bardygyna düşünýändiklerine ynanman, olara jaň etdim. “Çagalar, bu Dawut. Onuň nähili sesini eşitmek islediň diýmediňmi? “

Katrin burça geldi. “Hawa, ýöne men ony eşitdim” -diýdi.

Olaryň gyzyklanmazlygy meni bulaşdyrdy. Sagdynmy? Olary synlamaga mejbur etmelimi? Munuň manysy näme?

Soň bolsa Katrin begenç bilen gygyrdy: “Kaka! Kaka! ” Emma ol Dawut hakda gürleşmeýärdi. Ol Robbi çagyrýardy.

Ekrandaky adam, edil uly, atasy ýaly, diňe ata-babasydy, gyzykly, ýöne durmuşy üýtgetmedi. Bäş minutlyk seredişinden özüne zerur zatlaryň hemmesini aldy. Oturgyçdaky adam kakasydy.

Ol Robbiniň gujagyna girdi. Kiçijik gyzjagazyna diňe kakanyň edip bilşi ýaly, ony uly, güýçli gollarynda sallady. Ekranda başga bir adamyň, janyny beren, täze doglan bedenini uly we güýçli gollarynda ýuwup, ýuwunýan köne wideolary görüp otyrkalar, gysyşdylar, diňe kakanyň kiçijik gyzy üçin edip bilşi ýaly.

Spouser-aýalyňy ýitirenden soň gapma-garşy duýgular

Şol bir wagtyň özünde begendim we gynandym. Katrin Robbiniň bardygyna begenýärdim, Dawid ýaly kakanyň bolmagyny isledi. Munuň özi däldigine gynandym. Dawid hiç wagt öýlenmedik dul ene tarapyndan terbiýelenip, dünýäniň iň gowy kakasy bolmagyny isledi. Emma Hudaýyň başga bir özbaşdak meýilnamasy bardy.

Dawid ölenden soň, adamlar maňa: You Sen gaty ýaş. Againene öýlenersiň “-diýdi. Emma bu maňa teselli bermedi. Bu sypdyran nikam däldi. Bu Dawutdy. Başga birine öýlenmek ony yzyna getirip bilmez we beýle bolmazdy.

Bu ýyl Dawudyň ölüminden 10 ýyl geçer. Men Robbi bilen ýedi töweregi öýlendim. Biz bagtly, gowy düzülen we çagalarymam şat. Garyşyk maşgalamy dünýä bilen söwda etmerin. Thatöne bu meniň Dawudy henizem küýseýändigimi aňlatmaýar.

Gaýgy sapagy

Gaýgy syýahatynda ýygnan köp sapaklarym bar we şolaryň biri: spouser-aýalyňy ýitirmegiň ýüregi ömürlik dowam edýär.

Çagalarym ýitgilerine gynanman bilerler, ýöne men gynanýaryn. Men Dawuda gynanýaryn. Ol gyzymyzy hiç haçan ýöremez diýip ýüregim gysýar. Ol hiç haçan oglumyza basketbol oýnamagy ýa-da halaýan topary üçin begenmegi öwretmez.

Anchöne gynançly pursatlarymda, dikeldýän Hudaýa hyzmat edýändigim ýadymda. Ölüm wagşy duşmandyr we kakanyň we çagalarynyň gymmatly pursatlaryny wagtlaýyn ogurlapdyr. Godöne Hudaý “köp çekirtgäniň iýen ýyllaryny bize dikeltmegi” wada berdi (eloil 2:25). Halasgärimiz ýaşaýandygy sebäpli, Dawut ýaşaýar. Çagalarym we men bir gün jennetde oňa goşularys.

Şoňa çenli ýüregim Taňrynyň üpjünçiliginiň şöhraty bilen ýitgi azabynyň arasynda üýtgär. Süleýman iň gowusy: “Hemme zat üçin bir möwsüm, asmanyň astyndaky her bir zat üçin wagt bar … aglamagyň we gülmegiň wagty bar; ýas tutmagyň we tans etmegiň wagty … ”(Wagyz kitaby 3: 1, 4). Gynanýan wagtym, özümi gynandyrýaryn. Men bagtly bolanymda, özümi bagtly etmäge rugsat berýärin. Käwagt şol bir wagtda bolýar. Hudaý şu pursatlarda meniň bilen, iň gowusynyň entek boljakdygyna beren wadalaryna pyşyrdady.

Deýwid we Robbi ýaly ähli ýakynlarym bilen bolup biljek günüme sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn. Şol ýerde mundan beýläk gözýaş ýa-da gaýgy bolmaz, men Hudaýyň öňünde durup, maňa beren zatlary üçin Oňa sag bolsun aýdyp bilerin, hatda är-aýalyny ýitirende-de.