Nika

Tanyşlyk soraglaryňyza jogap berildi

Guysigitler köplenç soraýan on sorag we bu köplenç kyn (we oňaýsyz gürleşmek) ýagdaýlaryna iň gowy jogaplarymyz.

Ilkinji sene bilen nika ýüzügi satyn almak arasynda bir ýerde başdan geçirmeler, açyşlar we köp jogapsyz soraglar bar. Biz alýarys. Biz ol ýerde bolduk.

Şeýlelik bilen, ýigitleriň köplenç berýän 10 soragynyň sanawyny düzdük we bu köplenç kyn (we oňaýsyz gürleşmek) ýagdaýlaryna iň gowy jogaplarymyz. Bu size aňsat dynç almaga we täze gatnaşyklaryňyzyň başdan geçirmelerinden lezzet almaga kömek eder diýip umyt edýäris.

Hemişe hemme zat üçin pul tölemelimi?

“Kim töleýär?” köp ýigit üçin has kyn sorag. Nädogry çemeleşiň we şowinist doňuz bilen erkin ýüklenýän zadyň arasynda bir ýere gaçmak howpy abanýar.

Elmydama tölemeli däl bolsaňyz, başarmaly we islemeli. Size töläniňizde:

 • aragatnaşyk bahasy.
 • hyzmatkäriň ýolbaşçylygynyň nusgasyny döretmek.
 • zerurlyklaryny özüňizden ýokary goýmagy öwreniň.
 • başga birine ideg etmek bilen baglanyşykly çykdajylary ýatladýar.
 • Eger söýgüliňiz size gowy gün geçirmek islese, sowgadyny kabul ediň. Galyberse-de, puluň ulanylyşynyň aç-açan garaýşy ýaly möhüm däl zady kim töleýär. Gyz dostuňyz bilen gürleşiň we garaşýan zatlary ara alyp maslahatlaşyň.

Eger töläp bilmeýän bolsaňyz, ony mümkinçiligiňizden daşgary çykyşlar bilen haýran galdyrjak bolýarsyňyzmy. Şeýle bolsa, meýilnamalaryňyzy ulaltmakdan gorkmaň. Piknik gymmat bahaly nahar ýaly gyzykly bolup biler.

Aýal dostlarymy saklap bilerinmi?

Closeakyn jynsdaky ýakyn dostlugy saklamak mümkindir, ýöne hiç kimiň ýaralanmazlygy üçin çäklere anyk düşünmeli.

Fiziki taýdan özüne çekiji, köpleriň pikir edişinden has suwuk. Diňe şu gün bir adamy özüne çekmeýänligiňiz, ertir özüne çekijiligiň ösmejekdigini aňlatmaýar. Aldawçylaryň köpüsi özüne çekiji binany giç görýänok.

Beýleki gyzlar bilen ýeke wagt geçirmekden we şahsy meseleler hakda gürleşmekden gaça duruň. Bu duýgy baglanyşyklaryny döredip biler. Şol gepleşikleri ýigit dostlaryňyz üçin ýazdyryň.

Gyz dostuňyz bilen ikiňiziňem kesgitlemek isleýän çäkleriňiz we näme üçin açyk gürleşiň. Rememberadyňyzdan çykarmaň, bu birek-biregiň dostlugyna gözegçilik etmek däl-de, gatnaşyklaryňyza hormat goýmagyň we goramagyň iň gowy usullaryny gözleýän ýaly.

Onuň hakykatdanam imanlydygyny nädip bilerin?

Bu düýpli sorag, ýöne kesgitlemek käwagt kyn bolup biler. Käbir adamlar, esasanam ýygnakda ulalan bolsalar, dogry jogaplary bilýärler. Gepleşikleriňiziň sorag edilişi ýaly duýulmagyny islemeýän bolsaňyz, hakykaty açýançaňyz derňewi dowam etdirmeli bolarsyňyz.

Gepleşikleriňizde Hudaýy terbiýeläniňizde, onuň nähili hereket edýändigine üns beriň. Ol kabul edýärmi ýa-da gabygyna girip, temany üýtgedýärmi? Özüni alyp barşy, aýdylan ynançlara laýyk gelýärmi? Ruhy miweleri görüp bilersiňizmi? Başgalary gowy görýärmi? Ol imanynda ösýärmi?

Isa hakda zatlary bilmek bilen Oňa eýermek arasynda tapawudyň bardygyny ýadyňyzdan çykarmaň. (Seret Jamesakup 2:19)

Yapyşma bilen nähili iş salyşmaly?

Gatnaşygyň ilkinji günlerinde kimdir biriniň bize mätäç bolmagy gowy duýulýar. Gymmatlygymyzy tassyklaýar. Mesele ýerdäki gatnaşyklarymyz hiç haçan gadyrymyzy kesgitlemek ýa-da ähli zerurlyklarymyzy kanagatlandyrmak üçin niýetlenmedi. Muny diňe Hudaý edip biler. Haçan-da kimdir biri her soraga jogap hökmünde seredip başlanda, bir mesele ýüze çykýar.

