Nika

Spouser-aýalyňyzyň başga bir stres jogaby bolanda

Marriedr-aýal hökmünde, her biriňiziň başga bir stres jogabyňyz bar. Topar hökmünde bir ýere jemlemek üçin gatnaşyk stresini nädip artdyryp bilersiňiz?

Durmuşa çykan är-aýal hökmünde siziň her biriňiziň üýtgeşik stres jogabyňyz bar diýen pikir bar.

Mysal üçin, maňa “jumper” diýip bilersiňiz. Adamlar, men oňa kömek edip bilemok. Kimdir biri meniň üstümden gizlense (seret: bezeg adamsy), gizlin adam görünýän we eşidilýän reaksiýa garaşyp biler. “Gaaaaaah!” Sometaly bir zat aýdyň.

Şundan ugur alyp, sizi tomusda asuda bir günortan göz öňüne getirmäge çagyrýaryn, adamym ikimiz svetoforda otyrdyk, penjireler ýykyldy. Şeýle hem, penjiräniň daşyndaky uly, dizel tekiz ýük awtoulagynyň möhüm jikme-jigi.

Uckük awtoulaglary Aýaly penjiräniň penjiresinden tasdan başlaýar, öz gykylygy ynamdar ýoldan çykýar. Adamsy düýbünden hiç zat diýmeýär. Lightagtylyk ýaşyl öwüsýär.

Adamsy arkaýyn: “Bu menden gorkyny gorkuzdy.”

Käşgä, bu anomaliýa, asudalygym we streslere garşy ýygnanmagymy isleýärin, edil filmdäki gahryman ýaly, ýaňy-ýakynda bolan partlamadan ýeňil kül bilen öpülen ýaňagy. Şeýle-de bolsa, köplenç Towuk Kiçijikiniň animasiýa görnüşine meňzeýärin.

Husbandöne ýanýoldaşymyň asudalygy ýaly, gatnaşyk stresini çözmegiň (asmanyň) köp usullaryna oňyn taraplar bar.

Stres jogaplaryňyz ýanýoldaşyňyzyňky ýaly däl bolsa

Stress jogaplaryňyzda siz we ýanýoldaşyňyz başgaça bolup biler.

Stressli özüňiz (ýa-da ýanýoldaşyňyz) dartgynly ýa-da ýalňyş bolup biler. Çydamlylygyň ýa-da güýjüň ýetmezçiligi. Kurt … ýa-da gaty dilden. Dominant ýa-da passiw. Höweslendirilen ýa-da göwünsiz.

COVID-19 barada aýdylanda, tutuş dünýä özüni görkezýän wersiýasyndan işleýär. Ikiňizem indiki otagda bölünip ýören çagalar bilen öýüňize gaýdyp gelýärsiňiz, belki-de, dişleriňizden asylan işleriňiziň biri bolup, tutuş jaý birden “Men däl” tarapyndan galan hapa käseleri ösdürip ýetişdirýär.

Topar hökmünde bir ýere jemlemek üçin gatnaşyk stresini nädip artdyryp bilersiňiz?

 1. Stressiňize (we ýanýoldaşyňyzyň) jogabyny biliň.

Injilde “dogan kynçylyk üçin doguldy” diýilýär (Süleýmanyň pähimleri 17:17)? Çuňlugy we gazaply gatlaklary bolan nikalar, kyn zatlara bilelikde duş gelenlerdir.

Spouseoldaşyňyz tilki çukurynda saýlan ýoldaşyňyzdyr. Hawa, olar kämillikden uzakda; käwagt Häagen-Dazsyň bir ujunda eräp ýa-da maşgalaňyzyň polk hökmünde has gowy işleýändigini duýmak isläp biler.

Emma bu hyzmatdaş siziňki. Şahsy stres jogabyňyz ýanýoldaşyňyz bilen gapma-garşy bolup biler ýa-da güýçlendirip biler.

Gatnaşyk stresindäki ýollaryňyz barada birek-birege sorag beriň – nämäniň işleýändigini we nämäniň ýokdugyny kesgitläň.

 • Stres edilende we tersine nädip bilerin? (Maslahat: Bular hakda mylaýym gürleşiň.)
 • Stres bilen baglanyşykly haýsy aýlawlarymyz bar? (Sen gürleşmeýärsiň; diňlämok. Çip iýýärsiň; çagalar uklap ýatýança işleýärin. Sen tankytlaýarsyň; ynamsyz bolýaryn …)
 • Stres bolanymyzda “biz” näme halamaýarys? Gowşak taraplarymyz nädip sürtülme döredýär?
 • Aýry-aýry stres jogaplarymyz gatnaşyklarymyza nädip güýç getirýär?
 1. spouseadyňyzdan çykarmaň, ýanýoldaşyňyz ýa-da stresiňiz duşman däl.

Stressi gowşaklyk, kämillik ýa-da şowsuzlyk bilen baglanyşdyryp bilersiňiz. Zerurlyk. Düşnüksizlik ýa-da durnuksyzlyk. “Şatlyk” ýa-da minnetdarlyk bolmazlygy. Stressi kesgitlemek, stres sizi dolandyrmazdan ozal … we söýýän adamlaryňyzy dolandyryp biljekdigiňizi aňladýar.

Hakykatda, käwagt stres jogaplary özümiziň iň çydamly, owadan, hereketlendiriji we batyrgaý görnüşlerimizi döredýär. Ony kesgitlemek, gutulgysyz gowşaklygyndan saklamaga kömek edip biler: tuneliň görüşi, reaksiýa meýilleri ýa-da duýgularymyza berlen bikanun agyrlyk güýji.

