Baýramçylyklar

Tassyklama: Iň oňat gutardyş sowgady

Birine ölmezinden ozal ýa-da soň tassyklaýjy sözler berýäris. Emma näme üçin garaşmaly? Bu gün tassyklama berýän durmuşy gürlemegi öwreniň.

Bu gutardyş möwsümi. Uçurymy durmuşyňyzda sowgat etmek üçin sowgat kartlaryny alyp, geljekki meýilnama kitaplaryna göz aýlap bilersiňiz. Olara minnetdar bolarlar. Moreöne has köp zat berip bilseň näme? Wagtyň geçmegi bilen ulanyş gutarmaz.

“Leave Nothing Unsaid” -iň esaslandyryjysy Jody Noland özüni “dirileriň eulogizasiýasy” üçin ilçi hasaplaýar. Adamlara ýakynlarymyza bolan duýgularymyzy görkezmegi we at goýmagy öwredýär, mümkinçiligimiz bolsa olary tassyklaýar. Elbetde, hemmämiz ölüm howpyndakylara söýgi hatlaryny we soňky sözleri ibermäge öwrenişdik. Emma munuň ýeterlik däldigini aýdýar. Youngaşlary-da, garrylary-da şu gün biri-biriniň durmuşyna tassyklamalar aýtmaga mejbur edýär.

Kimdir biri biziň üçin bir zat edeninde, olara baha bermek aňsat. Möhüm üstünlikde, barlygymyz bilen belleýäris. Theöne ýerine ýetirilen hereketden ýa-da paýlaşylýan pursatdan başga adama aýratyn häsiýetleri üçin tassyklamak nä derejede gowy?

Bu möhümdir, sebäbi “bankanyň içinde bolanyňyzda öz belligiňizi okap bilmersiňiz. Şonuň üçin köplenç söýýän adamlarymyzda özlerinde görüp bilmeýän häsiýetleri görüp bilýäris. Şol sözleri paýlaşmak olary durmuşa geçirýär “-diýdi Jody Noland.

Dennis Raine “gatdan çykarylan buýruk: ene-ataňy hormatlamagyň güýjüni başdan geçir” atly kitabynda şuňa meňzeş duýgulary beýan etdi. Köp gurbanlyklary we köp ýyllyk goldawlary üçin minnetdarlyk bildirmek üçin ene-atalaryňyza hormat ýazmagy goldaýar.

Noland, ýazyjynyň hem okyja ak pata berýändigi bilen ylalaşýar. Täze uçurymlaryň durmuşynda möhüm mirasy aýdyp biljek tassyklama hatlaryny taýýarlamaga taýyn bolanyňyzda, olaryň tekliplerine serediň.

Tassyklama nädip ýazmaly

  1. Kime ýazmak isleýändigiňizi görkeziň. Bu diňe synplar üçin pikir däl. Bu sowgady durmuşyňyzdaky köp adamlara dürli ýagdaýlarda gowşuryp bilersiňiz.
  2. Alyjynyň üstünde duranyňyzdan soň, tassyklamak isleýän häsiýetleriňizi sanaň. Tassyklamalaryň sanawyny adamyň ajaýyp aýratynlyklaryna we simlerine ünsi jemläp, oňyn we çyn ýürekden saklaň.
  3. Haty haçan paýlaşmak isleýändigiňizi kesgitläň. Bu hat aýratyn wakalar (gutardyş dabaralary, toýlar) ýa-da baýramçylyklar (Eneler güni, Atalar güni) bilen gowy baglanyşyp biler.

Tassyklama nädip ýazmaly däl

  1. Tassyklama hatyny ötünç soramak ýa-da düzetmek üçin serişde hökmünde ulanmaň. Görýän aýratynlyklaryňyzy we Hudaýyň adamyň sowgatlaryny ulanýandygyny synlamagyň usullaryna üns beriň.
  2. Belli bir uzynlyga çalyşmaň. “Writingazmakda kynçylyk çekýän adamlar sözleýiş bolmaz diýip pikir edýärler, ýöne bu möhüm däl” -diýdi Noland. “Adamlar diňe özleriniň söýülýändigini we gadyryny bilmek isleýärler.”
  3. writeazmak kyn adamlardan gaça durmaň. “Adatça bu adamlar iň zerur adamlar” -diýdi.

Söýýän adamlarymyz bilen tassyklaýjy görnüşde aragatnaşyk etmek gatnaşyklarymyzyň saglygy üçin möhümdir. Maşgalaňyzyň durmuşynda ýetip gelýän aýratyn bir waka üçin synap görüň ýa-da adaty bir gün birine tassyklama ýaly gürläň. Birine hormat goýmagyň ýatdan çykmajak usuly bolar.