Bu soragy berýän bolsaňyz, bu size hiç haçan ýerine ýetirilmedik roluňyzy ýerine ýetirmegiňiziň alamaty bolup biler.

Munuň şeýledigini duýsaňyz, ony Hudaý we beýleki gyzlar bilen gatnaşyklaryny berkitmäge ýuwaşlyk bilen höweslendiriň. Aýallaryň Injili öwrenmegine goşulmak, bu maksatlaryň ikisine-de ýetmegiň ýoly bolup biler. Hudaýa we beýleki aýallara has köp bil baglamagy öwrenensoň, “ýapyşmak” duýgularynyň azalýandygyny görüp bilersiňiz.

Kämahal, ýapyşyk ýaly görünýän zat diňe mähir görkezmek synanyşygydyr. Söýgüliňiz diňe tanyş däl söýgi dilinde gürläp biler. Şeýle bolsa, eden tagallalary üçin sag bolsun aýdyň we özüňizi iň gowy görýän ýaly duýuň.

Eger ýapyşýan bolsaňyz, şol prinsipler size degişlidir. (Mundan başga, ýok, aýallaryň Injili öwrenmegine goşulyp bilmersiňiz.)

Ol meniň üçinmi?

Bu berilmeli möhüm sorag we tanyşlyk gatnaşyklaryňyzyň ösmegi bilen dowam etdirmek islärsiňiz. “Iň oňat gabat gelýän” zat ýok bolsa-da, durmuşyňyzyň umumy traýektoriýasy şuňa meňzeş ugurlara gönükdirilmelidir.

Mysal üçin, bir gün öýlenmek islemese, hakykatdanam onuň bilen söýüşmelimi?

Mundan başga-da, çaga edinmek isleýärsiňizmi, emma ol beýle däl? Gündelik gülläp ösýän mahaly başdan geçirmelerini isleýärsiňizmi? Daşary ýurtly missioner bolmaga çagyrylan bolsa we näme etmek islemeýän bolsaňyz?

Gatnaşyklaryňyza bolup biljek päsgelçilikleri çözmek kyn bolup biler, ýöne bu zatlar hakda pikirlenip, ony özi bilen işlemek akyllydyr. Durmuşyňyz dürli tarapa gidýän bolsa, giç däl-de, has ir bilmek has gowudyr.

Men henizem ýigitler bilen aýlanyp bilerinmi?

Täze bir adam bilen tanyşanyňyzdan soň, dostlaryňyz bilen az wagt sarp edersiňiz. Bu tebigy zat. Esasy zat, käbir zatlaryň üýtgäp biljekdigine garamazdan, dostlugyna henizem baha berýändigiňizi dostlaryňyza habar bermekdir. Söýgüliňiz bilen maslahat we goldaw bolmasa, üstünlikli, uzak möhletli gatnaşyk gurmak kyn bolar.

Guysigitleriň gijesi, gatnaşyklaryňyzda nähili bolup biljekdigi barada gyz dostuňyz bilen gürleşiň. Eger söýgüliňiz dostlaryňyz bilen oňuşsa, hasam gowy! Kämahal topar bolup dur.

Gyz dostum dostlarymy halamaýan bolsa näme etmeli?

Dostuňyz bilen wagt geçiriň, gyz dostuňyz bilen söweşersiňiz. Parahatçylygy saklamak üçin dostuňyzdan gaça duruň, kiçijik bir bölegiňiz öldi diýen duýgyny sarsdyryp bilmersiňiz. Hiç kim uzak wagtlap dosty bilen gyz dostunyň arasynda saýlamaly ýerinde bolmak islemeýär, ýöne kämahal şeýle bolýar. Sen näme işleýäň?

Bularyň köpüsi gowy diňlemek we goranmazlyk ukybyňyza bagly. Garşy çykýanlaryň aşa ýapyşyk we gabanjaňlyk sebäpli bolandygyny ýa-da dostlaryňyzda edip bilmejek bir zady görýändigini anyklamaly bolarsyňyz.

Eveadyňyzdan çykarmaň, Hudaý How Enäni Adamyň kömekçisi edip ýaratdy. Söýgüliňiziň diňe şol roly ýerine ýetirmäge we iň gowusy bolmaga kömek etjek bir mümkinçiligi bar. Dostlugyňyza ýakyndan serediň. Dostuňyz bilen wagt geçirmek iň gowusyny ýa-da erbetini görkezýärmi? Bu size Mesihe meňzeş bolmaga kömek edýärmi ýa-da dogruçyllygyňyzy bozmaga sebäp bolýarmy?

Eger baha bermekde ýalňyşýan bolsa, ony has gowy tanamak üçin siz we dostuňyz bilen wagt geçirmegi maslahat beriň. Sheöne onuň pikiri dogry bolsa, onuň maslahatyny diňlemäge batyrgaý bol.

Gyz dostum bilen gapma-garşylygy nädip çözmeli?

