Baýramçylyklar

“Şükür” etmek üçin 7 pikir, Şükür gününden has uzak

Written by Margaret P Holman

Greenylda bir gezek naharlanjak gök noýba güle ýaly minnetdarlygymyzy bes etsek näme etmeli?

Eýýäm gyzgyn şertnamalary gözleýärsiňiz, şeýlemi? Şükür gününiň ýylyň iň uly söwda möwsümine başlamagy geň dälmi? Nahar wagtynda, “bize beren zatlary üçin”, “maşgala üçin”, “gowy iýmit üçin” Hudaýa şükür edýäris … ýöne stol açylmanka onlaýn söwda başlaýar. Haýsy pursatdan ozal kanagatlanýandygymyzy ynandyran pursatlarymyzy satyn almakdan mahrum bolmak islemeýäris.

Näme-de bolsa 50 göterim arzanladylan bolsa, başga bir waka.

Greenylda bir gezek naharlanjak bir zat bolan ýaşyl noýba güle ýaly minnetdarlygymyzy bes eden bolsak näme etmeli? Yearylyň dowamynda asla minnetdar däldigimiz däl, ýöne şeýle bolmaly durmuş ýörelgesimi? Minnetdarlyga yzygiderli üns bermek maşgalaňyzdaky dinamikany, garaýyşlary, hatda sesleri üýtgedermi?

Ine, ýylyň dowamynda öýüňizde minnetdarlygy bellemegiň ýedi usuly bar.

  1. Şikaýatlara ýol bermäň.

Ulalanymyzda, ejemiň saçak başyna goýýan zatlaryny iýdik. Garpyz çorbasyny ýasasa (hakyky hekaýa), biz ony iýdik. Eger ol brokkoli we salat ýasasa, biz ony iýdik. Ene-atalarymyza boýun bolup, bize berlen iýmit üçin minnetdar bolmalydy. Iýmitlenýänlere çydamsyzlygy sebäpli, uýam ikimiz her nahardan diýen ýaly lezzet alýardyk.

Şeýle-de bolsa, men stolda ýok zatlarymyzdan zeýrenýändigim bilen tanalýaryn. Çörek isledim. Sous bilen towuk isledim. Bir ýekşenbe güni öýlän aýal doganym ikimiz “Iş taşlaýarys! Towuk ýok, hindi, ne kwino, ne brokoli! ” Paleo däl, şekersiz maşgalalaryň iýýän iýmitini isledim.

Şeýle-de bolsa, ene-atam berk durup, meni nägilelik bilen çagyrdylar. Şükür ýüregine ir garaşýandyklary sebäpli, her gezek arz edenimde, çuňňur hormat goýmaýandygyny bilýärdim.

Gykylygyň sesi güýçlenende, ony budda sokmaga synanyşyň. Uly çagalaryňyz bilenem, öýüňizde arz-şikaýatlara ýol bermejekdigiňizi söýgi bilen habar beriň.

  1. Garaşýan zadyňyzy ýaşaň.

Çagalygymda maşgalam boş günortan öýlerde gezelenç etmekden lezzet alýardy. Her dizaýny seljermek, pol meýilnamalarynda halamaýan ýa-da halamaýan zatlarymyzy kesgitlemek we haýsy otagy saýlajakdygymyzy kesgitlemek gyzyklydy.

Emma, ​​elbetde, her gezek öz öýümize gaýdyp baranymyzda, ejem aç-açan: “Bu nähili ajaýyp jaý!” Diýerdi. Ol Hudaýyň bize beren zatlaryndan nägileligimiziň artmagyny islemedi.

Köne aşhanaňyzdan zeýrenýärsiňizmi? Aýakgap görnüşleriniň ýoklugyna göz aýlaýarsyňyzmy?

Minnetdarlyk nusgasyny bermeseňiz, çagalaryňyzdan garaşmaň.

  1. Hudaýa haýran galmak.

“Näme üçin?” Diýip soramak isleýäris. Adamlaryň öwrenýän ilkinji soraglaryndan biri. Whyöne näme üçin minnetdar bolmalydygymyzy bilmedik wagtymyz, minnetdarlygy ýygnamak mümkin däl. Näme üçin minnetdarlyk bildirmeli? Kime minnetdar bolmaly?

Zebur 100: 4-5: “Oňa şükür ediň; adyna ak pata ber! Çünki Reb ýagşydyr. Onuň mähirli söýgüsi baky we nesillere wepalylygydyr. ” Bu bölüm iki soragy gudrat bilen kanagatlandyrýar: Kime minnetdar bolmaly? Hudaý. Näme üçin oňa minnetdarlyk bildirmeli? Sebäbi Ol hemişe gowy, hemişe söýýän we hemişe wepaly.

Birini näçe ýakyn tanasak, şondan sowgat alanymyzda şonça-da minnetdar bolarys. Mysal üçin, bir dostum maňa sowgat kartyny alanymdan has gowy görjekdigimi bilýän kitaby satyn alanda has köp alada edýärin. Sowgat kartoçkasy üçin minnetdar bolup bilerin, ýöne kitap kimiň satyn alandygy sebäpli has köp many berýär.

