Baýramçylyklar

Täze ýylda burçuň töwereginde näme bar?

Täze iş. Çaga ýitirmek. Täze jaý. Ora-da är-aýalyň boýun almagy. Täze ýylyň näme getirip biljekdigini görüp bilmeris, ýöne hekaýamyzy ýazjak Hudaýa bil baglap bileris.

Şäheriň pyýada ýöräp barýan bir beýik binanyň öňünden, çatryga barýan ýigidiň howa görnüşini şekillendirýän multfilmi gören bolmagyňyz mümkin. Kellesi beýikdi, sygyrýar … we düýbünden ýatdan çykýar.

Aboveokardaky görnüş, haç köçesindäki kerpiçleri görkezýär – aşaklygyna, doly tizlikde zarýad alýar. Adam ýa-da haýwan bilmän, bu ikisi burçda duşuşmakçy. Netije zyýanly bolar. Esasanam adam üçin.

Täze ýyl garaşýan zatlaryňyzy getirip biler. Täze iş ýa-da çaga. Täze jaý ýa-da täze şäher. Saklaýan dynç alyşyňyz. Işleýän derejäňiz. Bulary senenamaňyza eýýäm goýduňyz.

Emma, bu habar sizi geň galdyrmaz – garaşylmadyk ýagdaýlar bolar. Garaşýan gowy zatlaryňyzdan başga-da, geljek ýyl garaşylmadyk, keros ýaly betbagtçylyklara duçar bolup bilersiňiz. Yllar boýy dürli dostlarymyz gözlerini kör edip başladylar:

  • Aoldaşy köne alaw bilen täzeden baglanyşandygyny we nikadan çykmak isleýändigini aýtdy.
  • Näbelli bir hüjümçi kollej okuwçysynyň öýüne hüjüm edip, ony öldüripdi.
  • Aýal birnäçe gezek agyr göwrelilikden ejir çekdi we çagany uzak wagtlap göterip bilmeýär.
  • Uly ýaşly çaga açyk gozgalaňda gapydan çykdy. Ene-atasy şu güne çenli onuň nirededigini ýa-da ony ýene görjekdiklerini bilenoklar.
  • Lukman elhenç hasabaty berdi: “Siziň rak keseliňiz gaýdyp geldi. Bu 4-nji tapgyra.”

Täze ýylyň awtory

Hebrewsewreýleriň awtory, kynçylyk möwsümleri bilen ýüzbe-ýüz bolanymyzda (hemmämiziň hökman bolşy ýaly) polotensany zyňmazlyga çagyrýar: “Geliň, öňümizde goýlan ýaryşa çydamlylyk bilen ylgalyň” (Hebrewsewreýler 12: 1).

Biziň ylgaýan ýaryşymyzyň düýbünden meýilleşdirişimiz däldigine üns beriň. Bu salgyny kursyň başynda GPS-ä girizmedik. , Ok, bu ýaryş “öňümizde goýuldy”.

Şol binanyň gyrasyndaky kör burçuny we ullakan, gaharly haýwanyň kesişýän ýerine göz aýlaň, başga bir tarapdan gelip, bagtly saz çalýarsyňyz.

Täze ýylda, burçda sizi garşylamak üçin pyýada ýörelgesine güjük bolup biler. Ora-da zarýad alýan kerpiç bolup biler.

Aramyzda, ömrümiziň dowamynda köp islenýän nygmatlary aldyk. Manyly iş. Saglyk. Esasy zerurlyklarymyzy üpjün etmek. Söýgüli dostlary we maşgalalary höweslendirmek. Bäş ýyl ozal, ajaýyp wakalaryň tapgyry arkaly durmuşymyz kesişdi – 67 ýaşly dul aýal we hiç wagt öýlenmedik 57 ýaşly aýal. Bu güýz möwsüminde nikamyz Hudaýyň süýji sowgady boldy.

Tüweleme we öwrümler

Alsoöne, şeýle hem, kerpiç bilen gaçýan ýaly bir zady üýtgedýän durmuşymyzy başdan geçirdik. 45 ýyl töweregi durmuş gurandan soň rak keselinden aýalyny ýitirmek (Robert). Awtoulag heläkçiliginde 22 ýaşly doganyň ölümi (Nensi). Maşgalamyň eklenjini üpjün edýän işiň duýdansyz ýitmegi (Robert). Kakamyň garaşylmadyk ölümi, 40 ýaşly ejemiň 8 ýaşdan 21 ýaş aralygyndaky ýedi çagasy bilen dul galypdy (Nensi).

Bu wakalaryň gelýändigini görüp bilmedik we olary hekaýamyzyň bir bölegi hökmünde saýlamazdyk. Heavenöne jennetde ähli zada howa bilen seredýän Atamyzyň bardygyny we bu wakalaryň hiç biriniň-de ony goramaýandygyna güwä geçýäris. Onuň gowy, paýhasly we söýgüli, hiç hili ýalňyşlyk goýbermeýändigine çyn ýürekden ynanýarys.

Geçen ýyllaryň öwrümlerine we öwrümlerine ser salanymyzda we öňümizdäki ýylda nämeleriň boljakdygyna göz aýlasak, bir zady anyk bilýäris: hekaýamyzy ýazjakdygyna Hudaýa bil baglap bileris.

Bu ýaryş

Öňümizde goýlan ýaryş bizi söýýän we diňe biziň üçin gowulyk isleýän Hudaý tarapyndan meýilleşdirildi. Näme bolup biler. Nämälim umyt bilen ýüzbe-ýüz bolmagyň resepti şeýledir: “Imanymyzy esaslandyryjy we kämilleşdiriji Isa ýüzlenmek” (Hebrewsewreýler 12: 2).

Ertirki synaglaryň öňünde parahatçylyk meýilnamada däl-de, Şahsyýetde tapylýar. Ol seni tanaýar. Ol sen hakda alada edýär. Ol seni söýýär. Ol seniň bilendir.

Bu hakykatlar täze bir ýylyň dowamynda ýüregiňizi berkider. Täze on ýyl. Burçda näme bolsa-da, hekaýaňyzy ýazjakdygyna Hudaýa ynanyp bilersiňiz.