Dawa-jenjelleri çözmegiň iň gowy usuly:

 • paýhas üçin dileg et (Jamesakup 1: 5).
 • diňlemäge we gürlemäge haýal bol (Jamesakup 1:19).
 • zerurlyklaryny göz öňünde tutmazdan ozal göz öňünde tutuň (Filipililer 2: 3-4).
 • duýgularyňyza dogruçyl boluň (Efesliler 4:25).
 • bagyşlamaga çalt boluň (Matta 6: 14-15).
 • zyýanly gylyk-häsiýetleri ýuwaşlyk bilen görkeziň (Galatýalylar 6: 1).
 • zerur bolsa kömek soraň (Matta 18: 15-17).

Seresap bolmaly käbir gyzyl baýdaklar näme?

Her kimiň gapma-garşylygy bar. Esasy zat, olary nähili alyp barýandygyňyzdyr. At dakmak, hormatsyzlyk, kemsidiji kemsitmeler, haýbat atmalar we fiziki zorluk gatnaşykda ýer ýok. Jedeller güýç ýa-da manipulýasiýa arkaly gazanylmaly däldir. Gyz dostuňyz puşman bolsa-da, seresap boluň. Şeýle hereket, adatça wagtyň geçmegi bilen hasam erbetleşýär. Puşmanlygynyň üýtgemegine sebäp däldigini görmeseňiz, gatnaşyklary täzeden gözden geçirmegiň wagty gelip biler.

Geljek hakda haçan gürleşeris?

Geljek üçin islegleriňiz hakda gürleşmek, biri-biriňizi tanamagyň tebigy bölegi. Şonuň üçin dowam ediň we nirede ýaşamak isleýän we bir gün özüňizi köp maşgala bilen görseňiz, karýeranyň maksatlary barada gürleşiň. Bularyň hemmesi gowy. Şuňa meňzeş gepleşikleriň ýekeje gezek oňaýsyz bolmagy, bir adamyň wagtyndan öň borçnamalary ýerine ýetirip başlamagydyr.

Theseadyňyzdan çykarmaň, bu gepleşiklerdäki maksadyňyz birek-biregi has gowy tanamak, gatnaşyklary bolmalysy ýaly has çalt hereket etmek däl.

Onuň bilen aýrylyşmalydygymy nädip bilerin?

Kimdir biri bilen aýrylyşmagyňyzyň köp sebäbi bar: imanyň gabat gelmezligi, gyzyl baýdaklar, wagtyň erbet bolmagy, aragatnaşyk meselesi, özüni alyp barşyň kynçylyklary, aldaw ýa-da ýönekeý gyzyklanma.

Şeýle karara garşy durmak kyn bolup biler, ýöne şübheleriňizi öwrenmek möhümdir. Bu siziň üçin gowy gatnaşyk däl bolsa, indi ýoldan däl-de, indi düşünip bilersiňiz.

Ynanmasaňyz, näme etjekdigiňizi anyklamak üçin wagt beriň. Şübheleriňiz we aladalaryňyz barada dostlaryňyz, maşgalaňyz we Hudaý bilen gürleşiň. Aloneeke galmak gorkusy sizi erbet gatnaşykda saklamaga ýol bermäň.

Aýrylyşmak betbagtçylyk ýaly bolup biler, ýöne tanyşmak nikadan düýpgöter tapawutlanýar. Ony işlemeli ýaly duýmagyňyz hökman däl. Eger işlemese, işlemez.

Datingadyňyzdan çykarmaň, tanyşmak bu gatnaşyklaryň geljeginiň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamakdyr. Indi beýle pikir etmeýärsiňiz, gowy däl. Sen atdyň! Bütewilik bilen gidip bilersiňiz.

Eger men onuň bilen aýrylyşmak kararyna gelsem, nädip gowy etmeli?

Bu, iň kyn işleriň biri bolup biler, ýöne özi bilen gürleşmek üçin oňa hormat goýmagyňyzy görkezmek möhümdir. Hiç haçan kimdir biri bilen tekstiň üstünde durmaň. Ol saňa zyýan berenem bolsa, oňa hormat goýmak isleýärsiň.

Bu söhbetdeşlige başlamazdan ozal oňa kyn bir zat hakda gürleşjekdigiňizi görkezmäge synanyşyň. Kän ýaly bolup görünmese-de, söhbetdeşlik wagtynda ony tassyklamak üçin elinden gelenini ediň.

Ret etmek kyn! Başga biriniň ýüregini döwjek bolmak hem kyn. Aýrylyşmagyň sebäbini dogry aýdyň, hatda şol sebäpler diňe duýgularyňyz ýok bolsa-da. Näme bolsa-da, oňa eýeçilik ediň. Oňa aýdýanlaryňyza jogap bermäge wagt beriň we mümkin boldugyça ýapyň.

Tamam bolansoň, gutarsyn. Tekst ýazmagy we bilelikde gürleşmegi dowam etdirmek, ediljek ýaly bolup görünse-de, diňe agyryny çekmäge hyzmat eder. Mundan başga-da, bir gün öýlenmek we henizem söýüşen her bir gyzyňyz bilen dost bolmak kynçylyk soraýar.