Aýdym aýdyň, kitap okaň we Hudaýyň tebigatyny aýdyň görkezýän çagalaryňyz bilen Mukaddes .azgyny ýatda saklaň. Maşgalaňyzy Onuň tebigatyny bilmek bilen doýuň we minnetdarlygyň nähili bolýandygyny görüň.

  1. Daşardan çykyň.

Maňa daşarda durmak – gazlary diňlemek ýa-da Oriona seretmekden başga hiç zat Hudaýyň gözelligini ýada salmaýar. Kelläm, tebigatyň gözelliklerinden daşlaşdyrylan, içim gysan wagtymdan has köp nägilelik bilen örtülenok.

Gözel zatlary görmek, ys almak, diňlemek maňa Hudaýyň gözelligini ýada salýar we ýaradylyşy üçin Oňa minnetdarlygymy ýatladýar. Maşgalaňyza öwgi aýdyň. “Şol kebelegiň mämişi ajaýyp dälmi? Hudaýyň muny dizaýn edendigine gaty begenýärin.”

  1. Hudaýyň eýýäm edenini ýada salyň.

Minnetdarlyk meselesi tebigy däl. Hudaýyň bize gowy zatlar berýändigini bilsek-de, gurak pasyllar gadyrymyzy öçürip biler. Hudaýyň rehim-şepagatyny we merhemetini uzadýan döwürleri hakda amneziýa düşmek aňsat.

Öýüňizi minnetdarlyk bilen artdyrmak üçin edip boljak iň gowy zatlaryň biri, pikirlenmekdir. Köne alsurnallary okaň. Hudaý aladalaryňyzy ýeňilleşdirende ýa-da jedel etmek islegiňizi çäklendireninde täzeden pikirleniň. Taňrynyň häsiýetiniň durmuşyňyzda nähili görkezilendigini ýada salsaňyz, geljekde-de näme edip biljekdigini ýatladarsyňyz.

  1. Mesihi ýada salyň.

Resul Pawlus minnetdarlygyň kynlygy hakda hemme zady bilýärdi. Nessagşylygyň hatyrasyna, Filippidäki ýygnaga hatyny ýazanda Rim türmesinde oturdy! Şeýle-de bolsa, ol: “Nädip peseldilmelidigini bilýärin we nädip köpelmelidigini bilýärin. Islendik ýagdaýda, bol we açlyk, bollyk we zerurlyk bilen ýüzbe-ýüz bolmagyň syryny öwrendim. Meni güýçlendirýäniň üsti bilen hemme zady edip bilerin “(Filipililer 4: 12-13).

Pawlusyň keýpi peselmedi we durmuşynyň aňsatlygy bilen akmady, ýöne Mesihiň güýjünde galdy. Şahsyýeti sebäpli onuň adatdan daşary kanagatlylygy-da ýokdy; Mesihden kanagatlanmagy ony ähli möwsümlerde berkitdi.

Minnetdarlygyň iň az gabat gelýän ýerlerinde maşgalaňyza henizem Mesihiň bardygyny ýada salyň. Şeýle-de bolsa, Mesihiň iň soňky we iň girdejili ýolumyz ýaly, Oňa garşy birneme garşy durmaýar. Baýlykdan lezzet alsak ýa-da ýitgi çeksek-de, Ony tanamakdan uly zat ýok.

  1. Doga ediň

Günüň ahyrynda, minnetdar bolmak ýa-da etmezlik çagalaryňyzyň öz islegi. Injiliň ähli maslahatlaryny çykaryp bilersiňiz, çagalaryňyz şikaýat etmeklerini dowam etdirip bilerler. Bu gündelik söweş. Şonuň üçin günüňizde hakyky wagtyňyzy doga bilen geçiriň we Hudaýdan çagalaryňyzyň bar zatlary bilen kanagatlanmagyny soraň.

Bu zatlar hakda elmydama dymmak hökman däl. Maşynda, gahar-gazapdan soň ýa-da nahar saçagynyň töwereginde, ýürekleriniň kanagatlanmagy üçin doga edip, okatmak pursatyny goşup bilersiňiz.

Ajaýyp “minnetdar öýüň” ýokdugyny ýadyňyzdan çykarmaň. Hristian ýolbaşçylarynyň maşgalalary-da hemme kişini şol bir egoistlik we nägilelik bilen göreşýärler. Perfectöne kämilligiň amatsyzlygy sebäpli elimizi atyp bilmeris. Durmuşymyzdaky beýleki zatlar ýaly, Mukaddes Ruhuň ejizligimizde bize kömek edýändigini bilmek bilen, Mukaddes .azgylaryň soraýan zatlaryna boýun bolmalydyrys.

Şükür etmegiň dynç alyş naharyndan has uzak dowam etmegi üçin näme edip bilersiňiz?