Stressli ýagdaýlarda üstünlik gazanmak üçin Hudaý bedenimizi we aňymyzy owadan ýasady. Ylmy taýdan, stresiň biziň üçin peýdalydygyna ynanýanlar hakykatdanam uzak ýaşaýarlar.

Bedenimiziň stres jogaplaryny peýdaly görenimizde (“heartüregim gysýar. Bedenim bu kynçylyga çykýar.”), Aslynda fiziki taýdan sagdyn bolýarys. Bonus hökmünde, oksitosin stres gormony bizi beýlekiler bilen emosional baglanyşykda bolmaga çagyrýar.

Sometimesöne käwagt gatnaşyklardaky stres, ýanýoldaşymyzy we nikamyzy sorag astyna alýar: Men hatda dogry adama durmuşa çykdymmy? Seniň bilen bolmadyk bolsam has bagtly bolardymmy? Biz gowy oýnadykmy? Munuň üstünden bararysmy? Çykmak hakda pikirlenmelimi?

Şuňa meňzeş soraglar bizi has köp durmuşa çykmaga, has köp topar döretmäge mejbur etmeýär. Olar bizi mind aň agzybirligine “alyp barmaýarlar (1 Petrus 3: 8). Bizi has uzaklaşdyrýarlar.

Muňa derek, ýanýoldaşymyň bu kynçylygy başdan geçirýän ýollarynda nähili asylly?

 1. Çuňňur düşünmek arkaly ýanýoldaşyňyz bilen hyzmatdaş

Spouseanýoldaşyňyzy gatnaşyklardaky kynçylyk hökmünde görmegiň ýerine, muny size we maňa öwürmek – muny meselä garşy bize öwüriň.

 • Başdan geçirmäge kömek edip biljek bir görnükli ýol haýsy?
 • Göçürmegiň mehanizmleriniň peýdasyz ýerinden daşlaşmaga nädip kömek edip bilerin?
 • Nädip siziň üçin “ygtybarly ýer” bolup bilerin?
 • Stressimiň netijelerini çekmegimiň bir usuly näme?
 • Meniň üçin çäreleriň “stres-ýeňillikli reseptini” ýazjak bolsaň, onda näme bolardy?
 • Stres bolanymyzda haýsy ýalanlara ynanýarys? (Men güýçsüz. Adamlar meni gowy pikir etmeýän bolsalar, men hiç zat däl.) Şol garaňky ýerlerde bolanyňyzda haýsy hakykaty ýatladyp bilerin?
 1. Kimdigiňizi söýmegi saýlaň

Stressiň perspektiwaly bulaşyk usuly bar. Güýçli duýgularymyz çydamlylygy ýitirip, aşa duýgurlygy döredip biler we tebigy ýagdaýda bizi has gorap biler.

.Agny, stres izolýasiýa etmek ukybyny göterýär.

Käwagt meniň stres jogabym meni kikbolda saklaýan bir kiçijik çaga öwürýär. Meniň ýolum! Dogry oýnamarsyňyz!

Şeýle-de bolsa, kämahal günäkärligiň näleti kiçijik pursatlarda – hiç kimiň ýatýan, garşy durýan ýa-da ýeňip geçýän zatlarymyzy görmeýän pursatlarynda yzygiderli yzyna öwrülmeýärmi? Bizi ýuwdýan ýa-da utanýan adama gödeklik ýa-da hakyky hoşniýetlilik hödürledi. Ora-da emosional taýdan boş wagtymyz şol mähirli, mylaýym söz.

Kalbyň ownuk, göze görünmeýän gapma-garşylyklarynda nädip ýeňip geçýändigimize haýran. Sebäbi Isanyň biziň üçin eden zady däl, duşman bolanymyzda aşyk bolmak (Rimliler 5: 8)?

Elbetde, başda duýmagyňyz mümkin. Sometimesöne käwagt ýüregimiziň söýgi hereketine eýermegi haýran galdyrýar; Taňrynyň Ruhy berekedi, Isanyň edişi ýaly kemsitmä gaýdyp gelmäge mümkinçilik berýär (1 Petrus 3: 9).

Stress edilende iň soňky etjek zadyňyz bolsa-da, senä ýetmek üçin pikir ediň. Ora-da ýanýoldaşyňyzyň egnini sürtüň (hatda ýetginjek bir bölegi şol eginlere şarpyk çalmak islese-de). Ora-da kiçijik görünse-de, şu hepde ýanýoldaşyňyzyň gowy alyp baran zatlaryny öwmek üçin bir minut wagt alyň.

(Eger başlangyç ädim gerek bolsa, Ylham 2-de Hudaýyň ýeňen adama ýedi sany düýpli wadasyny gözden geçiriň.)

Toeňmek üçin doga

Hawa, kynçylyklar hakyky we güýçlidir. Siziň stres jogabyňyz hakyky. (Käwagt sizi penjiräniň üstünden bökmek isleýär.)

Reallyöne durmuşyňyzda iň soňky sözi almak üçin hakykatdanam stres, gahar we gorky isleýärsiňizmi?

Taňrynyň merhemeti bilen ýeňiň.

Lorda Reb, her gezek haçda bolanymyzda boş mazara göz aýlamazdan hiç haçan umytsyz, özümizi tapmazlygymyzy dileýäris. Haçlara we boş mazarlara garaşyp, gündelik syýahatymyza başlamaga kömek ediň we duşanymyzda begenýäris, sebäbi siziň bilendigimizi bilýäris.