Garyşyk maşgala

Taraplary saýlamak: Öweý maşgalada ýanýoldaşyňy goldamak

Written by Margaret P Holman

Haçan-da garyşyk maşgalada çagaňyzyň ýa-da ýanýoldaşyňyzyň tarapyny tutmaly bolsaňyz, ýoldaşyňyzy saýlaň.

5 ýaşly oglum maňa garşy çykdy. Ben täze öweý kakasynyň durmuşyna zeper ýetirmegini, telewizora tomaşa etmegini we öýünde düzgün düzmegini halamaýardy.

Kiçijik oglumyň gaharyny köşeşdirmek üçin bökmedim, ol gygyrdy: “Sen ony meni söýeniňden has gowy görýärsiň!”

Myüregim gysdy. Ilki bilen haýran galdym we nädip jogap bermelidigimi bilmedim. Men onuň çalaja ýaňaklaryna, öljek ýüzüme seretdim. Ol şeýle ýaşdy … ýöne bir gün ulalardy, şeýlemi? Ol erkek bolardy.

“Garranymda şu ýere gelersiňizmi?” Men talap etdim. Jogabymyza ikimizem birneme geň galdyk. “Siz ulalyp, öýlenip, meni terk edersiňiz. Onsoň bu ýerde kim bolar? Robbi. Ol meniň aladam üçin şu ýere geler, senem gitersiň “.

Bu ikimiz üçin düşnükli pursatdy.

Jaý bölündi

Çagalar diňe gysga wagtlyk ýanymyzda, olary Hudaýyň ýollarynda terbiýelemek üçin uly jogapkärçiligimiz bar bolsa-da, Ol biziň bilen hemişelik galmagyny islemedi. Olary Rebbi söýýän, soň bolsa ok ýaly dünýä iberýän güýçli, öz-özüne ýeterlik ulular hökmünde öwretmeli. Zebur 127: 4 aýdylyşy ýaly: “Söweşijiniň elindäki oklar ýaly, ýaşlygyň çagalarydyr.”

Singleeke ejeleriň köpüsi ähli söýgüsini we maksadyny çagalaryna jemleýär, ýöne 18 ýyldan soň şol eneler ýitýär. Hatda uly ýaşly çagalaryna dönüklik edilendigini ýa-da ýapyşyp, gözegçilik edip biljekdigini duýup bilerler.

Bu garaýyş öweý maşgalalara-da aralaşýar. Çagalar, söýgülerimizi aýyplamalar we çaklamalar bilen dolandyrmakda ökde. Söýgimiz, maşgala dartgynlygy ýüze çykanda çaga bilen taraplaşmaga synanyşýar. Galyberse-de, çagalarymyzy has köp tanadyk we durmuşy üýtgedýän möhüm döwürleri bilelikde geçirdik.

Emma Isa özüne garşy bölünen jaýyň durup bilmejekdigini aýtdy (Markus 3:25). Hudaý çagalarymyz däl-de, “ölüm bölünýänçä” ýanýoldaşymyz bilen bile bolmaga rugsat berdi. Çagalaryňyza gatnaşykda päsgelçilik döretmäge ýol berseňiz, ahyrsoňy maşgalaňyz zyýan çeker.

Oglumyň garşysyna şeýle berk tutan günüm, onuň bilen gumda çyzyk çeken günümdi. Aslynda oňa: “Robbi meniň ýanýoldaşym, sen beýle däl” diýdim.

Emma bu Beniň ýolda galandygyny aňlatmaýar. Ine, nikamy birinji ýerde goýmagyň birnäçe usuly, meni has gowy ene-ata etdi.

Birinjiden, gowy durmuş gurmak iň gowy mugallymdyr.

Özüňi alyp barşyň köpüsi öwredilmeýär. Çagalar görýän zatlaryňyzdan ulular bolmagy öwrenýärler. Gowy durmuş guranyňyzda, çagalaryňyza-da durmuşa çykmagy öwredýärsiňiz.

Diňe bu däl, siz är-aýal rollaryňyz arkaly Hoş Habary görkezýärsiňiz. Efesliler 5: 22-33-de Resul Pawlus nikanyň Mesihiň ýygnak bilen gatnaşyklarynyň janly mysalydygyny düşündirýär. Husrler Isany janyny pida eden söýgi ýaly aýallary söýmelidirler, aýallar bolsa ýygnagyň Mesihe hormat goýýandygyna we Onuň ýolbaşçylygyna eýermelidigine öýkünmelidirler.

Ikinjiden, sagdyn durmuş gurmak çagalaryňyzy terbiýelemegiň we emosional we fiziki taýdan güýçli bolmagyna kömek etmegiň iň gowy usulydyr.

Prinston uniwersiteti tarapyndan çap edilen “Çagalaryň abadançylygy üçin nika näme üçin möhüm?” Diýen neşirde Deýwid C. Ribar şeýle netijä gelýär:

[S] çagalaryň abadançylygy bilen baglanyşykly meseleler … adatça çagalaryň abadançylygy bilen nikalaşmagyň arasynda gönüden-göni oňyn birleşmeleriň bardygyny görýärler, bu bolsa nikanyň aýry-aýry bölekleriniň jeminden has köpdügini görkezýär. … Çagalaryň abadançylygy üçin nikanyň artykmaçlyklaryny, nikanyň özüni güýçlendirýänlerden başga syýasat çäreleri arkaly köpeltmek kyn bolar.

Ribaryň gözlegleri, çagalary terbiýelemegiň we maşgalanyň bibliýa ýörelgelerine laýyk gelýär: sagdyn nikalar sagdyn çagalar döredýär.

Oglum indi Robbini gowy görýär. Oňa hormat goýýar; bilen buýsanýar. Mostöne iň esasysy, ene-atasyny bitewi güýç hökmünde görýär. Ben indi meni olaryň arasyndan saýlamaga itermeýär. Loseitirjekdigini bilýär. Bu meniň üçin aňsat däldi. Ben adamsyma wepalylygymyň hakykatdanam onuň üçin näderejede gowydygyny görüp bilmänsoň, köp gözýaş dökdüm. Eachöne her bir gözýaş durmuşymyzda durnuklylyk tohumyny ekdi, indi bolsa peýdasyny alýarys.

Her gezek eşidenimde: “Serediň, kaka!” ýa-da Beniň Robbiniň gujagyna ylgaýandygyny görüň, biraz minnetdarlyk dogasyny aýdýaryn.